CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Phân đàn truyền giới TX. Ngọc Phương 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIỚI ĐÀN TẠI GIỚI TRƯỜNG NGỌC PHƯƠNG

PL. 2561 – DL.2018

Ban điều hành, Hội đồng Giới sư, Ban giám khảo, Ban quản giới tử

Giới trường Ngọc Phương theo quy định và lịch trình thời gian chung của Ban Tổ chức Đại giới đàn đề ra để tiến hành tổ chức giới đàn dưới sự hướng dẫn của Quý NT trong Ban Điều hành.

Hội Đồng Giới Sư ba đàn giới phẩm cùng với chư Tôn đức Ni Ban Điều hành, Ban Hộ đàn, Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử, Ban Dẫn thỉnh với số lượng hơn 60 vị. Quý Ni Trưởng, Ni Sư các miền Tịnh xá, từ miền Trung cho đến miền Nam, miền Cao Nguyên, miền Đông miền Tây Nam bộ đều quang lâm về Giới trường Ngọc Phương, đương vi vào các nhiệm vụ đã được cung thỉnh.

CHỨNG MINH CỐ VẤN

NT. Tràng Liên (Trưởng NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Diệp)

NT. Ngoạt Liên (Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Phương)

Trưởng Ban

NT. Tân Liên

(TX. Ngọc Quang)

Phó Ban

NT. Minh Liên

(TX. Ngọc Tâm)

Phó Ban

NT. Chiêu Liên

(TX. Ngọc Khánh)

Phó Ban

NT. Viên Liên

(TX. Ngọc Phương)

Ủy viên

NT. Nhã Liên

(TX. Ngọc Tân)

Ủy viên

NT. Mỹ Liên

(TX. Ngọc Diệp)

Ủy viên

NT. Phục Liên

(TX. Ngọc Phương)

Ủy viên

NT. Hàn Liên

(TX. Ngọc Phương)

Ủy viên

NT. Mai Liên

(TX. Ngọc Đức)

Ủy viên

NT. Thông Liên

(TX. Ngọc Bình)

Ủy viên

NT. Mai Liên

(TX. Ngọc Lâm)

Ủy viên

NT. Hiệp Liên

(TX. Ngọc Trung)

Chánh thư ký

NS. Tín Liên

(TX. Ngọc Phương)

Thư ký

NS. Phụng Liên

(TX. Ngọc Phương)

Thư ký

NS. Hòa Liên

(TX. Ngọc Phương)

Thư ký

NS. Hòa Liên

(VP2)

Thư ký

NS. Tuệ Liên

(TX. Ngọc Phương)

Thủ quỹ

NS. Khiết Liên

(TX. Ngọc Phương)

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC GIỚI SƯ

GIỚI ĐÀN TỲ KHEO NI

Đàn đầu Hòa thượng

NT. Tân Liên

(TX. Ngọc Quang)

Yết ma A Xà Lê

NT. Minh Liên

(TX. Ngọc Tâm)

Giáo Thọ A Xà Lê

NT. Tố Liên

(TX. Ngọc Phương)

Đệ Nhất Tôn Chứng

NT. Chiêu Liên

(TX. Ngọc Khánh)

Đệ Nhị Tôn Chứng

NT. Nhã Liên

(TX. Ngọc Tân)

Đệ Tam Tôn Chứng

NT. Mai Liên

(TX. Ngọc Đức)

Đệ Tứ Tôn Chứng

NT. Sâm Liên

(TX. Ngọc Vinh)

Đệ Ngũ Tôn Chứng

NT. Kinh Liên

(TX Bửu Quang)

Đệ Lục Tôn Chứng

NT. Hiếu Liên

(TX. Ngọc Long)

Đệ Thất Tôn Chứng

NT. Tấn Liên

(TX. Ngọc Phước)

GIỚI ĐÀN THỨC XOA MA NA NI

Đàn đầu Hòa thượng

NT. Phục Liên

(TX. Ngọc Phương)

Yết ma A Xà Lê

NT. Hàn Liên

(TX. Ngọc Phương)

Giáo Thọ A Xà Lê

NT. Thẩm Liên

(TX. Ngọc Lâm)

Đệ Nhất Tôn Chứng

NT Thận Liên

(TX. Ngọc Cảnh)

Đệ Nhị Tôn Chứng

NT. Vân Liên

(TX. Ngọc Vân)

Đệ Tam Tôn Chứng

NT. Thông Liên

(TX. Ngọc Bình) GĐ

Đệ Tứ Tôn Chứng

NT. Mai Liên

(TX. Ngọc Lâm) GĐ

Đệ Ngũ Tôn Chứng

NT. Chất Liên

(TX. Ngọc Thanh)

Đệ Lục Tôn Chứng

NT. Trì Liên

(TX. Ngọc Minh)

Đệ Thất Tôn Chứng

NT. Hiệp Liên

(TX. Ngọc Trung) GĐ

GIỚI ĐÀN SA DI NI

Đàn đầu Hòa thượng

NT. Viên Liên

(TX. Ngọc Phương)

Yết ma A Xà Lê

NT. Hội Liên

(TX Ngọc Kỳ)

Giáo Thọ A Xà Lê

NT. Giao Liên

(TX. Ngọc Kinh)

Đệ Nhất Tôn Chứng

NT. Ánh Liên

(TX Ngọc Châu)

Đệ Nhị Tôn Chứng

NT. Gương Liên

(TX. Ngọc Tâm)

Đệ Tam Tôn Chứng

NT. Mãnh Liên

(TX. Ngọc Ẩn)

Đệ Tứ Tôn Chứng

NT. Liêm Liên

(TX. Ngọc Thạch)

Đệ Ngũ Tôn Chứng

NT. Xuân Liên

 (TX. Ngọc Tuệ)

Đệ Lục Tôn Chứng

NT. Tuyết Liên

(TX. Ngọc Hiệp) GĐ

Đệ Thất Tôn Chứng

NT. Hạnh Liên

(TX. Ngọc Chung) GĐ

BAN HỘ ĐÀN

 1.  

NS. Lệ Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

NS. Tín Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

NS. Bảo Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

NS. Nga Liên

(TX. Ngọc Khánh)

 1.  

NS. Phụng Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

NS. Kiên Liên

(Giảng viên HV)

 1.  

NS. Nguyện Liên

(Giảng viên HV)

 1.  

NS. Hòa Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

NS. Trí Liên

(Giảng viên HV)

 1.  

NS. Bửu Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

NS. Đạt Liên

(Giảng viên HV)

 1.  

SC. Trí Liên

(TK) (Giảng viên HV)

BAN QUẢN GIỚI TỬ

 1.  

Trưởng Ban

NT. Phục Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Phó Ban

NT. Minh Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Phó Ban

NS. Lệ Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Phó Ban

NS. Hạnh Liên

(TX. Ngọc Chung)

 1.  

Uỷ viên

NS. Khiết Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

NS. Bảo Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

NS. Phúc Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

NS. Tâm Liên

(TX. Ngọc Chơn)

 1.  

Uỷ viên

NS. Hoà Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

NS. Nga Liên

(TX. Ngọc Khánh)

 1.  

Uỷ viên

NS. Hà Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

NS. Hạnh Liên

(TX. Ngọc Đức)

 1.  

Uỷ viên

SC. Duyên Liên

(TT. Ngọc Xuân)

 1.  

Uỷ viên

SC. Hạnh Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

SC. Huệ Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

SC. Bình Liên

(TX. Ngọc Phương)

 1.  

Uỷ viên

SC. Minh Liên

(TX. Ngọc Điền)

 1.  

Uỷ viên

SC. Nghiêm Liên

(BMT)

BAN DẪN THỈNH GIỚI TRƯỜNG

 1. NS. Hoa Liên                           (TX. Ngọc Phước)
 2. NS. Bửu Liên                           (TX. Ngọc Phương)
 3. NS. Hòa Liên                           (TX. Ngọc Phương)
 4. NS. Tuệ Liên                           (TX. Ngọc Phương)

BAN GIÁM KHẢO

1

Chánh chủ khảo

NT. Tân Liên

(TX. Ngọc Quang)

   2

Phó chủ khảo

NT. Phục Liên

(TX. Ngọc Phương)

   3

Phó chủ khảo

NT. Tố Liên

(TX. Ngọc Phương)

   4

Phó chủ khảo

NT. Viên Liên

(TX. Ngọc Phương)

   5

Giám khảo

NT. Xuân Liên

(TX. Ngọc Tuệ)

   6

Giám khảo

NS. Tuyết Liên

(TX. Ngọc Hiệp)

   7

Giám khảo

NS. Tín Liên

(Giảng viên HV)

   8

Giám khảo

NS. Phụng Liên

(Giảng viên HV)

   9

Giám khảo

NS. Kiên Liên

(Giảng viên HV)

  10

Giám khảo

NS. Nguyện Liên

(Giảng viên HV)

  11

Giám khảo

NS. Hòa Liên

(TX Ngọc Phương)

  12

Giám khảo

NS. Trí Liên

(Giảng viên HV)

  13

Giám khảo

NS. Hằng Liên

(Giảng viên HV)

  14

Giám khảo

NS. Đạt Liên

 (Giảng viên HV)

15

Giám khảo

SC. Triệu Liên

(TX. Ngọc Phương)

  16

Giám khảo

SC. Trí Liên

(TK) (Giảng viên HV)

  17

Giám khảo + Thư ký

NS. Tuệ Liên

(Giảng viên HV)

  18

Giám khảo + Thư ký

NS. Bửu Liên

(TX. Ngọc Phương)

  19

Giám khảo + Thư ký

SC. Nghiêm Liên

(Giảng viên HV)

  20

Giám khảo + Thư ký

SC. Hạnh Liên

(Giảng viên HV)

21

Giám khảo + Thư ký

SC. Thảo Liên

(Giảng viên HV)

Hồ sơ giới tử

Hồ sơ hợp lệ của Giới tử nộp Ban trị sự gồm có:

Tỳ kheo ni: 22 hồ sơ,

Thức xoa ma na: 26 hồ sơ

Sa di ni: 18 hồ sơ.

Tổng cộng 66 hồ sơ

Trong kỳ thi khảo hạch giáo lý tại Việt Nam Quốc Tự, có 21 giới tử Tỳ kheo ni, 26 giới tử Thức xoa ma na ni và 17 giới tử Sa di ni tham gia. Tổng cộng 64 giới tử tham gia khảo hạch đều được trúng tuyển. 2 giới tử không tham gia khảo hạch (1 Tỳ kheo ni 1, Sa di ni).

Ngoài ra, còn có 1 giới tử xin thọ phương trượng Sa di ni.

Tất cả 65 giới tử này đều thông qua kỳ thi khảo hạch về giới luật, kinh tụng, giáo lý theo quy định của Hệ phái.

Như vậy tổng cộng có tất cả 65 giới tử đăng đàn cầu thọ giới pháp: 21 giới tử Tỳ kheo ni, 26 giới tử Thức xoa và 18 giới tử Sa di ni.

Thời gian tập trung, sinh hoạt, truyền giới

- Ngày 17.03 âl

Buổi sáng ngày 17.3 âl, Giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó về lại bổn tự.

- Sáng ngày 22.03 âl

Sáng ngày 22, toàn thể giới tử ni Khất sĩ tập trung tại Giới trường Ngọc Phương.

NT. Viên Liên, Chánh thư ký NGHP, Phó Ban Điều hành giới trường, đã sinh hoạt về thanh quy của Đại giới đàn tới toàn bộ các giới tử, phổ biến nội quy giới trường cho các giới tử biết.

7 giờ 30, Ban Giám khảo của giới trường Ngọc Phương do NT. Tân Liên làm Trưởng Ban đã có buổi họp để triển khai công tác Khảo hạch giới tử, về các nội dung khảo hạch, thang điểm, phần thưởng dành cho Giới tử xuất sắc v.v…

Sau lời giáo giới của quý Ni trưởng, Ban Giám khảo giới trường Ngọc Phương đã khảo hạch các giới tử về những nội dung: Kinh tụng, Giới luật của Hệ phái, tiểu sử Tổ sư, tiểu sử cố Ni trưởng…

Giới tử Tỳ kheo ni trả bài: 348 Giới Tỳ kheo ni, Kệ Luật, Kệ Chơn Lý, Tiểu sử Đức Tổ sư (thi trắc nghiệm), Tiểu sử Đệ Nhất Cố Ni trưởng (thi trắc nghiệm).

Giới tử Thức xoa: Luật 114, giới Thức xoa, Quy Sơn Cảnh Sách, Kệ Luật, Tiểu sử Đức Tổ sư (thi trắc nghiệm), Kinh Phước thí, Cầu nguyện Trai tăng.

Giới tử Sa-di-ni: Nghi thức cúng dường (Kinh Cúng dường, Phước thí, Cầu nguyện Trai tăng), 10 Giới của Sa-di-ni, Oai nghi của Sa di ni, Kệ chú nguyện, Tiểu sử Đệ Nhất Cố Ni trưởng (thi trắc nghiệm).

Tất cả 65 giới tử đều đạt điểm rất cao trong kỳ thi khảo hạch về giới luật, kinh tụng, giáo lý theo quy định của Hệ phái, vì thế năm nay quý Ni trưởng quyết định tặng phần thưởng đồng hạng cho tất cả các giới tử.

Buổi tối, giới tử sám hối...

Ngày 23.03âl:

Buổi sáng, quý Ni trưởng giới sư, Ni sư và toàn thể giới tử tham dự lễ khai mạc giới đàn tại Việt Nam Quốc Tự.

Buổi chiều 15g, truyền giới cho các giới tử Sa di ni và Thức xoa ma na và giới tử Tỳ kheo ni.

Buổi lễ truyền giới rất trang nghiêm, đàn Tỳ kheo ni cung thỉnh Ni trưởng Tân Liên đương vi Hòa thượng Đàn đầu, NT. Minh Liên đương vi Hòa thượng Yết Ma A Xà lê, NT. Tố Liên đương vi Hòa thượng Giáo thọ A Xà Lê.

Đàn Thức xoa ma na ni cung thỉnh NT. Phục Liên đương vi Hòa thượng Đàn đầu, NT. Hàn Liên đương vi Yết ma A Xà Lê, NT. Thẩm Liên đương vi Giáo Thọ A Xà Lê;

Đàn Sa di ni cung thỉnh NT. Viên Liên đương vi Đàn đầu Hòa thượng, NT. Hội Liên đương vi Yết ma A Xà Lê, NT. Giao Liên đương vi Giáo Thọ A Xà Lê; cùng với 7 vị Tôn chứng và 10 vị Hộ đàn mỗi đàn.

Đặc biệt, buổi chiều 14g, giới trường Ngọc Phương vinh hạnh được cung đón chư tôn đức trong BTC Đại giới đàn Trí Đức: HT Thích Thiện Tánh, Phó Chủ Tịch HĐTS, Phó BTS kiêm Phó Ban Tổ chức Đại Giới Đàn Trí Tịnh; HT. Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, chứng minh Phật giáo TP.HCM; HT. Thích Thiện Đức, Phó BTS, kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tại TP.HCM;  HT. Thích Giác Pháp, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Nghi Lễ Trung Ương GHPGVN cùng TT. Thích Tắc Huê đến thăm giới trường. HT. Thích Thiện Tánh tặng tịnh tài và ban lời đạo từ đến các giới tử; HT. Thích Như Tín đã có lời huấn từ, sách tấn chư vị giới tử chuẩn bị thọ giới.

Ngày 24.03 âl

Sáng ngày 24, Hội đồng giới sư do NT. Tân Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên, NT. Kinh Liên… hướng dẫn giới tử Ni giới trường tịnh xá Ngọc Phương qua giới đàn tịnh xá Trung Tâm cầu Chánh pháp Yết-ma và tham dự Lễ Bế đàn chung.

Qua sự dẫn thỉnh của NS. Tuệ Liên, các giới tử đã đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức Tăng quang lâm giới trường làm lễ Yết-ma cho các Tỳ-kheo-ni mới được truyền giới tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương.

Cung thỉnh HT. Giác Nhường, Hoà thượng Đàn đầu; HT. Giác Tường, Yết-ma A xà lê; HT. Giác Giới, Giáo thọ A xà lê; chư vị tôn chứng, cùng Hội đồng Thập sư Ni Hệ phái Khất sĩ quang lâm chứng minh. HT.Thích Giác Nhường đã trao truyền giới pháp cho các giới tử Tỳ kheo ni để viên thành giới thể trang nghiêm, chính thức bước vào hàng Tăng chúng.

Sau Lễ cầu thọ chánh pháp là Lễ Bế đàn.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT. Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM, giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Tường, UVTT HĐCM; HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng ban Tổ chức giới đàn Hệ phái Khất sĩ.

Trong lễ bế mạc, được sự quang lâm chứng minh tham dự của Chư tôn đức trong Ban Điều hành, Hội đồng giới sư, Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử, Ban Dẫn thỉnh cùng với sự hiện diện của toàn thể giới tử trong niềm hân hoan đã thành tựu giới thể, đắc được giới tướng, để trang nghiêm tự thân, tấn tu đạo nghiệp.

Báo cáo tổng kết công tác tại hai giới trường, ĐĐ. Giác Hoàng, Chánh Thư ký phụ trách giới trường tịnh xá Trung Tâm và NS. Tuệ Liên, Phó Thư ký phụ trách giới đàn tịnh xá Ngọc Phương đã lần lượt báo cáo những sinh hoạt tại các giới trường trong 4 ngày qua.

Tân Tỳ-kheo Giác Minh Chiếu, đại diện cho các Giới tử Tăng; tân Tỳ-kheo-ni Phước Liên, đại diện cho các giới tử Ni, lần lượt dâng lời tác bạch tri ân, bày tỏ tấm lòng thành kính cảm niệm tri ân dâng lên chư Tôn đức Ban điều hành, chư tôn đức Giới sư, Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử, Ban Dẫn thỉnh và phát nguyện sẽ luôn tinh tấn hành trì giới luật đã thọ lãnh, để không cô phụ công ơn tổ thầy và đàn na tín thí.

Trong buổi lễ Bế mạc, HT. Giác Giới, đã có đạo từ chỉ dạy sách tấn chư Ni, phải luôn thanh tịnh thân tâm, giữ gìn giới pháp. "Khi tâm thanh tịnh, trí sẽ bừng sáng, đạo nghiệp sẽ thành tựu, theo đúng tôn hiệu của đại giới đàn quý vị được trao truyền giới pháp”.

Ban đạo từ và phát biểu tri ân tại buổi lễ bế mạc HT. Giác Toàn sách tấn các giới tử, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Tỳ-kheo đó là bố ma, phá ác và khất sĩ. Trong đó, ý nghĩa khất sĩ là cần phải siêng học, siêng tu, Hòa thượng chỉ dạy. Hòa thượng còn chỉ dạy thêm về việc bố ma và phá ác. Theo Hòa thượng, ma có 4 loại (đó là tiền, tình, danh và lợi). Vì vậy, các giới tử Tăng, Ni phải cẩn trọng trong hành động và tâm ý của mình, không để tham, sân và si nổi lên. Hòa thượng cũng kỉnh ơn chư tôn đức hai hội đồng giới sư đã vì hàng hậu học mà quang lâm đến các giới trường để trao truyền giới pháp cho các giới tử được tấn đạo, nghiêm thân.

Tại lễ bế mạc, Ban Thư ký giới trường cũng đã tuyên đọc danh sách các giới tử thủ khoa ở các đàn giới. Chư tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni của Hệ phái đã trao những phần thưởng khích lệ tinh thần tu học đến các giới tử Tăng, Ni.

Lễ bế mạc khép lại bằng việc trì bình khất thực, tiếp nối hạnh nguyện Tổ Thầy và thực hiện chí nguyện của vị du Tăng khất sĩ.

Đây là bản báo cáo tổng kết sơ lược công tác điều hành Giới trường cũng như các sinh hoạt của giới trường trong suốt thời gian tổ chức giới đàn, Ban thư ký chúng con xin phép được trình lên chư tôn đức chứng minh.

 

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan