CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất thực hóa duyên tại Phân đàn Khất Sĩ

Với truyền thống tốt đẹp của ba đời chư Phật là hạnh khất sĩ thanh bần, chư đệ tử của đức Thế Tôn luôn duy trì và phát huy nếp sống toàn thiện này. Việc khất thực hóa duyên là để tự thân hoàn thiện đời sống phạm hạnh, và giúp cho chúng sanh vạn loại phát khởi tín tâm, mến mộ đạo pháp và xả bỏ được lòng tham. Điều này đã được đức Tổ sư Minh Đăng Quang duy trì và chỉ dạy cho hàng người xuất gia khất sĩ, dưới xin vật chất để nuôi thân trên xin tinh thần để nuôi dưỡng trí tâm, “Xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí”.

Trên tinh thần truyền thống ấy, sáng nay tại Phân Đàn Khất Sĩ, Hòa thượng Giác Thanh cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo hệ phái đã hướng dẫn chư vị giới tử tân thọ Giới pháp, sau khi đã đăng đàn thọ lãnh giới pháp của chư Phật để trở thành một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di-ni đảnh lễ Tam bảo và thực hành hạnh trì bình khất thực hóa duyên. Đồng thời trong việc trì bình khất thực hôm nay còn có sự tham gia của nhị vị Tăng người Tích Lan có duyên đến Việt nam để tìm hiểu Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Khất sĩ. Hình ảnh ôm bát hóa duyên của các ngài đã giúp cho bá tánh thấy và cảm nhận được hình ảnh Tăng đoàn thời Phật tại tiền, và giúp cho thiện nam tín nữ tăng trưởng thêm niềm kính tin nơi Tam bảo cùng Tăng đoàn.

Sau khi khất thực hóa duyên, Tăng đoàn đã câu hội về nơi giảng đường để đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh cầu nguyện và có lời chú nguyện chúc phúc cho thiện nam tín nữ đã phát tâm dâng cúng trong lúc Tăng đoàn khất thực hóa duyên. Sau đó Thượng tọa Giác Minh đã đãi lao chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái có đôi lời khuyến tấn chư vị tân thọ thấy được tầm quan trọng của việc hành trì hạnh khất thực hóa duyên trên con đường tu tập và tán thán hàng Phật tử về việc cúng dường đúng pháp đến hàng xuất gia giải thoát.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

IMG 3509 Copy

IMG 3503 Copy

IMG 3612 Copy

IMG 3511 Copy

IMG 3513 Copy

IMG 3514 Copy

IMG 3517 Copy

IMG 3528 Copy

IMG 3545 Copy

IMG 3539 Copy

IMG 3547 Copy

IMG 3552 Copy

IMG 3553 Copy
IMG 3554 Copy

IMG 3562 Copy

IMG 3567 Copy

IMG 3569 Copy

IMG 3571 Copy

IMG 3575 Copy

IMG 3579 Copy

IMG 3585 Copy

IMG 3595 Copy

IMG 3599 Copy

IMG 3603 Copy

IMG 3604 Copy

IMG 3624 Copy

IMG 3631 Copy

IMG 3626 Copy

IMG 3649 Copy

IMG 3651 Copy

IMG 3489 Copy

IMG 3497 Copy

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan