CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Pháp thăm và chia sẻ với hành giả tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 11/5/Kỷ Hợi (nhằm ngày 13/6/2019), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái đã viếng thăm và hướng dẫn đại chúng hành giả bài kinh Vô Minh số 257 trong kinh Tạp A Hàm.

Nhân duyên bài kinh được nói đến là do Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la tham vấn Tôn giả Xá-lợi-phất: “Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này?”

“Vô minh là không biết; không biết tức là vô minh. … Ai thành tựu những điều này, gọi là vô minh.” Và “Thế nào là minh? Ai có minh này? Gọi minh là biết, biết tức là minh. Biết những gì? Biết như thật về sắc; biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về con đường đưa đến sự đoạn tận của sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về con đường đưa đến sự diệt tận của thức. Này Câu-hi-la, đối với năm thọ ấm này, như thật biết, thấy, sáng tỏ, có giác, có tuệ, có vô gián đẳng, thì đó gọi là minh. Ai thành tựu những điều này thì gọi là người có minh.”

Hoà thượng nói chư hành giả phải thường xuyên quán chiếu về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, để thấy biết như thật chúng là nhân duyên hội tụ, là không thật có, như lời dạy từ các bản kinh:

“Nhân duyên sở sanh pháp

Ngã thuyết tức thị không

Diệc danh vi giả danh

Diệc danh trung đạo nghĩa.

Dịch nghĩa:

Nhân duyên sanh các pháp

Ta nói tức là không

Cũng gọi là giả danh

Cũng gọi nghĩa Trung Đạo.”

Hay là:

Chư pháp tùng duyên sanh, 

Diệc tùng nhân duyên diệt.

Ngã Phật Ðại Sa Môn, 

Thường tác như thị thuyết.

Dịch nghĩa:

Các pháp do nhân duyên sanh, 

Cũng do nhân duyên diệt. 

Ðức Phật của chúng ta, 

Thường dạy nói như vậy.

Hoặc trong bài Bát Nhã Tâm Kinh cũng nói về việc dùng trí tuệ soi thấu thân năm uẩn không bền vững, không thực thể, và tìm con đường xuất ly chúng để thoát khổ: “Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách”.

Qua bài kinh, Hoà thượng đã phân tích, giảng dạy rất cụ thể, rõ ràng, giúp cho chư hành giả nhận chân được như thế nào là vô minh và minh, để từ đó ứng dụng vào đời sống tu tập đưa đến chân hạnh phúc.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan