CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen vàng mùa Hạ

HIỆP thành Giáo hội Ni lưu,

HẢI đức quản chúng Tỳ-khưu tu hành.

NGHĨA tình thương xót chúng sanh,

LỢI tha vun phước pháp lành gần xa.

VÂN du khắp cõi Ta-bà,

HOA sen đua nở gần xa đượm mùi.

NHÀN cư lạc nghiệp an vui,

CHÁNH niệm tỉnh giác ngát mùi hương sen.

NGUYỆN xin làm những ngọn đèn,

GIỚI luật gìn giữ chí bền thậm thâm.

ĐỊNH thần an trú tại tâm,

DANH thơm, tiếng tốt hương trầm nhẹ bay.

NHÃ Liên tinh tấn hàng ngày,

HỒNG trần nhiều kiếp ngủ say bao lần.

YẾN tiệc mỏi mệt tấm thân,

NHÂN duyên hội ngộ khó phân sự tình.

TÍN tâm quan trọng với mình,

TRÂM Liên thiên cảnh oai linh sinh tồn.

NGUYÊN thỉ nguồn gốc xưng tên,

TỪ bi mang đến tâm hồn thảnh thơi.

HẢO tướng thuyết pháp độ đời,

TUỆ đăng thường chiếu khắp nơi Ta-bà.

CHỦNG loại an hưởng nhận ra,

THẢN nhiên tĩnh tại vị tha thực hành.

THƯỞNG ban tất cả chúng sanh,

THẮNG cuộc tỏ ngộ mọi cành trổ hoa.

ĐAN na tín chủ gần xa,

HIỂN bày dâng cúng mọi nhà an vui.

NIỆM ân Tam Bảo bùi ngùi,

HIỀN từ đức hạnh dẫu vùi trần gian.

CẨM nang ngày tháng đa mang,

LƯU tâm mọi việc thân an, trí hành.

nhân xuất hiện độ sanh,

NGHI vấn hiểu rõ trí thành Thi-la.

BỬU đài tận diệt trần sa,

THỜI gian thong thả ngộ ra pháp mầu.

SA-môn tứ Thánh thẩm sâu,

HẰNG ngày tu tập gồm thâu pháp lành.

HÓA sanh dạy bảo chúng sanh,

ĐÀO tạo các bậc sĩ thành hiền nhân.

GIÁC tha báo đáp tứ ân,

TỊNH lặng tu tập chuyên cần công phu.

RẠNG danh ba cõi vân du,

THUẤN Liên dứt nghiệp kiếp tu thuận bề.

ẤN chứng dứt sạch chấp mê,

NHẠN nào lưu dấu, Bồ-đề tâm không.

HẰNG sa thế giới thong dong,

KHÔI ngô tuấn tú cõi lòng thảnh thơi.

THÊM tình thương đến cho đời,

THƠM tho hữu vị sông khơi mọi miền.

KHƯƠNG ninh vui hưởng thường xuyên,

NGÀ ngọc Pháp bảo cần chuyên tu hành.

PHỤC hưng hạnh đức cao thanh,

BAN truyền giáo pháp độ sanh đạo tình.

TRUNG đạo Khất Sĩ trì bình,

THANH cao trạch pháp sinh linh hưởng phần.

TỶ muội đều giảm nghiệp sân,

LUÂN phiên giáo huấn tham, sân dứt trừ.

QUY hướng Điều Ngự Bổn Sư,

VIỆN chủ thập hạnh ánh từ keo sơn.

KIẾN tánh thấu triệt nguồn cơn,

HÀNH thâm Bát-nhã nhớ ơn Phật-đà.

ĐẠO mầu tỏ rạng trong ta,

DI Đà thọ ký ma-ha đại đồng.

Sáu tư hành giả nguyện mong,

Bồ-đề tâm chứng vẹn xong kiếp này.

                        Hạ trường Tịnh xá Ngọc Trung – An Khê – Gia Lai

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan