CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm của giới tử Tăng - Giới trường Tịnh xá Trung Tâm

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức Ban kiến đàn, Hội đồng Thập sư, Ban Guản giới tử phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ thùy từ chứng minh.

Con tân học Tỳ-kheo Giác Minh Từ xin thay lời chư huynh đệ giới tử thành kính dâng lên lời cảm niệm.

Kính bạch chư Tôn đức,

Vậy là Đại Giới đàn mang tôn hiệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã khép lại trong sự trang nghiêm thanh tịnh, niềm hỷ lạc vô biên của giới tử chúng con khi được thọ lãnh giới pháp từ chư Tôn đức, được tiến lên một bước cao hơn trên lộ trình tấn đạo nghiêm thân. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm tịch mặc, hương trầm quyện tỏa, chúng con xin thắp nén tâm hương tâm thành dâng lên cúng dường thập phương Tam Bảo, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền. Với lòng thiết tha thành kính tri ân chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn cũng như Phân đàn truyền giới của Hệ phái đã cố gắng vượt qua nhiều chướng duyên, đặc biệt là qua 2 lần đại dịch Covid-19 bùng phát tại đất nước chúng ta, mặc dù thế, quý Ngài vẫn thương tình niệm tưởng, cố gắng “mở Tuyển Phật trường, truyền trao Giới pháp” để chúng con được lãnh thọ giới pháp mà ba đời chư Phật đã truyền trao.

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền đức Ban kiến đàn, Hội đồng Thập sư, Ban Guản giới tử phân đàn truyền giới Hệ phái Khất sĩ thùy từ chứng minh.

Con tân học Tỳ-kheo Giác Minh Từ xin thay lời chư huynh đệ giới tử thành kính dâng lên lời cảm niệm.

Kính bạch chư Tôn đức,

Vậy là Đại Giới đàn mang tôn hiệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng đã khép lại trong sự trang nghiêm thanh tịnh, niềm hỷ lạc vô biên của giới tử chúng con khi được thọ lãnh giới pháp từ chư Tôn đức, được tiến lên một bước cao hơn trên lộ trình tấn đạo nghiêm thân. Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm tịch mặc, hương trầm quyện tỏa, chúng con xin thắp nén tâm hương tâm thành dâng lên cúng dường thập phương Tam Bảo, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền. Với lòng thiết tha thành kính tri ân chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn cũng như Phân đàn truyền giới của Hệ phái đã cố gắng vượt qua nhiều chướng duyên, đặc biệt là qua 2 lần đại dịch Covid-19 bùng phát tại đất nước chúng ta, mặc dù thế, quý Ngài vẫn thương tình niệm tưởng, cố gắng “mở Tuyển Phật trường, truyền trao Giới pháp” để chúng con được lãnh thọ giới pháp mà ba đời chư Phật đã truyền trao.

Chúng con từng nghe Đức Phật có dạy rằng: “Ba cõi không an cũng như nhà lửa, người muốn vượt qua biển khổ trước phải quy kính Tam tôn, muốn ra khỏi bến mê cần phải chí cầu tịnh giới”. Hôm nay giới tử chúng con được thành tựu giới pháp là nhờ nơi ân đức cao lớn, đạo hạnh thanh cao, một đời dồi trau đạo nghiệp thanh tịnh của chư Tôn đức trong Hội đồng Thập sư. Quý Ngài đã vì lòng thương tưởng hậu học, vì thọ mạng Phật Pháp mà hứa khả đáp lời kiền thỉnh của Ban Tổ chức Phân đàn truyền giới của Hệ phái, tạm gác mọi Phật sự, trở về nơi đây truyền trao tịnh giới của Đức Phật đã dạy, Chư Thánh Tăng và các bậc tiền bối đã đi, chúng con xin kính tri ân ân đức cao vời ấy. Để cho chúng con được thanh tịnh thân tâm, thu thúc sáu căn, để cho sự cầu thọ Đại giới được trang nghiêm như pháp là nhờ sự tận tình của chư Tôn thiền đức trong Ban Quản giới tử,… đã bỏ thời gian quý báu về nơi đây thường trực gắn bó với giới tử trong mấy ngày qua, hướng dẫn chỉ bảo tận tình, giờ này chúng con xin kính bày tỏ niềm tri ân sâu sắc.

Kính bạch chư Tôn đức, sau một khoảng thời gian theo thầy học đạo, học tập kinh luật, trải qua nhiều thử thách, có thể không phải lớn lao, nhưng cũng đủ làm cho tâm địa cầu học đạo mầu được xốp mềm, chúng con như những bào thai thấm nhuần cơm thiền sữa pháp đến nay đã là lúc khai hoa, được sinh ra trong giáo pháp, chập chững bước đi trên đạo lộ giải thoát. Chúng con nhận thức được rằng, kể từ đây, mình đã là một phần của đoàn thể Tăng-già hòa hợp thanh tịnh, bổn phận và trách nhiệm đối với bản thân và đạo pháp không phải là dễ, phải tinh tấn hơn, phải dũng mãnh hơn, phải chuyên tâm trì chí nghiêm giữ giới pháp đã thọ để trang nghiêm thân tâm, dù sau có hoằng pháp giúp đời, chỉ nơi thân giới đĩnh đạc cũng đủ tăng trưởng niềm tin thanh tịnh nơi cư gia bá tánh. Nhớ khi xưa HT. Thích Khánh Hòa – bậc Đại thọ trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đã viết trong tác phẩm Tự trần: “Phật giáo suy đồi là bởi Tăng đồ ít học”. Cái học ở đây không phải là sự học hiểu kiến thức ở thế gian mà là sự học xuất thế, sự học của con đường đưa đến vô lậu, chánh giác là giới, định và tuệ. Đức Tổ sư dạy rằng: “Có giới mới có định, không giới định thì không phải là người tu hành, chẳng bao giờ phát huệ sanh chơn”.(1) Và Đức Thế Tôn trước khi vào Niết-bàn để lại lời dạy cuối cùng: “Giới thì chính thuận với căn bản của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh danh Ba-la-đề-mộc-xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền định và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ”.(2) Chúng con thấy được rằng giới ví như mặt trời, mặt trăng,… là sự tồn vong của giáo pháp, cho nên người thọ lãnh, nghiêm trì giới pháp cũng là người có ảnh hưởng quan trọng trong chặng đường mà Phật pháp lan tỏa trong thế gian. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang dạy rằng: “Pháp tự nó vốn đâu có hưng hay mạt, mà mạt là chỉ tại nơi người làm mạt đó thôi!... Người tà chớ đâu phải đạo không chánh, người mạt chớ đâu phải pháp không hưng”.(3) Vì thế, người xuất gia thiệt thọ, dự vào hàng đệ tử Như Lai, cần phải mang một lý tưởng cao đẹp, chí xuất trần thượng sĩ, “bước lên chân trời cao rộng, thân tâm đều khác tục, nối thạnh dòng Thánh, nhiếp phục tâm ma, để báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Nếu không được vậy, thì như kẻ lạm dụng xen lẫn trong hàng Tăng chúng, lời nói việc làm trống rỗng, hưởng dụng tín thí một cách vô ích”,(4) như lời Tổ Quy Sơn đã dạy.

Giờ này, nơi liên tòa Thế Tôn chứng ngự, trên bảo tòa Đại Tăng an tọa trang nghiêm, chúng con xin nguyện tinh tấn tu hành, tiến đạo nghiêm thân, quán chiếu tự tâm, tinh chuyên giới luật, trau dồi đức hạnh, một lòng tha thiết tâm nguyện độ chúng sinh, để đền đáp thâm ân Thầy Tổ. Lời cuối cùng, chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài tuổi thọ miên trường, đạo lực tăng trưởng, giới đức trang nghiêm, là bóng mát đại thọ cho chúng con cùng chúng sinh nương tựa.

Chúc quý huynh đệ tâm Bồ-đề kiên cố, hoa trí tuệ mở khai, chí độ sanh bất thối.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 

(1) Trích Luật nghi Khất sĩ

(2) Trích Kinh Di giáo, HT. Thích Trí Quang dịch

(3) Trích Chơn lý 21 “Chánh pháp”

(4) Trích Quy Sơn cảnh sách.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan