CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Hòa thượng Giác Toàn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Hòa thượng chủ giảng,

Cứ mỗi độ thu về, mây trời trôi miên man, gió thu nhè nhẹ lay cành lá, như báo hiệu mùa An cư sắp hoàn mãn.

Trên tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp”, và chí nguyện độ sanh hoằng truyền Chánh pháp, Hòa thượng hoan hỷ dành thì giờ quý báu để đến với Hạ trường “khêu sáng ngọn đèn Chơn lý” ngõ hầu giúp chúng con sớm khai thông trí tuệ, phá tan màn vô minh.

Mùa Hạ năm nay, chúng con thật diễm phúc được thọ ân đức của Hòa thượng qua những bài học Chơn Lý của Đức Tổ sư. Với trí tuệ của bậc Đại trí, Hòa thượng đã phân tích lý giải sâu rộng ý pháp vi diệu trong từng chữ, từng câu, khéo đưa chúng con trở về sống với chơn tâm hiền thiện của chính mình. Hơn thế nữa, Hòa thượng luôn mong muốn chúng con thấu hiểu ý pháp để hành trì trong đời sống phạm hạnh, một đời sống thanh cao giải thoát được xây dựng trên tinh thần từ bi và trí tuệ, từ đó nơi chúng con, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, trí huệ phát sanh. Để tri ân tấm lòng Hòa thượng đối với hàng hậu học, chúng con nguyện luôn ý thức rõ vai trò trách nhiệm vô cùng quan trọng của người Khất Sĩ trong quá trình tu học và giáo hóa độ sanh, ví như những đóa sen vươn lên từ bùn tỏa hương thơm ngát tô điểm cho cuộc đời.

Hòa thượng đã giúp chúng con nhìn lại chặng đường các bậc tiền bối đã đi qua để tâm chúng con khắc sâu ân đức của các bậc Thầy hiền đã khổ công đưa con thuyền Giáo hội vượt qua mọi phong ba bão táp, để có một Đạo Phật Khất Sĩ hiện diện vững vàng trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam như ngày hôm nay dù rằng Hệ phái hình thành chưa bao lâu. Chúng con tâm nguyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn sống theo tinh thần “sống chung tu học”, cố gắng duy trì giềng mối Tổ Thầy bằng con đường Giới- Định-Tuệ, vì chỉ có Giới- Định-Tuệ mới đưa người con Phật đến bến bờ giác ngộ an vui.

“Bóng Khất Sĩ, hạnh thanh bần giải thoát,

Trước độ mình, sau cứu độ muôn loài,

Tổ truyền trao hạnh y bát du phương,

Khêu sáng tỏ lên ngọn đèn Chơn lý".

Ba tháng tu học trôi qua nhanh, mùa an cư đang dần khép lại, giờ này trước Đấng Nghiêm Từ vô lượng, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ xin kính dâng lên Hòa thượng tấm lòng tôn kính bậc ân sư và kính nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Hòa thượng luôn được dồi dào sức khỏe, là đại thọ che mát cho muôn loài.

Mùa Tự Tứ - Vu Lan sắp trở về, chúng con kính mừng Hòa thượng được tăng thêm một tuổi Hạ.

Trước khi dứt lời, ngưỡng mong Hòa thượng chứng minh đại diện Ni chúng thành kính đảnh lễ tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú - 2014"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan