CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hồi chuông cảnh tỉnh

Mãn mùa kiết hạ an cư,

Sáu căn tịnh lặng lòng từ mở mang.

Nguyện xin ghi khắc lời vàng,

Thế Tôn giảng dạy mấy ngàn năm xưa.

Noi theo giáo lý chơn thừa,

Cầu nguồn Pháp bảo sớm trưa tu hành.

Chuyên lo thiền quán tịnh thanh,

Trí khai tâm sáng pháp lành rưới ban.

Chuông thiêng ngày hội Vu Lan,

Chuông thiêng Khất Sĩ, khai đàn thuyết kinh.

Thiện nam tín nữ lòng thành,

Cúng dường Tam Bảo thực hành hiếu tâm.

Tiếng chuông thanh thoát bổng trầm,

Tiếng chuông giác ngộ đêm rằm ngân vang.

Tiếng chuông hồi hướng tinh đàng,

Ngục hình khép kín, Niết Bàn mở ra.

Bảy đời quyến thuộc ông bà,

Gội nhuần chánh pháp vượt qua luân hồi.

Nguyện về lạc cảnh cao ngôi,

Nguyện về xứ Phật sống đời siêu nhân.

Thoát vòng ân ái thế trần,

Thoát vòng nghiệp chướng si sân tội tình.

Chuông rằm dộng thấu u minh,

Chuông rằm cảnh tỉnh ngục hình thoát ra.

Nguyện xin khắp cõi Ta-bà,

Người người giác ngộ Di Đà thọ danh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan