CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thành kính tri ân

(Kính dâng Hòa thượng Hóa chủ Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm, năm Giáp Ngọ)

CẢM               ứng huyền diệu đạo mầu

NIỆM              thường tinh tấn thâm sâu tu trì

CÔNG            phu, hạnh nguyện từ bi

ĐỨC               lành lan tỏa, Tăng Ni hiệp hòa

HÒA               chung tu học một nhà

THƯỢNG      cầu giáo pháp Thích-ca lưu truyền

GIÁC              chơn hiển lộ hiện tiền

TOÀN             năng, toàn đức cửa thiền mở khai

HÓA               duyên Khất sĩ Như Lai

CHỦ                ngôi Chơn lý, đức tài không trên.

TRƯỜNG       lưu xây đắp móng nền

HẠ                  nguồn phổ tế chúng sanh muôn loài

TỊNH                thanh pháp giới Như Lai

XÁ                  Na (Vairocana) cổ Phật, rạng ngời ánh dương

TRUNG           thiên vạn vật vô thường

TÂM               hương ngược gió mười phương an lành

MÙA              về kiết giới tịnh thanh

AN                 nhàn Phật cảnh, định sanh tuệ ngời

CƯ                 gia thuần tín khắp nơi

NĂM              nay hùn phước về ngôi đạo tràng

GIÁP              vòng tuấn mã vừa sang (60 năm)

NGỌ              về thành tựu, đạo vàng thăng hoa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan