CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thắm tình đạo vị

Hôm nay dưới mái đạo trường,

Ngày mai cất bước lên đường hoá duyên.

Trải qua ba tháng tinh chuyên,

Trau dồi giới đức tâm nguyền tiến tu.

Chúng Ni cố gắng công phu,

Hai trăm hành giả An Cư mùa này.

Vì đời nhiễm trược bủa vây

“Vô thường giả tạm”- Điều này tạo duyên.

Thế nên phát một lời nguyền,

Noi gương chư Phật chư Hiền Thánh Tăng.

An nhiên, định ý chuyên cần,

Minh tâm kiến tánh lần lần toả ra.

Vui trong nếp sống Lục Hoà,

Ngày đêm thanh thản tâm hoa sáng màu.

Dù cho lắm nỗi khổ đau,

Chướng duyên thử thách cũng đâu nản nguyền.

Mai đây đi khắp bốn miền,

Xiển dương chánh pháp hoằng truyền độ sanh.

Dầu cho sóng gió xây thành,

Bền tâm quyết chí tu hành không nao.

Ngọc Phương trường hạ đã vào,

Thắm tình đạo vị thanh cao sáng ngời.

Mọi người quyết chí không lùi,

Cho tâm thanh thoát đâm chồi nở hoa.

Toả hương khắp chốn ta bà,

Muôn phương giác ngộ mọi nhà an vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan