CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tìm lại chính mình

HTGiacToan NP1

Mỗi hành giả Tăng Ni phải biết,

Sanh ra đời duyên nghiệp khác nhau.

Nhân thân tốt xấu hiển bày,

Mỗi người biệt nghiệp đổi thay nhiều đời.

Trong nhiều kiếp chính mình gây tạo,

Cho nên nay tích tụ thân này.

Duyên lành nhiều kiếp tạo xây,

Quy y Tam bảo từ đây nối dòng.

Làm Tăng chúng trong lòng Giáo hội,

Quyết dụng công sám hối lỗi lầm.

Phút, giây soi sáng tâm hồn,

Thân tâm lắng đọng tội mòn, phước sanh.

Đây phương pháp lắng tâm hữu hiệu,

Thời gian dài sám hối tự thân.

Hằng trau ba nghiệp tinh cần,

Gồm thân, khẩu, ý trong phần Hồng Danh.

Xưng danh Phật kính thành đảnh lễ,,

Để cho mình tự thấy lỗi lầm.

Phổ Quang đức Phật ban ân,

Ngài đem ánh sáng Diệu Quang soi đời.

Phổ Minh Phật tuyệt vời Phổ Tịnh,

Sự thông minh thanh tịnh chơn như.

Ban ân phổ tế dắt người,

Hằng ngày lễ bái pháp tu diệu huyền.

Sự cung kính kiền thiền đảnh lễ,

Quyết ăn năn sám hối từ đây.

Chơn tâm hiểu thấu lý mầu,

Ngày đêm sám hối, đặng trau sửa mình.

Nay xin lạy hồng danh Vạn Phật,

Đoạn lìa xa tất cả lỗi lầm.

Từ Bi Thủy Sám pháp âm,

Lương Hoàng Sám pháp quyết tâm thọ trì.

Lạy Lục Thời Khoa Nghi Sám Hối,

Của Thiền sư Trần Thái Tông môn.

Thân tâm tẩy sạch lỗi lầm,

Khác nào chiếc áo trăm năm bám trần.

Chỉ cần giặt một lần tẩy sạch,

Nghiệp ngàn năm, ngàn kiếp hiện thành.

Tư duy khéo thuận căn lành,

Ngày nay nhiếp niệm tâm thành ăn năn.

Tâm thanh tịnh giác chơn khai mở,

Tâm thiện sanh bóng tối dần lui.

Dụng công sám hối tuyệt vời,

Sáu căn thanh tịnh một đời tiến tu.

Tâm soi rọi, tội không tự tính,

Do nhân duyên, tội diệt vốn không.

Nghiệp duyên nặng nhẹ nơi lòng,

Thân tâm lắng đọng do công ngắn dài.

Hai mươi năm, ba mươi, lâu nữa,

Thời gian dài hạ thủ công phu.

Chính mình mới nhận ra mình,

Nghiệp dày, quả nặng cũng đành chịu thôi.

Nên thanh lọc nơi thân, khẩu, ý,

Mọi hành vi, cảm xúc của thân.

Đang đi, khi đứng, khi ngồi,

Khi nằm ghi nhận thói đời đổi thay.

Trong tư thế biết ngay, biết rõ.

Tiểu oai nghi, ngó tới, ngó lui.

Đang làm biết rõ việc làm,

Co tay, hay duỗi, chú tâm rõ ràng.

Tâm soi sáng điều hòa hơi thở,

Nơi tàng cây, rừng vắng, nhà hoang.

Kiết-già lưng thẳng ung dung,

Khi tâm không định, hay tâm định thiền.

Khi mình biết, tâm liền giải thoát,

Tâm không còn ràng buộc kiếp sinh.

Từ nay an trú tâm mình,

Phép thần thông hiện, tâm linh hiển bày.

Tu Thân mật, biết luôn an trú,

Không hay làm bất cứ việc chi.

Tiếp theo Khẩu mật gìn khi,

Nhiếp tâm an tịnh khắc ghi vào lòng.

Nên gìn giữ bên trong Ý mật,

Không hướng tâm vọng động tìm cầu.

Tổ sư dạy rõ từng câu,

Gom ba cái Mật, nhiếp thâu điển lành.

Thân tâm chứng Niết-bàn Tứ đức,

Sống tu đời hành giả Sa môn.

Lạc, Thường, Ngã, Tịnh thậm thâm,

Tự mình rõ biết pháp âm diệu huyền.

Thân trong sạch tức liền xứ Phật,

Miệng trong lành pháp Phật truyền trao.

Ý trong, con Phật khác nào,

Giữ tâm trong sạch chính là Phật thân.

Bậc tu hành trau dồi Định Huệ,

Đi sâu vào thực tế bên trong.

Giới gìn Định Huệ phát sanh,

Tu theo lẽ thật tịnh thanh cõi lòng.

Tâm ăn năn chí thành sám hối,

Tập tu Thiền tội lỗi diệt tiêu.

Sát-na rõ biết mọi điều,

Thân an, tâm tịnh, sớm chiều yên vui.

(Phỏng theo bài giảng của HT. Giác Toàn

Tịnh xá Ngọc Phương, mùa hạ năm Bính Thân DL. 2016)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan