CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ hai tại Giới trường Ngọc Phương

Chiều ngày 13/10/2020 (27/8 Canh Tý) tại Giới trường Ngọc Phương, Ban Nghi lễ đã Cung an Chức sự và Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tỳ kheo Ni, Hội đồng Thập sư Thức xoa, Hội đồng Thập sư Sa di Ni quang lâm chánh điện cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ Thầy, khai Giới bổn và trang nghiêm thanh tịnh truyền Giới pháp như luật đến các Giới tử.

Đúng 14h00, Hội đồng Thập sư Sa di ni thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, bắt đầu truyền Giới cho Giới tử Sa di ni.

Hội đồng Thập Sư truyền Giới Sa di, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Viên Liên; Yết ma A Xà Lê – NT. Gương Liên; Giáo Thọ A Xà Lê – NT. Xuân Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Mãnh Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Minh Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NS. Ngôn Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NS. Tín Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NS. Phụng Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NS. Hòa Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NS. Tuệ Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Nga Liên, NS. Bửu Liên, NS. Trí Liên, NS. Hằng Liên.

Hội đồng Giới sư truyền Giới cho Giới tử Sa di, từng đàn Giới đảnh lễ thọ nhận Y, Bát từ tay chư Tôn đức Hội đồng Giới sư.

 

Mỗi Giới tử thọ nhận Y, Bát sau đó tự tay mình đắp lên người chiếc Y nhẫn nhục và đeo lên người chiếc Bát càn khôn. 

“Y Khất sĩ bức họa đồ thế giới,

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du.

Bát Khất sĩ bầu càn khôn võ trụ,

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương”

Lễ truyền Giới Sa di xong các Giới tử chí tâm đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tổ sư, đảnh lễ giác linh Ni trưởng Đệ Nhất và quý Ni trưởng đã viên tịch, đảnh lễ chư Tôn đức Giới sư, Ban hộ đàn và hoan hỷ lui ra.

Được biết, tài sản quý giá nhất của người tu sĩ là đắp Y, mang Bát, để trì bình khất thực hóa duyên, nhiếp độ chúng sanh không phân biệt căn cơ trình độ. Bởi hai pháp khí này rất quan trọng, là giềng mối được kết tinh từ sự nhẫn nhục, nhu hòa, thanh bần, đạo hạnh tròn sáng, xứng đáng là hàng Thích tử Như Lai. Người tu sĩ muốn được chiếc Y và bình Bát phải trải qua thời gian thực tập, hành trì nghiêm mật, trao giồi giới đức, thuần thục oai nghi, thuộc tất cả phần kinh, luật, luận trong thời gian nhất định, thì lúc đó mới xứng đáng thọ nhận và khoác lên người mảnh Y giải thoát của người con Phật. 

 Tiếp theo, vào lúc 19h00 cung thỉnh Hội đồng giới sư truyền Giới cho Giới tử Thức xoa.

Hội đồng truyền Giới Thức xoa, cung thỉnh Đàn đầu Hòa thượng Ni – NT. Phục Liên; Yết ma A Xà Lê – NT. Kinh Liên;  Giáo Thọ A Xà Lê – NT. Ánh Liên; Đệ Nhất Tôn Chứng – NT. Chất Liên; Đệ Nhị Tôn Chứng – NT. Thông Liên; Đệ Tam Tôn Chứng – NT. Mai Liên; Đệ Tứ Tôn Chứng – NT. Trì Liên; Đệ Ngũ Tôn Chứng – NT. Liên Liên; Đệ Lục Tôn Chứng – NT. Tuyết Liên; Đệ Thất Tôn Chứng – NT. Yến Liên.

Ban Hộ đàn cung thỉnh NS. Kiên Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Hạnh Liên, NS. Phấn Liên.

Muốn được từ Sa di lên Thức xoa, các Giới tử đã ngày đêm tinh tấn tu tập, thường xuyên tôi luyện bản thân học, thực hành tôn chỉ và lợi dạy của Tổ Thầy. Từ oai nghi, giới luật, kinh kệ, thiền quán…. để công năng tu tập dày thêm, sức chịu đựng sâu, ý nhận thức rộng và lòng kiên trì bền chắc. Trải qua 2 năm mài dũa, soi kinh nấu luật, các hành giả xứng đáng được nâng cao giá trị của mình lên để tiến dần đến chiếc Y Tỳ kheo (hay còn gọi là chiếc Y giải thoát), chính thức bước vào bốn chúng của Đức Phật (Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà Tắc, Ưu bà Di) một cách thật xứng đáng.

Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, các Giới tử thành kính cung tiễn Hội đồng Giới sư hồi quy Phương trượng, kết thúc ngày thứ hai tại Giới trường Ngọc Phương trong niềm hoan hỷ vô biên do sự tinh tấn tu học của đại chúng đem lại.

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan