CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình khóa Bồi dưỡng trụ trì PL. 2564 – DL. 2020

CHƯƠNG TRÌNH

KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ PL. 2564 –DL. 2020

 

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì,

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần Giáo pháp của đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Thường trụ, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội cho chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

 

 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOÁ HỌC

- Khóa học: Bồi dưỡng trụ trì PL. 2564 – DL. 2020

- Chủ đề: VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ TRONG THỜI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

- Thời gian: 7 ngày (từ 18-24 tháng 4 nhuần năm Canh Tý, nhằm 9-15/6/2020).

Sáng: từ 8g00 đến 10g30; Chiều: 13g30 đến 16g30.

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

 1. ĐỐI TƯỢNG

Gần 300 Tăng Ni Trụ trì, Phó Trụ trì, Tri sự và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (từ 3 hạ trở lên) thuộc 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Chư Tăng: 88 vị (GĐ I: 11, GĐ II: 10, GĐ III: 34, GĐ IV: 15, GĐ V: 10, GĐ VI: 8).

Chư Ni: 199 (Ni giới HPKS: 80, Ni giới GĐ I: 22, GĐ III: 48, GĐ IV: 43, GĐ VI: 6).

 1. MỤC TIÊU

Nhằm củng cố đường lối của Giáo pháp và các kỹ năng quản lý tự viện và hoằng pháp lợi sanh đối với một vị Giáo phẩm và vị trụ trì ở các miền tịnh xá trong bối cảnh đương đại.  Sau khi kết thúc khóa, các vị tham gia học tập mong đạt được các điều cụ thể:

3.1. Lý tưởng và phụng sự

  • Củng cố lý tưởng của một vị xuất gia Phạm hạnh và đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang.

-     Dấn thân trên con đường tu tập, phụng sự và độ sanh.

3.2. Kiến thức

  • Nắm vững các nguyên lý cơ bản của một vị trụ trì.
  • Nắm vững các quy định về Pháp luật, Luật Tín ngưỡng và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.
  • Nắm vững các hoạt động chủ yếu và thứ yếu của Giáo hội và Hệ phái để đồng hành.

3.3. Kỹ năng

  • Nhận biết trình độ, tâm tư của từng đối tượng người xuất gia và tại gia để tùy nghi giáo hóa.
  • Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương để xương minh Phật pháp.
  • Phát triển kỹ năng “ứng phó đạo tràng” và giải quyết các vấn đề pháp lý tại địa phương.

3.4. Thái độ

            -     Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương.

 -     Hòa nhã với mọi đối tượng để công cuộc hoằng pháp lợi sanh và tu tập được thuận lợi và thành tựu.

            4. BAN TỔ CHỨC

BAN CHỨNG MINH

- Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư.

- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

- Hòa thượng Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

- Hòa thượng Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.  

- Hòa thượng Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Hòa thượng Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Hòa thượng Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

BAN CHỨC SỰ

Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP.

Phó Trưởng ban:

- HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái.

- HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái.

 - HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang.

- HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang.

Ban Kiểm soát:

- HT. Giác Nhân – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái.

- TT. Giác Phổ – Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái

- ĐĐ. Giác Phước – Chánh Thư ký Giáo đoàn II.

Ban Thư ký Tăng: TT. Giác Hoàng (Chánh Thư ký). GĐ I: TT. Giác Hy, GĐ II: ĐĐ. Minh Tuế. GĐ III: ĐĐ. Giác Nhường (Nhuận). GĐ IV: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thái. GĐ V: ĐĐ. Giác Nhẫn. GĐ VI: ĐĐ. Minh Sỹ.

          Ban Thư ký Ni: NS. Tuệ Liên, NS. Hạnh Liên (GĐ IV), NS. Phấn Liên, SC. Minh Liên, SC. Liên Hòa (GĐ III), SC. Hạnh Liên (Ni giới Ngọc Phương), SC. Phương Liên (GĐ VI).

5. LỊCH THUYẾT GIẢNG

NGÀY

GIỜ

GIẢNG SƯ/ CHỦ TRÌ

ĐỀ TÀI

Thứ Ba,
18.4 Canh Tý

8g00 – 08g30

Chư Tôn đức Giáo phẩm

Khai mạc

09g00 – 10g30

HT. Giác Giới

Học, tu và phụng sự: Ba yếu tố căn bản của vị trụ trì.  

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g45

HT. Giác Giới

Học, tu và phụng sự: Ba yếu tố căn bản của vị trụ trì.

Nghỉ giải lao

15g15 – 16g30

HT. Giác Giới

Vấn đáp

Thứ Tư,
19.4 Canh Tý

7g30 – 8g45

HT. Huệ Thông

Những điều cần biết của vị trụ trì.

Nghỉ giải lao

9g15 – 10g30

HT. Giác Ngộ

Chia sẻ kinh nghiệm trụ trì

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g45

HT. Giác Toàn

Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển.

Nghỉ giải lao

15g15 – 16g30

HT. Giác Toàn

Vai trò, trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hội nhập và phát triển.

Thứ Năm,
20.4 Canh Tý

7g30 – 8g45

HT. Giác Pháp

Vai trò của vị trụ trì trong thời Hội nhập và phát triển.

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g30

ĐĐ. Minh Viên 

Báo cáo của Ban Nghi lễ.

9g30-10g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g15

HT. Giác Hà

Sách tấn các vị trụ trì và hành giả Khất sĩ.

14g15 – 14g45

ĐĐ. Giác Phước 

Báo cáo Quỹ Pháp học Khất sĩ.

Nghỉ giải lao

15g15 – 15g30

NT. Yến Liên

Vai trò, trách nhiệm của trụ trì trong thời hội nhập và phát triển.

15g30 – 16g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

Thứ Sáu,
21.4 Canh Tý

7g30 – 8g45

HT. Giác Nhân

Phương pháp giáo dục hàng cư sĩ tại gia.

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g30

ĐĐ. Giác Nhường

Báo cáo của Ban Hướng dẫn Phật tử.

9g30 – 10g00

NT. Xuân Liên

Hoằng pháp – Nghệ thuật giáo hóa cư sĩ.

10g00 – 10g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g45

TT. Giác Phổ

Báo cáo của Ban Hoằng pháp & chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp thời hiện đại.

Nghỉ giải lao

15g15 – 16g00

TT. Minh Lộc

 Báo cáo của Ban Từ thiện Hệ phái năm 2020 và các đề xuất.

16g00 – 16g30

  NS. Hạnh Liên

Hình ảnh Y bát qua Chơn lý.

Thứ Bảy,
22.4 Canh Tý

7g30 – 8g45

Lê Hoàng Vân

Triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Nghỉ giải lao

9g15 – 10g30

NS. Tâm Tâm

Tầm quan trọng của giáo dục tri thức và giáo dục tâm linh.

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g15

HT. Minh Bửu

 

Các vấn đề thuộc Ban Tăng sự Hệ phái ngày nay.

Nghỉ giải lao

15g30 – 16g00

NT. Thông Liên

Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc tạo trú xứ thích hợp cho đệ tử.

 

16g00 – 16g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

Chủ Nhật,
23.4 Canh Tý

7g30 – 8g45

TT. Minh Thành

 Báo cáo về Ban Giáo dục – Tu thư và định hướng cho cuốn “Lược sử Phật giáo Khất sĩ Việt Nam”.

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g45

TT. Giác Hoàng

Báo cáo của Ban Tổ chức khóa tu, Ban Tăng sự và

Ban Văn hóa – Truyền thông.

9g45 – 10g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g30

NS. Hằng Liên 

Cách tổ chức khóa tu Vipassana.

Nghỉ giải lao

15g00 – 15g15

NT. Hiệp Liên

Trách nhiệm của người trụ trì trong thời kỳ hội nhập.

15g15 – 15g45

ĐĐ. Giác Nhường

Truyền thông trong Hoằng pháp.

15g45 – 16g30

Đại chúng

Thảo luận

Thứ Hai,
24.4 Canh Tý

7g30 – 8g45

HT. Giác Minh (GĐ I)

Hoằng pháp và trụ trì.

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g45

NS. Nguyện Liên

Quan niệm sống đạo đức của Tổ sư Minh Đăng Quang  phù hợp với thời hội nhập và phát triển.

09g45-10g30

Đại chúng

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g30

HT. Giác Toàn

Giải đáp các vấn đề thắc mắc.

15g00 – 16g30

Đại chúng

Bế mạc

BAN TỔ CHỨC

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan