CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo phân đàn truyền giới Khất sĩ 2015

Thọ giới là việc hệ trọng trong đời tu. Trong Khế kinh nói: Thọ giới tức là vào ngôi vị Phật. Do đó, trừ những bậc chơn sư thị hiện cõi trần, hoặc những vị ít nhiễm bụi trần thời Phật, khi gặp Phật được Phật khai thị pháp nhãn ly trần, liền đắc quả vị Vô Sanh, còn hầu hết chúng sanh đời mạt pháp, phải thọ giới tướng để đắc giới thể.

IMG 3626 Copy

Bế mạc giới đàn Trí Đức - Phân đàn Khất sĩ

Hệ phái Khất sĩ, một trong 3 Hệ phái trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như hai năm về trước, được HĐTS GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương cho phép, năm nay Ban Tổ chức Đại giới đàn TRÍ ĐỨC thuộc GHPGVN TP. Hồ Chí Minh đã cho phép Hệ phái Khất sĩ mở Phân đàn truyền giới biệt truyền từ ngày 20-25 tháng 10 năm Ất Mùi. Đây là một trong những phương cách tạo điều kiện để các tông phong Hệ phái vừa sinh hoạt chung trong lòng GHPGVN, nhưng vẫn duy trì được đường lối pháp môn hành trì riêng của từng Hệ phái.

I. BAN KIẾN ĐÀN

Hòa thượng Giác Toàn, với tư cách là Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, đã được chư Tôn đức trong Hệ phái cung cử Trưởng ban Tổ chức (BTC). Hòa thượng đã chỉ đạo Ban Thư ký Hệ phái lập danh sách cung thỉnh chư Tôn đức trong Hệ phái tham gia Ban Điều hành Giới trường, Ban Quản giới tử, Hội đồng Giới sư Đàn giới Tỳ-kheo, Hội đồng Giới sư Đàn giới Sa-di, Ban Khảo hạch giới tử, Ban Dẫn thỉnh.

Các danh sách trên được gởi về Ban Kiến đàn Trí Đức và đồng thời Hệ phái cũng tiến hành các bước cung thỉnh chư Tôn đức trong các Ban và Hội đồng Giới sư (HĐGS) nêu trên.

Tam vị đàn đầu của đàn giới Tỳ-kheo: Hòa thượng GIÁC NHƯỜNG - Hòa thượng Đàn đầu; Hòa thượng GIÁC TƯỜNG - Yết ma A-xà-lê; Hòa thượng GIÁC GIỚI - Giáo thọ A-xà-lê.

Khác với đàn giới Tỳ-kheo Phật giáo Bắc tông là tam sư thất chứng, Giới sư của Hệ phái phải hội đủ 20 vị, do đó, các vị có tên trong danh sách sau được đại chúng cung thỉnh trong HĐGS: HT. GIÁC PHÚC, HT. GIÁC CẦU, HT. GIÁC DŨNG (GĐI), HT. GIÁC HÀ, HT. GIÁC TUẤN, HT. HUỆ TÂM, HT. GIÁC THÔNG, HT. GIÁC PHÁP, HT. GIÁC SƠN, TT. GIÁC NHÂN, TT. GIÁC CẢNH, TT. GIÁC MINH (GĐ III), HT. GIÁC THÀNH, TT. GIÁC TÂY, TT. GIÁC NGUYÊN, TT. GIÁC HẠNH, TT. GIÁC DUYÊN, TT. GIÁC NHUẬN.

Đàn giới Sa-di: Hòa thượng Đàn đầu: Hòa thượng GIÁC TƯỜNG, Yết-ma A-xà-lê: Hòa thượng GIÁC GIỚI; Giáo thọ A-xà-lê: Hòa thượng GIÁC HÀ. Hội đồng Giới sư cũng 20 vị.

Ngoài 20 vị tôn túc trong HĐGS, còn có một số vị được cung thỉnh trong các Ban để vận hành trước và trong khi giới đàn diễn ra: TT. Minh Hóa, TT. Minh Lộc, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Nghi, ĐĐ. Giác Thọ, ĐĐ. Giác Thăng, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Minh Thái.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT TU TẬP

Giới tử Hệ phái nhập giới trường muộn hơn các giới trường khác 2 hôm là vì trước đó, vào ngày 6 đến 13 tháng 10, các Giới tử đã được các vị Bổn sư cho về Pháp viện Minh Đăng Quang để học khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” một tuần, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học. Sau đây là lịch trình tu học của các Giới tử.

- Ngày 19/10/ năm Ất Mùi:

Trong ngày đầu tiên, các giới tử nhập giới trường Tịnh xá Trung Tâm để ổn định nơi sinh hoạt cá nhân, sắp xếp các tư cụ cần thiết cho việc cầu thọ giới pháp.

Vào buổi chiều, Ban Quản giới tử đã tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận 11 giới tử đậu trong kỳ thi khảo hạch của Đại giới đàn Trí Đức cùng 47 giới tử khác về thọ phương trượng tại giới trường của Hệ phái.

Thay mặt cho BTC, TT. Minh Hóa, phụ trách quản giới tử đã tiến hành các thủ tục, đồng thời nhắc nhở về oai nghi người tu phải tuân thủ nghiêm những quy định của giới trường, đi đứng phải có oai nghi cũng như thông báo cho các giới tử một số vật dụng không được mang theo, điểm danh và hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi.

ĐĐ. Giác Hoàng đã sinh hoạt thanh quy của giới trường, thông báo các lịch học tập, sinh hoạt trong suốt thời gian diễn ra Đại giới đàn Trí Đức tại giới trường tịnh xá Trung Tâm tới các giới tử.

Lễ truyền giới cho các giới tử tại Tịnh xá Trung Tâm được tổ chức vào 19 giờ ngày 3/12/2015 (22/10/ năm Ất Mùi). Trước khi truyền giới, các giới tử được hướng dẫn đăng đàn truyền giới, khảo thí giới luật, duyệt giới, dạy đắp y mang bát, duyệt oai nghi, sám hối 6 căn.

- Ngày 20/10/ năm Ất Mùi:

Vào lúc 7 giờ sáng, các giới tử vân tập lên thiền đường để học cách thức đắp y, mang bát, trải tọa cụ... theo nghi của Hệ phái. ĐĐ. Minh Phú đã tận tình hướng dẫn chư huynh đệ thực hiện theo các bước căn bản được lưu lại từ Luật nghi Khất sĩ. Thông qua đó, tầm quan trọng của các tư cụ như y, bát, tọa cụ, dao cạo tóc, lược nước, muỗng, kim chỉ... cũng được chỉ dạy cụ thể.

Vào lúc 14 giờ, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức đã quang lâm giảng đường để sách tấn chư giới tử. Buổi giáo huấn gói gọn trong 40 phút, nhưng đạo tình mà Hòa thượng truyền đạt lại vô cùng sâu sắc. Ngài đã dùng ba pháp ý từ ý nghĩa của danh tự Tỳ-kheo mà triển khai lời dạy của mình. Tỳ-kheo là người xuất gia chính thức trong cửa đạo, là nhân tố căn bản để làm cho Phật pháp trường tồn trên cõi đời này. Do đó, Hòa thượng đã nhấn mạnh: làm Tỳ-kheo phải tu tập để thành tựu ba nghĩa: 1) Khất sĩ: nghĩa là hạ mình xin ăn thanh tịnh để nuôi sống bản thân mà tu học; trên cầu giáo pháp để phát huy huệ mạng. 2) Bố ma: vì Tỳ-kheo chuyên tu chánh đạo nên ma khiếp sợ; không chỉ có khả năng ra khỏi phạm vi của ma, mà còn có thể chuyển hóa tha nhân không làm quyến thuộc của ma, nên còn gọi “Bố ma”. 3) Phá ác: vì Tỳ-kheo tu theo đạo vô lậu Giới Định Tuệ, nên có thể phá được các ác kiến và tư hoặc, nên gọi “Phá ác”. Hòa thượng còn đi thăm hỏi từng vị và động viên các giới tử nỗ lực tu hành để trang nghiêm giới thể trong ngày thọ giới.

Sau buổi pháp thoại của Hòa thượng, Ban Quản giới tử đã ôn tập nội dung giáo lý căn bản dựa theo tài liệu của Giới đàn Trí Đức.

- Ngày 21/10/ năm Ất Mùi:

Buổi sáng, các giới tử thọ phương trượng giới đàn chính tại chùa Huê Nghiêm đều tham dự lễ Khai mạc. Còn lại các giới tử tại giới trường thì tự ôn tập tại phòng.

Vào buổi chiều, Hòa thượng Giác Giới – Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ đã viếng thăm và sách tấn các Giới tử của GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỨC – PHÂN ĐÀN HỆ PHÁI KHẤT SĨ.

Hòa thượng đã khuyến tấn các giới tử nên ý thức về việc thọ giới để được đắc giới mới là mục đích chính chứ không phải thọ nhận thủ tục giấy tờ hay hình thức bên ngoài của một Sa-di hay Tỳ-kheo. Đối với một Sa-di trong Hệ phái Khất sĩ phải làm tròn bổn phận của người xuất gia thì sẽ dễ dàng đắc giới hơn. Vì trong thời gian này, các vị Tập sự, Sa-di được rèn luyện trong môi trường đạo đức của Thầy và giúp cho nhân duyên học tu được kiên cố, vững chãi hơn.

Như đức Tổ sư dạy trong “Diệt lòng ham muốn”: “Lìa cha mẹ, bỏ nhà cửa đặng nhập đạo, một lòng quyết chí học hỏi cho rõ chơn tâm, bổn tánh, và hiểu thấu phép vô vi của Phật, tức là thành một vị Tu-đà-huờn”, còn đối với Thiền tông thì phải kiến tánh, Phật giáo Nguyên thủy thì phải thành tựu Chánh tri kiến. Ngài khẳng định việc tu tập thấy pháp là điều quan trọng đối với việc giải thoát, như ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên thấy pháp mới đạt được mục đích phạm hạnh. Ngày xưa, Bồ-tát Tất-đạt-đa xuất gia vì lý tưởng giải thoát: “Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ”. Và sau khi giác ngộ, Ngài tuyên thuyết giáo lý Tứ diệu đế cho 5 anh em Kiều-trần-như, giúp họ mở con mắt huệ.

Đối với người tu phải biết rõ con đường mới mau chóng giác ngộ giải thoát, còn không sẽ phải lặn hụp mãi trong biển luân hồi sanh tử. Và cuối cùng Hòa thượng sách tấn các giới tử phải học tu theo lời Phật, lời Tổ sư là phải có Giới - Định - Tuệ, vì chính Giới - Định - Tuệ là con đường đến Niết-bàn. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng có dạy: “Người Khất sĩ có ba pháp tu học vắn tắt là Giới, Định, Huệ” (Chơn lý “Y bát chơn truyền”). Điều này Ngài cũng dạy cho hàng cư sĩ bạch y: “Bước chân vào cõi đời gian nguy, người cư sĩ phải cần đem theo Giới, Định, Huệ” (Chơn lý “Cư sĩ). Giới là nền tảng để đạt Định và Huệ “Giới năng sanh Định, Định năng phát Huệ”. Và quan trọng hơn trong việc đăng đàn thọ giới là phải có niềm tin nơi Giới Định Huệ, vì chính niềm tin này đưa đến mục đích phạm hạnh của người xuất gia giải thoát. Cho nên, đức Tổ sư Minh Đăng Quang thực hành phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” cũng là nối truyền Giới Định Huệ này.

Sau bài sách tấn của Hòa thượng, Ban Quản giới tử tiếp tục ôn tập nội dung về Luật nghi và kiến thức căn bản của Hệ phái. Nội dung ôn tập liên hệ đến cuộc đời đức Tổ sư, Giới Tỳ-kheo, Bài học Sa-di, Tinh hoa Chơn lý và kiến thức căn bản Phật pháp khác.

- Ngày 22/10/ năm Ất Mùi:

Theo như ấn định, đúng 7 giờ sáng, các giới tử Tỳ-kheo và Sa-di đồng tham gia kỳ thi kiểm tra tại giảng đường. Phần thi trắc nghiệm bao gồm 100 câu, 50 câu nội điển Hệ phái và 50 câu giáo lý căn bản của giới đàn Trí Đức. Trải qua một tiếng đồng hồ thi, các giới tử vân tập lên chánh điện để tụng thời kinh sám hối tam nghiệp và lạy sám hồng danh cho thân tâm trong sạch trước ngày thọ giới.

Trong buổi sáng này, Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban Kiến đàn cùng với Thượng tọa Thích Đồng Văn (Thư ký Đại Giới đàn) đã quang lâm thăm viếng giới trường, giới tử và chư Tôn đức trong Phân đàn truyền giới Khất sĩ. Đồng thời Hòa thượng còn gởi tịnh tài do quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cúng dường giới tử.

Vào 14 giờ, chư Tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường và họp trù bị để kiểm tra danh sách giới tử, triển khai kế hoạch khảo bài và tấn đàn truyền giới. Đến 16 giờ, chư Tôn đức quang lâm giới đàn để khảo hạch các nội dung: 250 giới, 10 giới Sa-di, Môn oai nghi, 37 câu chú nguyện, 24 bài kệ tụng và 30 câu kinh Pháp Cú.

Đến 19 giờ, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm chánh điện đảnh lễ Tam Bảo, cung an Hội đồng Giới sư và chứng minh cho các giới tử phát nguyện thọ giới. Sau lời khai đạo giới tử của Hòa thượng Giác Giới, chư Tôn đức quang lâm giới đàn và lần lượt truyền giới cho 16 đàn Tỳ-kheo và các đàn giới Sa-di.

- Ngày 23/10 năm Ất Mùi:

Các giới tử Ni chí thành qua Giới trường Tịnh xá Trung Tâm, đảnh lễ cầu thọ Chánh pháp và cử hành lễ Tạ pháp Hội đồng Giới sư Tăng và Giới sư Ni. Sau đó các giới tử lưu lại giới trường thêm một ngày để Ban Tổ chức sinh hoạt về các nội dung liên quan đến đời sống phạm hạnh của một vị Tỳ-kheo và một vị Tỳ-kheo-ni.

- Ngày 24/10 năm Ất Mùi:

Các vị giới sư và các giới tử vừa đắc giới thực hiện hạnh khất thực hóa duyên để khắc sâu hình ảnh và lời dạy của đức Phật thế nào là Chánh mạng của một vị Tỳ-kheo và đời sống chân chánh phải là một vị Khất sĩ Sa-môn.

IV. KẾT QUẢ

- Trong số 49 giới tử cầu thọ giới pháp Tỳ kheo, có 48 vị trong Hệ phái và một vị thuộc Hệ phái Khất sĩ Liên tông Tịnh độ Non bồng cầu xin thính giới. Trải qua kỳ thi trắc nghiệm và khảo hạch, có 2 vị không đủ tiêu chuẩn thọ giới. Nên tổng số giới tử được thọ giới Tỳ-kheo là 47 vị.

- Các giới tử Sa-di gồm 10 vị đều đủ điều kiện thọ giới.

- Kết quả đạt được qua các kỳ thi vô cùng khả quan. Các giới tử đều hoàn thành tốt các phần thi. Trong đó, các giới tử xuất sắc được Ban Tổ chức tuyên dương và trao quà khích lệ tinh thần tu tập. Các giới tử Tỳ-kheo được phần thưởng khích lệ: Đồng hạng nhất: 98,5 điểm, gồm: Giác Minh Đại (GĐ. III); 2. Minh Phước (GĐ. V). Hạng nhì: 97,5 điểm, Minh Anh (GĐ. IV). Đồng hạng ba: 96,5 điểm, gồm Giác Đăng Thọ (GĐ. I) và Giác Minh Hồi (GĐ. III).

Nói tóm lại, Phân đàn truyền giới Trí Đức của Hệ phái năm 2015, số lượng thọ Tỳ-kheo chính thức để được cấp điệp đàn quá ít so với quy mô của một tổ chức Hệ phái. Sở dĩ như vậy là vì các Ban Trị sự Phật giáo một số tỉnh / thành chưa tạo điều kiện ký giấy tờ cho các giới tử được thọ giới do Hệ phái tổ chức thuộc Phân đàn truyền giới do GHPGVN tổ chức tại TP. HCM. Tuy nhiên, các bước tiếp nhận giới tử, truyền dạy những bài học kinh luật căn bản, cách dò bài, v.v... có sự đầu tư của các vị giáo thọ và Ban Quản giới tử.

Rất mong HĐTS, Ban Tăng sự Trung ương quan tâm, có văn thư chỉ đạo để các giới tử thuộc Hệ phái Khất sĩ thuộc các tỉnh / thành được về giới đàn Hệ phái tổ chức để giới tử được thọ trì giới pháp trong Hệ phái, đúng tinh thần của Hiến chương của GHPGVN: Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức; đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì các truyền thống Hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng Chính pháp” (Lời nói đầu của Hiến chương GHPGVN, đã sửa đổi lần thứ V).

Hình ảnh ghi nhận trong ngày truyền giới:

IMG 3228 Copy

IMG 3246 Copy

IMG 3271 Copy

IMG 3299 Copy

IMG 3304 Copy

IMG 3308 Copy

Cảm tưởng giới tử Tăng

* Cảm tưởng tân Tỳ-kheo

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan