CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài tưởng

 

Lẽ mười hai tôi về đây nhập hạ

Tại đạo tràng ở Tịnh xá Trung Tâm

Năm năm qua tôi ao ước âm thầm

Nay mới được trở về đây nhập hạ.

 

Gặp chư Tăng có người quen kẻ lạ

Rất vui mừng đừng đầy đủ nhơn duyên

Phước nhiều đời nay mới gặp bạn hiền

Được hội ngộ nơi đạo tràng tịnh xá.

 

Trung tâm bốn, sáu giáo đoàn tất cả

Đều trở về kiết hạ an cư

Những hòa thượng là những bậc đạo sư

Tuy sức yếu tuổi già nhưng năng nỗ.

 

Ngài chỉ dạy cho hành giả giác ngộ

Những điều hay lẽ thật để trau tâm

Các ngài ban pháp nhũ rất cao thâm

Mà chư Phật ngày xưa lưu truyền lại.

 

Nay khất sĩ đã theo chiều hiện đại

Theo gương lành của đức Tổ khi xưa

Y bát truyền nay đã được truyền thừa

Chư Tôn đức đã tiếp Tăng độ chúng.

 

Nay nhập hạ con thành tâm dâng cúng

Lễ chư tôn con theo gót các ngài

Để tiếp nối con đường Ngài đi trước

Đàn hậu học chúng con luôn tiến bước.

 

Và hành trì giới luật thật nghiêm trang

Ba tháng hạ phải gìn giữ chu toàn

Để xứng đáng hàng hậu lai tiếp nối

Có nhập hạ mới trừ tiêu tội lỗi.

 

Có an cư tâm mới được nhẹ nhàng

Chính vì vậy con rất đỗi hân hoan

Tinh tấn mãi trên con đường tu học

Sau ba tháng an cư tâm an lạc

Được trở về trú xứ thực hành luôn

Thì mới xong đạt đến chỗ tròn vuông

Mới xứng đáng là chư Tăng hậu học.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan