CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Pháp thăm và khuyến tấn chư vị hành giả An cư tại Tổ đình TX. Ngọc Viên

Hôm nay, ngày 13/05/Bính Thân (nhằm 17/06/2016), Hoà thượng Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Nghi lễ TƯ, Chánh Thư ký Hệ phái đã quang lâm và khuyến tấn chư vị hành giả Tăng, Ni tại trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên – Vĩnh Long.

HT Phap2

Hoà thượng đã hướng dẫn hội chúng tu học qua bài kinh Tất cả lậu hoặc trong Trung bộ kinh tập 1. Trước khi vào nội dung chính của bài kinh, Hoà thượng nói đến mục tiêu ban đầu của người xuất gia và nhân duyên hỗ trợ để hoàn thành đạo nghiệp. Việc xuất gia của mỗi người khác nhau, có vị đi tu do phước báu đã gieo từ trước nên biết rõ mục đích của mình ngày từ đầu. Còn có vị phước mỏng nghiệp dày thì xuất gia buổi đầu không được nhân duyên thù thắng đó, mà phải được gần gũi học hỏi, tu tập mới có được định hướng cụ thể cho đời sống phạm hạnh của mình.

Chí nguyện xuất trần của các bậc Tổ thầy khi xưa cũng không ngoài mục tiêu: “Thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sanh.” Và các Ngài còn hướng dẫn cho hàng hậu học nên thấy rõ lý tưởng cao đẹp của người tu phạm hạnh.

“Huỷ hình phi pháp phục

Cát ái, từ sở thân

Xuất gia hành Phật đạo

Nguyện độ nhất thiết nhân.”

Người xuất gia muốn cho mục tiêu được thành tựu thì phải hành trì tinh nghiêm ba pháp: Giới, Định, Tuệ. Trong ba này không thể thiếu vắng một pháp nào mà có thể nên công kết quả cho được: “Giới cùng tu với định, cùng tu với tuệ sẽ mang đến lợi ích lớn, quả báo lớn, ...”

Và phần tiếp theo, Hoà thượng đi vào nội dung chính của bài kinh Tất cả lậu hoặc; lậu hoặc là tên khác của phiền não, lậu gồm có ba lậu: Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Người tu là phải loại bỏ phiền não như người thợ làm vàng loại bỏ tạp chất để có được vàng tinh luyện. Bài kinh có đề cập đến bảy phương pháp đoạn trừ phiền não; 1/ Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, 2/ Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, 3/ Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, 4/ Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, 5/ Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, 6/ Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, 7/ Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ.

Với kinh nghiệm thâm niên trong giáo pháp, Hoà thượng đã lần lượt trình bày từng phương cách hành trì để giúp cho chư hành giả xa rời phiền não.

HT Phap1

HT Phap3

HT Ha1

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan