CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mùa Hạ

Ngọc Phương Tịnh xá đạo tràng,

Xuất gia tu học thanh nhàn tâm thân.

Con nguyền giải thoát cảnh trần,

Quyết tu trọn kiếp nương chân của thầy.

Đàn na tín thí công dày,

Ơn Thầy tế độ hằng ngày nhủ khuyên.

Nguyện con đầy đủ nhân duyên,

Ngày đêm tinh tấn gắng chuyên tu trì.

Ơn trên Thầy Tổ chứng tri,

Tấm lòng đệ tử khắc ghi nguyện lành.

Sử nghi giới luật học hành,

Thi nhau tu học lịch trình chẳng sai.

Hạ về đem lại tương lai,

Chờ đoàn hậu tấn ngày mai nối truyền.

Cùng nhau tu học hành thiền,

Chư Ni khắp chốn hai miền Trung Nam.

Vừa tu vừa học vừa làm,

Trao dồi cõi Phật già lam sáng ngời.

Y vàng phấp phới khắp nơi,

Chăm lo tu học người người mến thương.

Cuộc đời Khất sĩ du phương,

Rày đây mai đó trên đường tầm chân.

Phận mình cố gắng chuyên cần,

Dễ duôi đừng để lựa lần ngày mai.

Nhân mùa Kiết Hạ năm nay,

Con đây cố gắng ghi vài vần thơ.

Gọi là lễ mọn đơn sơ,

Xin Thầy chứng giám con khờ kính dâng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan