CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Hòa thượng Giác Giới

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Mô Phật, kính bạch Hòa thượng chủ giảng,

Trên tinh thần truyền đăng tục diệm, kế thế tiền hiền, chúng con kính nghe cổ đức có câu:

“Ân giáo thọ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Lấy chi đền đáp xứng công ơn người”.

Trong ý nghĩa cao siêu và trân quý đó, chúng con thật hạnh phúc biết bao, mặc dù Hòa thượng đang rất bận vì đảm nhiệm nhiều trọng trách của Giáo hội nhưng vì để góp phần làm cho Phật pháp trường tồn, Tăng-già hưng thịnh, Hòa thượng đã dành thì giờ quý báu đến với Hạ trường truyền trao cho chúng con gia tài Pháp bảo của Đức Thế Tôn. Từ lời thuyết giảng của Hòa thượng, chúng con như được trở về pháp hội Linh Sơn, lắng nghe rõ từng lời của Đức Từ Phụ và chúng con hiểu rằng:“Trạng thái nhất tâm là sự trở về với cái sống toàn diện cho chính mình. Vấn đề còn lại của chúng con là phải loại trừ những tạp loạn trong tâm, không để cho phiền não len lõi vào mảnh đất thuần thiện mà điều quan trọng là phải chánh niệm trong mỗi lúc”.

Tuy rằng lời giáo huấn của Đức Thế Tôn cách xa hai mươi lăm thế kỷ nhưng vẫn còn ngân vang trên bục giảng hôm nay. Chúng con thật có duyên lành được nương theo ánh đuốc soi đường của chư Phật. Hòa thượng đem hết tâm lực, trí lực khéo vận dụng ngôn từ giảng giải giúp ngọn đèn Giới Định Tuệ trong chúng con được khơi sáng thêm. Hơn thế nữa, Hòa thượng đến với Hạ trường không chỉ có truyền trao kiến thức đạo lý cho chúng con mà còn là chia sẻ kinh nghiệm tu tập suốt cả một đời, thể hiện qua khẩu giáo, thân giáo trang nghiêm cao quý của Hòa thượng không gì sánh ví được.

“Bóng Khất Sĩ, hạnh thanh bần giải thoát,

Trước độ mình, sau cứu độ muôn loài,

Tổ truyền trao hạnh y bát du phương,

Khêu sáng tỏ lên ngọn đèn Chơn lý”.

Cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng,

Hôm nay là buổi học cuối Hạ, trên tinh thần tôn sư trọng đạo, chúng con có đôi lời kính dâng lên Hòa thượng song làm sao chúng con nói cho hết niềm quý kính đối với Người. Chính tâm lực, nguyện lực của các bậc Thầy hiền làm tăng thêm sức mạnh cho hạt giống Phật pháp trong chúng con. Mai này, chúng con được trưởng thành trong giáo pháp chính là nhờ ơn đức của các bậc Thầy khả kính đã xả thân hành đạo, hướng dẫn hậu lai. Bao nghĩa nặng ân sâu khó đáp đền, chúng con phát nguyện thừa tự pháp, không thừa tự tài vật, thực nghiệm nếp sống tâm linh, giữ gìn đạo hạnh, tiếp nối ý chí lợi sanh, đền ơn chư Phật.

Ba tháng tu học trôi qua nhanh, không còn bao lâu nữa mỗi người chúng con trở về trú xứ, làm sao chúng con quên được những lời thương dạy ân cần của Hòa thượng. Mùa Vu Lan – Tự Tứ sắp trở về, chúng con kính mừng Hòa thượng được tăng thêm một Hạ lạp và thành kính cầu nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Hòa thượng pháp thể khinh an, phước trí viên minh, Phật hạnh viên thành.

Trước khi dứt lời, chúng con cúi mong Hòa thượng chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm kính lễ tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Trích " Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan