CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Theo dấu chân xưa

CHƯ         Ni chúng hai miền vân tập

HÀNH       y theo phân lập Hạ trường

GIẢ           như hiền sĩ du phương

AN            nhiên tĩnh tọa tìm đường thoát ly

CƯ            trú tại Mâu-ni thánh địa

KIẾT         giới cùng trau tỉa cội nhành

HẠ            lạp giới đức tịnh thanh

TỊNH        nghiệp hòa hạp tinh anh nhiệm mầu

XÁ            hết mọi cơ cầu oan trái

NGỌC      ma-ni hóa giải phàm tâm

PHÚ          thi pháp kệ thâm trầm

THỜI        thời tinh tấn thân tâm nhẹ nhàng

KHÓA      lục căn hàm tàng thu thúc

TU             tam nghiệp un đúc nhân lành

TẬP           trung thúc liễm tu hành

TỤNG       trì Tam tạng phát sanh trí mầu

KINH        luật, luận gồm thâu chánh pháp

THIỀN      tâm đăng thuận hạp cơ duyên

TỌA          thân định ý diệu huyền

CHẤP       hành Phật sự châu viên đạt thành

TÁC          ý pháp đồng hành công quả

ĐIỂM        sen dành hành giả an cư

TÂM         đăng tỏ rạng thái hư

NGHE       vào tâm trí như như chẳng rời

PHÁP        tứ y đồng hành lãnh thọ

NGỌ         nhựt trì chẳng có đơn sai

TRAI         thanh đạm bạc hằng ngày

KINH        thư thanh thoát quả dày công cao

HÀNH      chánh niệm trước sau như một

ĐỌC         lại lời cao tột Tổ sư

CHƠN      thật cô động thành từ

 LÝ            mầu diệu dụng vô dư Niết-bàn.

TX. Ngọc Phú – Tân Bình

Ngày 08.06 Giáp Ngọ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan