CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời nguyện trong mùa Hạ

Năm nay hội đủ duyên lành, con được Sư phụ cho về Tổ đình Ngọc Phương để tu học. Con hơi lo sợ khi bước vào trường Hạ, nhưng sau đó con cảm nhận thấy mình thật may mắn, đủ phước duyên được quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô che chở, dắt dìu chỉ dạy. Chư Tôn đức Ni đã dạy dỗ chúng con trong tình yêu thương cao cả, vô ngã vị tha, vì tiền đồ của Phật pháp và thương lo cho hàng hậu học.

Công ơn cao rộng sâu dày của quý Ngài chúng con nguyện quyết chí tu sửa thân tâm, nỗ lực tinh tấn tu hành, học tập theo gương lành của quý Ngài chỉ dạy.

Cúi đầu lạy Phật mười phương,

Chứng minh đệ tử lệ thường An cư.

Hạ về gặp được minh sư,

Tuổi thơ được hưởng chơn như pháp mầu.

Đèn thiền đuốc tuệ tỏ sâu,

Chúng sanh tác bạch mỗi câu thấm nhuần.

Mặc dầu khổ cực bao xuân,

Nay duyên lành đến được thuần tâm can.

Cách xa cõi Phật muôn ngàn,

Nhất tâm bờ giác một đàng thẳng sang.

Con nguyền tâm tánh thuần an,

Sông mê xa lánh vượt đàng tà ma.

Ưu-đàm hoa báu nở ra,

Thơm tho tươi đẹp gần xa đượm mầu.

Ngày vui mùa Hạ học mau,

Chân thành quyết chí dồi trau làu làu.

Mười phương cõi Phật thanh cao,

Phóng quang tiếp độ lẽ nào bỏ con.

Đức tin in thấm như son,

Khiến lòng con trẻ chẳng còn phân vân.

Quyết tu để hết tham sân,

Mai sau sẽ được hầu gần Phật quang.

Thấy đài sen báu rõ ràng,

Hôm nay chuẩn bị hành trang để dành.

Hạ này tu học chân thành,

Chính là mùa để tâm thanh nguyện cầu.

Mong cho Phật pháp nhiệm mầu,

Cho con đền đáp ân sâu Tổ Thầy.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan