CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới trường Ngọc Phương tấn đàn truyền giới Tỳ kheo Ni

Sáng ngày 14/10/2020 (28/8/ Canh Tý) tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, Ban Nghi lễ Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni quang lâm Giới trường đăng đàn truyền giới cho giới tử Tỳ kheo Ni.

Hội đồng Giới sư Tỳ kheo Ni, cung thỉnh Hòa thượng Đàn đầu Ni – NT. Tân Liên; Yết ma A xà lê – NT. Tố Liên; Giáo thọ A Xà Lê – NT. Thẩm Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Chiêu Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Mai Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NT. Sâm Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Giao Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Hiếu Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Tấn Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Thận Liên. Ban Hộ đàn cung thỉnh NT. Liêm Liên, NS. Hương Liên, NS. Hoa Liên, NS. Chân Liên, NS. Ánh Liên, NS. Bảo Liên.

Các Giới tử trong giới tướng trang nghiêm, trú tâm kiên định, an trú trong cảnh giới an lạcvô biên do công năng tu tập mang lại. Từ giây phút quan trọng này, các Giới tử sẽ được bước vào hàng ngũ Tăng già, nhận lãnh  tam Y, nhất Bát, vào nhà Như Lai. 

Các Giới tử Tỳ kheo Ni an lạc sẽ nhân lên khi Giới tướng trang nghiêm, đức hạnh vuông tròn, hoàn thành bước thử thách cuối cùng để tâm được viên mãn tại Giới trường Ngọc Phương năm nay 2020.

Giới tử cung kính cúi đầu cung tiễn Hội đồng Thập sư Ni, Ban Hộ đàn hồi quy phương trượng

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan