CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tu huệ mạng

ACNDiem 13

Tu là sửa tánh thể Kim Cang
Tu đoạn ưu tư khỏi lệch đàng
Tu giữ chơn tâm hằng tỉnh thức
Tu rèn chánh mạng mãi bình an
Tu yên não sạch sinh điều quý
Tu lắng bùn trong hưởng sự nhàn
Tu trước cho mình sau đáp nghĩa
Tu rèn Giới Định Huệ nghiêm trang

 

Tu rèn Giới Định Huệ nghiêm trang
Tu luyện thần yên mãi tịnh nhàn
Tu hiểu bao điều êm cảnh động
Tu rành lắm việc lắng đời an
Tu hồ nắng sớm nhìn muôn nẻo
Tu tựa trăng khuya ngắm mọi đàng
Tu giải đau sầu lành thiện ái
Tu rèn Giới Định Huệ nghiêm trang

 

Tu rèn Giới Định Huệ nghiêm trang
Tu riết thành quen chẳng lạc đàng
Tu sống chan hòa nương ý thiện
Tu hành thuận thảo giúp lòng an
Tu dìu pháp hạnh rơi phiền não
Tu dắt nhân duyên hiện lý nhàn
Tu lượt ao bùn sen trổ ngát
Tu là sửa tánh thể Kim Cang

(Thơ ĐL Thủ Nhất Thanh Liên Hoàn)

Đào Liên tkn 01.07.2017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan