CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tạ pháp Ni sư Tín Liên

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Ni sư chủ giảng,

Chúng con hằng nghe bậc cổ đức dạy: “Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Quả thật Phật pháp thậm thâm vi diệu khó gặp và khó nghĩ bàn nhưng hôm nay chúng con thật đầy đủ duyên lành được nghe Chánh pháp của Đức Thế Tôn bàng bạc qua lời truyền đạt của Ni sư. Ni sư đã dày công nghiên cứu những bài kinh trong bộ Kinh Tương Ưng và đem ra giảng dạy cho chúng con. Ni sư đã khéo vận dụng ngôn từ giảng giải nội dung sâu sắc thâm diệu giúp chúng con nhận chân và tu học theo con đường Trung đạo mà chư Phật quá khứ đã tự thân chứng ngộ. Ni sư soi sáng cho chúng con giáo pháp cao siêu vốn có công năng đưa con người từ bờ mê sang bến giác, khai ngộ thân tâm, chiếu soi trí tánh, vẹt màn vô minh hướng tới ánh sáng trí tuệ làm lợi lạc cho muôn loài.

Hôm nay trên tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp”, Ni sư đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ những kinh nghiệm tu học tự thân đồng thời truyền trao cho chúng con ý nghĩa giáo pháp cao đẹp không ngoài tinh thần Giới Định Tuệ để chúng con áp dụng tu tập trong đời sống phạm hạnh, xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đối trước lòng bi mẫn của bậc Thầy khả kính, chúng con nguyện khắc ghi bao lời giảng, lấy đó làm hành trang trên bước đường giải thoát.

Nhìn lại thời gian ba tháng tu học trôi qua nhanh, mùa An cư sắp hoàn mãn, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con không biết nói gì hơn, kính nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Ni sư được luôn dồi dào sức khỏe, tiếp nối trí tuệ lợi sanh, Phật đạo chóng viên thành. Mùa Tự Tứ - Vu Lan sắp về, chúng con kính mừng Ni sư thêm một Hạ lạp. Trước khi cung tiễn Ni sư trở về tịnh xá, chúng con ngưỡng mong Ni sư chứng minh cho đại diện Ni chúng thành tâm kính lễ tri ân.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Trích "Kỷ yếu Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan