CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kết tòa sen thiêng

Chúc cho Phật giáo thăng hoa,

Mừng nay Hệ phái kết tòa sen thiêng.

Khóa tu hội chúng kết duyên,

Bồi thêm kinh nghiệm chơn truyền Tổ sư.

Dưỡng thân, dưỡng ý hòa nhu,

Trụ tâm kiên cố mặc dù gió lay.

Trì giữ truyền thống xưa nay,

Năm năm tháng tháng, ngày ngày an vui.

Hai sáu thế kỷ xa dài,

Không sao tránh khỏi lệch sai chơn truyền.

Mười trăm ngàn vạn lý huyền,

Chín chắn trực nhận một đường chơn như.

Hệ thống Tam tạng Kinh thư,

Phái môn phương tiện cũng từ nguồn tâm.

Khấtxin nghĩa thậm thâm,

học để nghiên tầm lý chơn.

Tổ sư để dấu hoa sen,

Chức năng hiển thị ngọn đèn Minh Quang.

Tại tâm tịnh nhiễm hai đàng,

Pháp Chánh Giác lối dẫn đàng Như Lai.

Viện tự tánh pháp hoằng khai,

Minh triết ánh đạo ngày nay huy hoàng.

Đăng soi sáng chốn nhân gian,

Quang huy thế giới ba ngàn đại thiên.

Thành tựu chánh hạnh chân truyền,

Công đức Phật Tổ ý thiền thâm sâu.

Viên tròn quả giác nhiệm mầu,

Mãn nguyền phổ hóa đắc thân Niết-bàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan