CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm của giới tử Tăng

IMG 3299 Copy

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Giáo phẩm Hệ phái, Hội đồng Giới sư, Ban quản giới tử, Ban dẫn thỉnh trong Giới đàn Trí Đức phân đàn truyền giới tại Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh chứng minh.

Giờ đây đối trước chư Tôn đức, chúng con đầu thành đảnh lễ, xin đại diện cho toàn thể giới tử Tỳ-khưu và Sa-di dâng đôi lời cảm niệm.

Kính bạch quý Ngài, xin cho con được hồi tưởng lại những ngày đầu tiên trên bước đường xuất gia tu học trong giáo pháp Khất sĩ, được sống trong tình yêu thương dạy bảo của thầy. Từ ấy trở đi chúng con dần trở thành những chồi non trong vườn hoa đạo pháp, dần lớn khôn hơn trong giới pháp Khất sĩ, tiếp nối hạnh nguyện của ba đời chư Phật và Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong thời gian 3 năm giữ gìn đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, nỗ lực tiến tu, phục vụ công quả để bồi công lập đức và hết lòng thờ kính thầy, hôm nay thời duyên hội đủ, chúng con được quý Ngài cho phép đăng đàn truyền thọ cụ túc 250 giới để trở thành vị Tỳ-kheo, mang trên mình một sứ mạng cao cả “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, tiếp nối hạnh nguyện của đức Tổ sư, chư vị đức Thầy đã dày công tô đắp, mà chúng con phải có trách nhiệm thừa kế và hoằng truyền.

Kính bạch chư Tôn đức, chúng con từng nghe đức Phật có dạy rằng: “Giới là gốc của Vô thượng Bồ đề” và “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp”. Quả thật như vậy, người tu Phật thì bước đầu cần phải thọ trì Giới pháp để có được nền tảng chắc chắn mà phát triển Định Huệ. Đức Tổ sư cũng đã có mấy lời răn dạy trong bài Kệ Giới rằng: “Chúng sanh thọ giới tức là vào ngôi chư Phật, giới năng sanh định, định năng phát huệ, huệ năng minh tâm, minh tâm kiến tánh là thành Phật”. Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng lớn lao này của Giới pháp, mà hôm nay chư tôn Thiền đức đã không quản ngại tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan, đã dành những thời gian quý báu để tổ chức giới đàn truyền trao giới pháp và những kinh nghiệm tu hành giúp ích cho sự phát triển tâm linh cũng như trau dồi thêm cho chúng con về đạo hạnh của một người xuất gia tu Phật. Chúng con xin noi theo gương hạnh của các vị Tổ Thầy khi xưa, phát tâm dõng mãnh cúi đầu thọ nhận Thánh giới của chư Phật, nguyện làm người kế vãng khai lai truyền đăng tục diệm, nối tiếp mạng mạch của Phật pháp. Chúng con kể từ giờ phút thiêng liêng này, chính thức trờ thành vị Tỳ-khưu như pháp như luật trong giáo pháp của đức Thế Tôn. Tâm niệm lời dạy “Hãy tôn trọng trân kính Ba-la-đề-mộc-xoa” của đức Phật, chúng con xin nguyện trọn đời khắc ghi, gìn giữ Giới thể thanh tịnh trang nghiêm, tấn tu Tam vô lậu học, không dám dể duôi buông lung phóng dật, để mau chóng gột rửa những phiền não nhiễm ô, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của đức Như Lai, để không cô phụ ân đức như trời biển mà chư tôn Thiền đức đã dành cho chúng con.

Chúng con xin nguyện cầu hồng an Tam bảo gia hộ cho chư Tôn Thiền đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, mãi là người thuyền trưởng tài ba lèo lái con thuyền trí huệ của Giáo hội Tăng-già trên cõi Ta-bà để hoằng khai chánh pháp, rộng độ chún hữu tình, làm cho chúng sinh được an lạc lợi ích.

Chúng con cũng xin cảm niệm tấm lòng của toàn thể ban ngoại hộ và quý Phật tử tại đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm, đã hết lòng hộ trì đầy đủ tứ sự trong suốt thời gian diễn ra giới đàn để cho chúng con được an tâm và có đầy đủ sức khỏe mà đăng đàn tiếp nhận giới pháp. Xin chân thành tri ân và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử thân tâm an lạc và sở cầu sở nguyện được thành tựu viên mãn.

Cuối lời, một lần nữa con xin thay mặt các tất cả các giới tử thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân quý Ngài, đã vì lòng thương tưởng cho hàng hậu học mà truyền thọ Giới pháp hướng thượng hướng thiện của bậc Thánh cho chúng con.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát, tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan