CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời đạo từ của Hòa thượng Phó ban Tổ chức Phân đàn Khất sĩ

IMG 3458 Copy

Nhân ngày bế mạc Giới đàn - Phân đàn Khất sĩ tại Tịnh xá Trung Tâm, Hòa thượng Giác Giới đã đại diện cho chư Tôn đức Giới sư có lời phát biểu khích lệ và tán thán tinh thần cầu học giáo pháp của chư vị tân thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di-ni.

IMG 3464 Copy

Hòa thượng dạy: mọi sự thành tựu của giới đàn là nhờ vào sự quan tâm, thương tưởng của chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội cũng như lãnh đạo Hệ phái. Quý Ngài không ngại tuổi cao, không từ lao nhọc, vì sự trường tồn của Phật pháp, vì tương lai của hàng hậu học tân thọ. Và kế đến Hòa thượng đã tán thán tinh thần cầu học của các vị tân thọ, các vị đã từ bỏ con đường thế gian: “Hủy hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thiết nhân”. Người mới xuất gia, nhập đạo từ 4 năm trở lên, hạnh nết thuần thiết mới được đủ nhân duyên để trở thành một vị Tỳ-kheo tân học, và hàng Sa-di tập sự phải từ 1 năm trở lên, phải làm tròn bổn phận của người con trò trong giáo pháp mới được thọ nhận 10 giới pháp, lúc bấy giờ mới trở thành một vị Sa-di. Trong một thời gian xuất gia được nung đúc trí tâm, khi trở thành một vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mới thật xứng đáng là một ngôi báu trong ba ngôi báu, như kinh Tăng Chi có nói về Tam bảo. Phật bảo có mười hiệu Tôn quý, đó là: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh HạnH Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Nghị Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn”. Về Pháp bảo được đức Phật tuyên thuyết sau khi thành tựu Chánh đẳng giác dưới cội cây Bồ đề: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”. Còn đối với Tăng bảo: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”. Tăng bảo là chỗ nương tựa cho hàng thiện nam tín nữ, là ruộng phước ở đời. Một người xuất gia hành đúng giới luật, thực tập thiền quán cùng trau dồi tri kiến cho thành tựu và viên mãn, là chỗ nương tựa vững chắc cho hàng thập phương bá tánh.

IMG 3459 Copy

Vậy việc thọ nhận giới pháp của chư vị tân thọ Tỳ-kheo, Sa-di, diễn ra được công viên quả mãn là nhờ vào công ơn giáo dưỡng của chư Tôn đức và sự tinh tấn của chư các vị xuất gia tân thọ. Và điều quan trọng trong việc tu tập để đạt quả Niết-bàn thì giới luật được lãnh thọ đối các vị tân thọ là điều rất quan trọng, như đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Chính giới luật của giáo hội Tăng già là xứ Tây phương, Tịnh thổ, Cực lạc an dưỡng của chúng sanh”.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan