CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Dấu chân son

DẤU CHÂN SON

                                                            * Kính tưởng niệm Ni sư Diệu Nhân

                                             nhân Hội thảo 906 năm ngày Ni sư viên tịch (1113-2019)

 

THÀNH   tâm hoài niệm ân sâu

KÍNH       tôn trưởng lão Ni mầu Kim Cương

TƯỞNG   tri sử ngọc chơn thường

NIỆM       khắc công đức cát tường nhân gian

ÂN          Tam bảo, ân đạo tràng

ĐỨC       tu vô lượng sen vàng long lanh

ĐẠO       từ bi… ngát thiên sanh

PHẨM    hạnh vi diệu hóa thành Đạo sư

SÁNG     thiền quang bậc trượng phu

NGỜI     ngời uy đức… điều nhu thế trần

CỦA       đời của đạo tuyệt luân

NI           giới nhuần rạng truyền nhân ta bà!

SƯ          thầy tục diệm Tăng già

DIỆU      trạm trì tổng… hằng sa nhiệm huyền

NHÂN    tính bình đẳng hạo nhiên

PHẬT     pháp không sắc khế duyên phụng thời

GIÁO     khuyên trừng quán… hộ đời

THỜI     cơ đối ứng người người tiến tu

LÝ          xưa tương tức đẳng thù

TRẦN    nay y báu vô ưu hoằng truyền

LUÔN    luôn sâu lắng ngôn hiền

HẰNG    hữu tạc dạ mối giềng tâm giao

KHẮC    ghi chí nguyện thượng cầu

DẤU       chân son… vượt trần lao mộng hồ!

ẤN         Ni lưu… ngộ kinh thơ

TRÍ        lực giải thoát khỏi bờ Nữ nhi

TUỆ       kim cương… ngọc lưu ly

BA          thời: quá - hiện - vị… thì tròn gương

LA          lìa tam giới vô thường

MẬT      tạng nhiếp phục nhu cương trí thần

TRONG  thanh chiếu diệu thiên chân

TÂM      vương tịnh lạc hóa thân chan hòa

THỨC    đạo đế… ý Lăng già

HÀNG    hàng muôn vạn… kết tòa tông phong

NI           lưu phúc quả tương đồng

GIỚI      tánh Tổ phụ nối dòng đạo ca.

NỮ         nhi thân chứng thiền gia

GIỚI      đức phẩm hạnh thăng hoa chu toàn

PHẬT     thiêng bát ngát hương vàng

TỬ          đệ thừa hưởng lối đàng lung linh

VIỆT      siêu nhuần rạng tâm kinh

NAM      phương hiển hóa hữu tình hoằng khai

THỜI     thời tinh tấn miệt mài

CẬN       thứ ngộ nhập Như Lai ứng truyền

HIỆN     tiền thể chứng cung tuyên

ĐẠI        hạnh Đại Thế Chí nguyền trường lưu.

                                               Học viện Phật giáo Hà Nội, 26-10-2019

                                                             Trần Quê Hương

Hoà thượng Giác Toàn phát biểu tham luận tại hội thảo "Nữ Phật Tử Việt Nam" (26/10/2019)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan