CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm đức Trụ trì

bemac1b

THẦY từ vô lượng kiếp sinh

TRỤ chơn như tánh, hữu tình hoằng dương

TRÌ đạo lực, thắng nhiễu nhương

LÀ nuôi dưỡng đức chơn thường tịnh không

PHẢI soi chiếu, phải lắng lòng

THỂ hóa các pháp như dòng sông thiêng

HIỆN trí lực, hiển minh hiền

TÂM như mây trắng, hạo nhiên ta bà

THỨC tánh hằng hữu ba la

TỨ hoằng đại nguyện ma ha nhiệm huyền

VÔ sanh nhẫn pháp sự duyên

LƯỢNG căn cơ, xả khắp miền nhân gian

TÂM bi trí dũng rỡ ràng

ĐẠI hồng ân, đẹp đạo tràng xưa sau

TỪ đức từ ái tâm giao

ĐẠI hùng lực, đẹp trăng sao thế trần

BI thương nhân nghĩa tương lân

ĐẠI phổ nguyện chí hiển thần nhàn du

HỶ pháp thân thiện trượng phu

ĐẠI quán chiếu… tánh vô ưu tịch trừ

XẢ oan trái, cởi thâm thù

HẾT vô lượng chướng, thiên thu yên bình

LÒNG người tu nhẹ vô minh

THƯƠNG đời, thương đạo hữu tình thậm thâm

KÍNH Tam bảo, hướng tịch trầm

ĐỨC vô lượng theo ngàn năm cao dày

PHẬT từ bi cửa Như Lai

CHƯ đại A-la-hán hiển bày thắng duyên

VỊ tha bi mẫn thánh hiền

TỔ tổ trung ấn vô biên ánh vàng

SƯ sự rực rỡ thiền quang

TIỀN đình phụng án rỡ ràng tâm linh

HIỀN nhân thánh triết hữu tình

TỔ vị nối pháp thiện sinh sen vàng

THẦY vô sư trí hào quang

VÀ trong lý pháp đạo tràng nở hoa

BÁ gia hằng hữu thiên hà

TÁNH vô lượng thọ trổ tòa Như Lai

NHÂN hiền tỏa đức thơm bay

SINH sinh hóa hóa hoằng khai đạo từ

CÙNG trong pháp giới chơn như

VẠN muôn ức… hóa thuyền từ long lanh

LOẠI nào cũng chứng vô sanh

CHÚNG sinh vô lượng mộng lành hằng sa

HỮU tình hữu hóa thănh hoa

TÌNH trong sương khói chan hòa kim cương!

Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 24/4 Đinh Dậu - 2017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan