CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khuyến tấn tu hành

(Dựa theo lời dạy của Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Phương)

Tịnh thất Ngọc Ấn, Cam Ranh

Hôm nay thứ bảy trời thanh,

Không gian mát mẻ trong lành đẹp thay.

Lời vàng khuyến tấn rất hay,

Sư Bà hoan hỷ dạy ngay buổi chiều.

Tu hành nên giữ mười điều,

Thân ba, khẩu bốn, tự điều lục căn.

Ý thường vọng động lăng xăng,

Tham, sân, si độc phải năng sửa mình.

Khẩu – thân – ý, giữ trọn lành,

Xa rời tội lỗi như cành hoa sen.

Ráng tu, phước tạo, nghiệp rèn,

Phát sanh công đức cài then giữ gìn.

Luôn trau ba nghiệp của mình,

Nhiếp tâm hướng thượng đường minh nhiếp trì.

Tự mình thắp đuốc mà đi,

Đêm ngày chánh niệm khắc ghi trong lòng.

Cõi đời dù đục hay trong,

Vững bền ý chí, giả - không chẳng màng.

Tinh cần ở chốn đạo tràng,

Theo hàng Khất sĩ y vàng hoá duyên.

Nương theo Bát-nhã từ thuyền,

Xây đài Cực Lạc ở miền nhân gian.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan