CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Thích Như Tước thăm và khuyến tấn hành giả tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 01/5/Kỷ Hợi (nhằm ngày 03/6/2019), HT. Thích Như Tước – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã viếng thăm và sách tấn chư hành giả tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

Hoà thượng nói về sự phước báu khi chư hành giả được mang thân người, đầy đủ các căn và may mắn hơn là xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn để hướng đến bến bờ an vui, hạnh phúc. Như vậy chư vị nên nỗ lực công phu tu tập, trau dồi ba nghiệp (thân, khẩu ý) cho được thanh tịnh. Việc tu tập của chư hành giả phải nương vào giới luật mà hành trì, vì giới là mạng mạch của Phật pháp. Và giới được Hoà thượng chia làm có bốn loại theo Tỳ ni luật tạng: Giới pháp, giới thể, giới hạnh, giới tướng. 

1/ Giới pháp: Phật chế năm giới, tám giới, mười giới cho Sa di, Sa di ni, và giới Cụ túc cho Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, cũng như giới Bồ tát. Một trăm tám mươi bốn loại yết ma, ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, cùng vô lượng luật nghi, được gọi là giới pháp.

2/ Giới thể: Tức là lúc thọ giới, lãnh nạp giới pháp nơi thân tâm, khiến phát sanh một loại giới thể. Giới thể này, tuy phàm phu không thể nghe thấy biết đến, nhưng suốt đời hằng thường tương tục, có công năng phòng việc xấu ngưng việc ác. Được giới thể bậc ưu hay liệt, tùy theo sự phát tâm cao thấp trong lúc thọ giới.

3/ Giới hạnh: Tức là sau khi đắc giới thể, trong cuộc sống hằng ngày, hành vi động tĩnh, ung dung tự tại, ngừng các việc ác, tu các điều thiện, thuận trì theo giới đã thọ, không vượt ngoài giới luật.

4/ Giới tướng: Tức là những giới do Phật chế. Nơi mỗi giới, có những phần thọ trì mà phạm và không phạm, lại có phân biệt nặng nhẹ và khai giá. Trì tức là thuận theo giới thể đã thọ mà lập danh, và được phân thành hai phần, chỉ trì cùng tác trì.

Kết thúc buổi giảng, Hoà thượng mượn lời dạy của đức Phật để khuyến tấn chư hành giả nên thường tâm niệm và thực hành miên mật để ba tháng an cư đạt được kết quả tốt đẹp của người xuất gia giải thoát.

“Chớ làm các điều ác
Vâng làm các điều lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đây lời chư Phật dạy.”

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan