CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình và Ban điều hành Giới đàn Tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI ĐÀN PL.2557 – DL.2013 tại GIỚI TRƯỜNG TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

 

Ngày 2-9-2013 (27-7-Quý Tỵ)

- 8 giờ: Ban Quản Giới tử họp

- 15 giờ: Giới tử vân tập

- 19 giờ: Kiểm giới tử

Ngày 3-9-2013 (28-7-Quý Tỵ)

- 7 giờ - 9 giờ: Ôn thi giáo lý (NT. Tố Liên)

Ngày 4-9-2013 (29-7-Quý Tỵ)

- 7 giờ - 9 giờ: Ôn thi giáo lý (NS. Tín Liên và SC. Trí Liên)

- 19 giờ: Họp giới tử, phát Phiếu dự thi

Ngày 5-9-2013 (mùng 1-8-Quý Tỵ)

- 6 giờ: Giới tử vân tập Tuyển Phật trường (chùa Huê Nghiêm) thi giáo lý

- 13 giờ: Ban Giám khảo Đại giới đàn chấm thi (chùa Huê Nghiêm)

Ngày 6-9-2013 (mùng 2-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ: Thỉnh Hòa thượng khai đạo giới tử

Ngày 7-9-2013 (mùng 3-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ: Thỉnh Hòa thượng khai đạo giới tử

Ngày 8-9-2013 (mùng 4-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ: Thỉnh quý Ni trưởng khai đạo giới tử

- 14 giờ: Ban Giám khảo họp

Ngày 9-9-2013 (mùng 5-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ: Thông báo kết quả thi giáo lý, giới tử nhận Thẻ Giới tử

- 8 giờ: Giới tử trả bài (Giới, Luật, 2 thời công phu…)

Ngày 10-9-2013 (mùng 6-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ: Giới tử học Luật, oai nghi, thực hành các nghi thức Thiền gia

Ngày 11-9-2013 (mùng 7-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ: Thông báo kết quả thi (trả bài giới luật, 2 thời công phu…), hướng dẫn giới tử thực tập phương thức tấn đàn thọ giới…

- 14 giờ: Chư Tôn đức Ban Điều hành, Giới sư họp

- 19 giờ: Chư Tôn đức Ban Điều hành, Giới sư họp

- 19 giờ: Giới tử lễ sám hối

Ngày 12-9-2013 (mùng 8-8-Quý Tỵ)

Chính thức khai mạc Đại giới đàn tại Đại giới trường chùa Huê Nghiêm

- 6 giờ: Đại chúng vân tập (tại chùa Huê Nghiêm)

- 7 giờ 30: Chư Tôn đức quang lâm (tại chùa Huê Nghiêm)

- 14 giờ: Truyền giới Sa-di-ni, Thức-xoa (tại Ngọc Phương)

Ngày 13-9-2013 (mùng 9-8-Quý Tỵ)

- 7 giờ : Đại chúng vân tập (tại Ngọc Phương)

- 7 giờ 30: Chư tôn đức giới sư quang lâm (tại Ngọc Phương)

- 8 giờ: Truyền giới Tỳ-kheo-ni (tại Ngọc Phương)

Ngày 14-9-2013 (mùng 10-8-Quý Tỵ)

- 6 giờ 30: Đại chúng vân tập (tại Ngọc Phương)

- 7 giờ: Phát thưởng, sách tấn, giáo giới giới tử

- 14 giờ: Dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni trình Đại Tăng

Ngày 15-9-2013 (11-8-Quý Tỵ)

- 8 giờ: Vân tập Đại giới trường (chùa Huê Nghiêm)

- 8 giờ 30: Lễ cúng dường cổ Phật khất thực

- 10 giờ 30: Thọ trai

- 11 giờ: Bế mạc Đại giới đàn Quảng Đức

 Giới đàn hoàn mãn

 

 BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRƯỜNG NI tại TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG - HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Trưởng Ban        NT. Tràng Liên        (TX. Ngọc Diệp)

Phó Ban              NT. Ngoạt Liên        (TX. Ngọc Phương)

Phó Ban              NT. Tân Liên            (TX. Ngọc Quang)

Phó Ban              NT. Minh Liên         (TX. Ngọc Tâm)

Phó Ban              NT. Chiêu Liên        (TX. Ngọc Khánh)

Phó Ban              NT. Liễu Liên           (TX. Ngọc Hải)

Ủy viên               NT. Nhã Liên           (TX. Ngọc Tân)

Ủy viên               NT. Phục Liên          (TX. Ngọc Phương)

Ủy viên               NT. Mai Liên           (TX. Ngọc Đức)

Ủy viên               NT. Vĩnh Liên          (TX. Ngọc Chơn)

Ủy viên               NT. Đồng Liên         (TX. Mộc Chơn)

Ủy viên               NT. Mai Liên           (TX. Ngọc Lâm)

Chánh thư ký      NT. Viên Liên          (TX. Ngọc Phương)

Thư ký                NS. Tín Liên             (TX. Ngọc Phương)

Thư ký                NS. Phụng Liên        (TX. Ngọc Phương)

Thư ký                NS. Hòa Liên            (TX. Ngọc Phương)

Thư ký                NS. Hòa Liên            (VP2) (TX. Ngọc Phương)

Thư ký                NS. Tuệ Liên            (TX. Ngọc Phương)

Thủ quỹ               NS. Khiết Liên         (TX. Ngọc Phương)

 

ĐÀN TỲ KHEO NI

TAM SƯ

Đàn đầu Hòa thượng      NT. Tràng Liên    (TX. Ngọc Diệp)

Yết ma A Xà Lê              NT. Ngoạt Liên    (TX. Ngọc Phương)

Giáo Thọ A Xà Lê          NT. Tân Liên        (TX. Ngọc Quang)

TÔN CHỨNG

Đệ Nhất Tôn Chứng     NT. Minh Liên     (TX. Ngọc Tâm)

Đệ Nhị Tôn Chứng       NT. Chiêu Liên    (TX. Ngọc Khánh)

Đệ Tam Tôn Chứng      NT. Nhã Liên       (TX. Ngọc Tân)

Đệ Tứ Tôn Chứng        NT. Liễu Liên       (TX. Ngọc Hải)

Đệ Ngũ Tôn Chứng      NT. Phục Liên      (TX. Ngọc Phương)

Đệ Lục Tôn Chứng       NT. Mai Liên       (TX. Ngọc Đức)

Đệ Thất Tôn Chứng      NT. Vĩnh Liên      (TX. Ngọc Chơn)

Tôn Chứng                    NT. Dũng Liên     (TT. Tường Vân)

Tôn Chứng                    NT. Hiệp Liên      (TX. Ngọc Trung)

Tôn Chứng                    NT. Ánh Liên       (TX. Ngọc Châu)

Tôn Chứng                    NT. Hội Liên        (TX. Ngọc Kỳ)

Tôn Chứng                    NS. Ẩn Liên         (TX. Ngọc Thủy)

Tôn Chứng                    NS. Biểu Liên       (TX. Ngọc Hoà)

Tôn Chứng                    NS. Thận Liên     (TX. Ngọc Cảnh)

Tôn Chứng                    NS. Trì Liên         (TX. Ngọc Minh)

Tôn Chứng                    NS. Thông Liên    (TX. Ngọc Bình)

Tôn Chứng                    NS. Liên Liên       (TX. Liên Hoa)

 

ĐÀN THỨC XOA MA NA

TAM SƯ

Đàn đầu Hòa thượng        NT.  Tràng Liên      (TX. Ngọc Diệp)

Yết ma A Xà Lê                NT. Ngoạt Liên      (TX. Ngọc Phương)

Giáo Thọ A Xà Lê            NT. Tân Liên          (TX. Ngọc Quang)

TÔN CHỨNG

Đệ Nhất Tôn Chứng       NT. Phát Liên       (TX. Ngọc Quảng)

Đệ Nhị Tôn Chứng         NT. Kinh Liên      (TX. Bửu Quang)

Đệ Tam Tôn Chứng        NT. Tố Liên         (TX. Ngọc Phương)

Đệ Tứ Tôn Chứng          NT. Giới Liên       (TX. Ngọc Liên)

Đệ Ngũ Tôn Chứng        NT. Viên Liên      (TX. Ngọc Phương)

Đệ Lục Tôn Chứng         NT. Sâm Liên       (TX. Ngọc Vinh)

Đệ Thất Tôn Chứng        NT. Khoa Liên     (TX. Ngọc Ẩn)

Tôn Chứng                      NT. Lý Liên          (TX. Ngọc Ninh)

Tôn Chứng                      NS. Cảnh Liên      (TX. Ngọc Chơn)

Tôn Chứng                      NS. Liêm Liên      (TX. Ngọc Thạch)

Tôn Chứng                      NS. Tùng Liên      (TX. Ngọc Sơn)

Tôn Chứng                      NS. Gương Liên   (TX. Ngọc Tâm)

Tôn Chứng                      NS. Trang Liên     (TX. Ngọc Hoà)

Tôn Chứng                      NS. Mãnh Liên     (TX. Ngọc Ẩn)

Tôn Chứng                      NS. Hương Liên   (TX. Ngọc Hưng)

Tôn Chứng                      NS. Kiệm Liên     (TX. Ngọc Chương)

Tôn Chứng                      NS. Yến Liên       (TX. Ngọc Chơn)

 

ĐÀN SA DI NI
TAM SƯ

Đàn đầu Hòa thượng      NT. Tràng Liên    (TX. Ngọc Diệp)

Yết ma A Xà Lê              NT. Ngoạt Liên    (TX. Ngọc Phương)

Giáo Thọ A Xà Lê          NT. Tân Liên        (TX. Ngọc Quang)

TÔN CHỨNG

Đệ Nhất Tôn Chứng       NT. Tập Liên        (TX. Ngọc Bình)

Đệ Nhị Tôn Chứng         NT. Thẩm Liên    (TX. Ngọc Lâm)

Đệ Tam Tôn Chứng        NT. Hiện Liên      (TX. Ngọc Vân)

Đệ Tứ Tôn Chứng          NT. Hiếu Liên      (TX. Ngọc Long)

Đệ Ngũ Tôn Chứng        NT. Chất Liên      (TX. Ngọc Thanh)

Đệ Lục Tôn Chứng         NT. Mai Liên       (TX. Ngọc Lâm)

Đệ Thất Tôn Chứng        NS. Tấn Liên        (TX. Ngọc Phước)

Tôn Chứng                      NS. Vân Liên       (TX. Ngọc Vân)

Tôn Chứng                      NS. Thảo Liên      (TX. Ngọc Thuận)

Tôn Chứng                      NS. Xuân Liên      (TX. Ngọc Tuệ)

Tôn Chứng                      NS. Tuyết Liên     (TX. Ngọc Hiệp)

Tôn Chứng                      NS. Thành Liên   (TX. Ngọc Tân)

Tôn Chứng                      NS. Châu Liên      (TX. Ngọc Ninh)

Tôn Chứng                      NS. Hoa Liên        (TX. Ngọc Thiền)

Tôn Chứng                      NS. Cẩm Liên       (TX. Ngọc Ân)

Tôn Chứng                      NS. Xuân Liên      (TX. Ngọc Trà)

Tôn Chứng                      NS. Huy Liên       (TX. Ngọc Hiệp)

BAN GIÁM KHẢO

1.    Chánh chủ khảo             NT. Tân Liên         (TX. Ngọc Quang)

2.   Phó chủ khảo                 NT. Phục Liên       (TX. Ngọc Phương)

3.   Phó chủ khảo                 NT. Tố Liên           (TX. Ngọc Phương)

4.   Phó chủ khảo kiêm Chánh thư ký

                                            NT. Viên Liên       (TX. Ngọc Phương)

5.   Phó chủ khảo                 NS. Thắng Liên     (TX. Ngọc Ninh)

6.   Phó chủ khảo                 NS. Tuyết Liên      (TX. Ngọc Hiệp)

7.   Phó chủ khảo                 NS. Chúng Liên     (TX. Ngọc Kỳ)

8.   Phó chủ khảo                 NS. Tín Liên          (Giảng viên HV)

9.   Thư ký                           NS. Phụng Liên     (Giảng viên HV)

10. Thư ký                           NS. Tuệ Liên         (Giảng viên HV)

11. Thư ký                           SC. Bửu Liên         (TX. Ngọc Phương)

12. Thư ký                           SC. Nghiêm Liên   (Giảng viên HV)

13. Thư ký                           SC. Hạnh Liên       (Tây Ninh)

14. NS. Huệ Liên                (Cần Thơ)

15. NS. Dũng Liên             (Giảng viên HV)

16. NS. Kiên Liên              (Giảng viên HV)

17. NS. Phấn Liên              (TX. Ngọc Phước)

18. SC. Hằng Liên              (Giảng viên HV)

19. SC. Trí Liên                 (BT) (Giảng viên HV)

20. SC. Hiếu Liên               (Gia Lai)

21. SC. Trí Liên                 (TK) (Giảng viên HV)

22. SC. Mẫn Liên               (Giảng viên HV)

23. SC. Đạt Liên                 (Giảng viên HV)

 

BAN QUẢN GIỚI TỬ

1.   Trưởng Ban            NT. Phục Liên    (TX. Ngọc Phương)

2.   Phó Ban                  NS. Lệ Liên        (TX. Ngọc Phương)

3.   Phó Ban                  NS. Hoa Liên      (TX. Ngọc Phước)

4.   Phó Ban                  NS. An Liên      (TX. Ngọc Lâm)

5.   Phó Ban                  NS. Hạnh Liên    (TX. Ngọc Chung)

6.   NS. Minh Liên            (TX. Ngọc Phương)

7.   NS. Khiết Liên           (TX. Ngọc Phương)

8.   NS. Diễm Liên           (TX. Ngọc Phương)

9.   NS.  Bảo Liên              (TX. Ngọc Phương)

10. NS. Tâm Liên             (TX. Ngọc Chơn)

11. NS. Châu Liên            (TX. Nhật Huy)

12. NS. Hoà Liên              (TX. Ngọc Phương)

13. SC. Nga Liên              (TX. Ngọc Khánh)

14. SC. Tường Liên          (TX. Ngọc Phú)

15. SC. Duyên Liên          (TT. Ngọc Xuân)

16. SC. Thu Liên              (TX. Ngọc Phương)

17. SC. Huệ Liên              (TX. Ngọc Phương)

18. SC. Bình Liên            (TX. Ngọc Phương)

19. SC. Duyên Liên          (TX. Ngọc Tân)

20. SC. Duy Liên              (TX. Ngọc Chơn)

21. SC. Dũng Liên            (TX. Ngọc Tâm - Trảng Bom)

22. SC. Hương Liên         (TX. Ngọc Văn - Củ Chi)

23. SC. Hoa Liên              (TX. Ngọc Bình)

24. SC. Diệu Liên            (TX. Ngọc Như – Long Thành)

BAN DẪN THỈNH

1.   NS. Hoa Liên        (TX. Ngọc Phước)

2.   NS. Tâm Liên        (TX. Ngọc Chơn)

3.   SC. Bửu Liên        (TX. Ngọc Phương)

4.   SC. Thu Liên        (TX. Ngọc Phương)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan