CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ý chí

AN thân điều phục chế nơi căn

CƯ định tâm yên đoạn ý xằng

KIẾT giới chuyên tu gìn phạm hạnh

HẠ phần kiết sử tỏ khuôn trăng

SA môn mẫn tiệp lý kinh hằng

DI giáo kiên trì vượt khó khăn

TẬP mãi đạo lành nghiêm xả chấp

SỰ tròn nghiệp giải trí hoa giăng

BỒI tài ý luyện hừng đông tỏa 

DƯỠNG đức từ bi ánh huệ thăng 

ĐẠO lực bền gan Chân lý vững 

HẠNH y Phật Tổ đạo viên thành

AN bình tứ đế cùng tu tập 

NHIÊN kết dung hòa chúng hợp tăng

HỶ lực hùng tâm bi dũng trí

LẠC xả ba ngôi hưởng Niết bàn.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan