CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông điệp Vesak 2015 của Tổng Giám đốc Unesco - Irina Bokova

Irina Bokiva
Tổng Giám đốc UNESCO – IRINA BOKOVA
Nhân Đại lễ Vesak tại Ayutthaya và Bangkok, ngày 28-30 tháng 5 năm 2015

 

Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo pháp và trí tuệ của Đức Phật trong việc củng cố bảo vệ nền hòa bình thế giới trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng.

Đức Phật đã từng nói: “Tất cả từ tâm sinh. Bạn nghĩ gì, bạn sẽ trở thành như thế”.

Điều này còn vang vọng trong Hiến pháp UNESCO được viết cách đây 70 năm mở đầu bằng những dòng chữ vượt thời gian: “Khi những cuộc chiến khởi lên trong tâm của con người, thì cũng ngay nơi tâm của con người, ý niệm bảo vệ hòa bình cần phải được thiết lập”.

Bức thông điệp đó đặc biệt quan trọng trong năm bước ngoặt này khi đã Tuyên bố thời hạn của Những Mục tiêu Phát triển của Thiên niên kỷ và mô hình chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu mới. Đây là thời điểm có nhiều bất thường khi tất cả các xã hội đang chuyển đổi, các cuộc xung đột vẫn nảy lửa và hành tinh đang phải đối mặt với áp lực gia tăng.

Trước những thách thức này, nhân quyền và nhân phẩm phải là điểm xuất phát và đối thoại là câu trả lời của chúng ta. Tiến hành chương trình nghị sự phát triển mới sắp tới sẽ kêu gọi tất cả nữ giới, nam giới trau dồi các giá trị hòa bình nơi tự thân, để xây dựng các mối quan hệ mới trong tinh thần hòa hợp và từ bi giữa mọi người, mọi quốc gia trên thế giới. Đây là con đưởng tỉnh thức và chuyển hóa để nuôi dưỡng tính đàn hồi và hội nhập hơn nữa trong các xã hội, vì lợi ích của tất cả nhân loại, dựa trên nền tảng của tinh thần bất bạo động và hòa bình.

Đây là thông điệp của UNESCO nhân Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

Irina Bokova

 

 

Message from  

MS. IRINA BOKOVA

 Director-General of UNESCO 

on the occasion of the celebration of Vesak Day
Ayutthaya and Bangkok, 28-30 May 2015

 

On this United Nations Day of Vesak, I wish to highlight the importance of the teachings and wisdom of the Buddha for strengthening the defences of peace across the world, on the basis of respect and equal dignity.

 The Buddha once said, "The mind is everything. What you think you become".

 This finds echo in he UNESCO Constitution, written 70 years ago, which opens with lines that have no aged a day:

 "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed." 

 This message is especially important in this landmark year, when Stated reach the deadline of the Millennium Development Goals and shape a new global sustainable development agenda. These are turbulent times, when all societies are transforming, conflicts remain aflame and the planet faces rising pressure. 

 In trckling these challenges, human rights and dignity must be our starting point, and dialogue must be our answer. taking the new development agenda forward will call on every women and man to cultivate the value of peace in themselves, to build new relations of harmony and compassion with others and the world. This is a path of awareness and transformation, to foster more inclusive and resilient societies, fr the benefit of all, on the basis of non-violence and peace. 

This is UNESCO's message on this United Nation Day of Vesak.

 

Irina Bokova

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan