CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điếu văn kính dâng đức Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ

ĐIẾU VĂN KÍNH DÂNG ĐỨC ĐỆ TAM PHÁP CHỦ GHPGVN

TRƯỞNG LÃO HT. THÍCH PHỔ TUỆ

 

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ!

Hỡi ôi!

Đã bao năm

Mây từ che mát trời Nam

Trăng tỏ soi đường đất Việt.

Nay tứ chúng ngậm ngùi thống thiết

Hay tin Ngài nhẹ gót Tây quy.

Buông thiền trượng,

Quảy dép về Tây,

Bắc Nam nghẹn tiếng hoa từ rụng rơi.

Đã thức tri: “Sanh tử kiếp người!”

Không ngăn được đôi dòng lệ ứa

Khi biết Ngài Đệ Tam Pháp chủ về Tây,

Viên Minh trăng lặng, trời mây đợm buồn.

Hoa Đàm rời cội tiếc thương,

Hương từ bi vẫn còn vương cõi lòng.

 

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

“Thân giả tạm, trăm năm nào thật có

Lý vô thường, đàn chỉ hiện pháp thân.”

Quá trăm năm chay lạt thanh bần,

Ngót thế kỷ đạo thiền giải thoát.

PHỔ hóa nhân sanh đâu cần vào Nam ra Bắc

Giữ hạnh, kiệm lời thôn dã thanh tu.

TUỆ quán chân như nào có sanh có diệt

Thấy được vô thường bản tánh thường nhiên!

 

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

Chân thật thay:

Thân Sa-môn già chết, đến đi

Tâm giải thoát vượt ra ngoài già chết.

Nhân duyên đến theo vạn duyên chuyển hóa

Tứ đại tan, tịch diệt cõi vô vi.

Trụ trượng thiền gia ngôi Pháp chủ uy nghi,

Đời thanh đạm với cảnh nông thiền sớm tối.

Lối sống giản đơn muôn người cảm mến,

Phẩm hạnh thanh bần Tăng tục nương tu.

Câu kệ lời kinh thấm trên từng hạt đất,

Lời nói việc làm hiện trong ngọn cỏ cành hoa.

Cung kính Ngài một đời sống giản đơn,

Nhưng tâm tuệ xứng trăng sao tinh tú.

 

Quả thật!

Đạo – Đời, nào vướng tâm giải thoát

Mê – Ngộ, chẳng vướng bậc xuất trần.

Buông rồi thanh tướng, có không

Viên tròn quả giác vô tung Niết-bàn!

 

Ngưỡng bạch Giác linh đức Ngài Pháp chủ!

Chư Tôn giáo phẩm

Trưởng lão, Tăng Ni

Phật giáo đồ tứ chúng,

Cả nước nhà bày tỏ kính thương

Đảnh lễ Ngài cao quý thậm thâm!

Hạnh chân thật chẳng màng sắc tướng,

Đức từ bi chẳng luận thân sơ.

Giông bão tuyết sương, chí nguyện vẫn vuông tròn

Nắng sớm mưa chiều, lục thời luôn tinh tấn

Thuyền Bát-nhã, vớt người khốn khó

Gậy thiền gia, đỡ kẻ trầm luân

Thế mà hôm nay,

Bóng dáng ấy chẳng còn!

Giáo hội, sơn môn nghẹn ngào, bối rối

Tiễn đưa Ngài tịch diệt Tây quy.

 

Hỡi ôi!

Hạnh Sa-môn

Giới hạnh khắc ghi

Tâm Bồ-tát

Nhân sinh lưu dấu

Sinh tử đến an nhiên thị hiện,

Tứ đại tan thể nhập chơn như.

PHỔ hóa nhân sinh trên cuộc đăng trình,

TUỆ viên mãn trên đường giải thoát.

 

Kính nhớ Giác linh xưa:

Đất Ninh Bình duyên lành ươm hạt tốt

Bùi gia phong nhân hạnh bén duyên đời

Bùi Văn Quý thế hiệu của Ngài

Để viên mãn mười Ba-la-mật hạnh

Mà tái sanh vào gia phong hiền thiện (1917)

Tín tâm Tam bảo, nhân hậu hiền lương.

 

Quả thật!

Bậc thức giả hiện thân tái kiếp

Chuyển thức trong tỉnh giác giữa quần mê

Hạt giống xưa nay đã trở về

Đợi mưa xuân để nảy mầm vươn lên mặt đất

Mới chín tuổi đã sớm chiều tinh tấn

Với cơm rau kinh kệ vui thiền

Chuông khuya mõ sớm tinh chuyên

Phúc Long thiền tự - Đàm Cơ cầu thầy.

Tuệ căn hiển lộ từ đây,

Cụ đồ Hiệng là vị thầy vang danh.

Học văn - học lễ - học thiền

Tâm thông tuệ mẫn tinh chuyên sớm chiều.

 

Nhận thấy nơi Ngài thông tuệ lại đoan nghiêm

Nên gửi Ngài đến các sơn môn tham học:

Năm mười ba tuổi Ngài đến chốn Tổ vọng cần cầu giáo hóa

Tổ Nguyên An hứa khả truyền trao

Học Luật, học Kinh, nhị tạng truyền trao

Năm 16 tuổi Ngài thọ Sa-di giới pháp

Trường hạ Đống Cao dấu ấn còn ghi.

Bao tháng năm hành luật trì kinh

Trồng hoa tuệ giác, ươm mầm từ bi.

 

Duyên tương hội thầy trò trong quá khứ

Ngài tham phương học hỏi

Lan-nhã Viên Minh chốn Tổ nông thiền

Sư Tổ Ngài cụ Quảng Tốn thuận duyên

Tâm pháp khai hoa, hương từ thấm ý

Suối được mưa về, nắng ấm ban mai.

Giới đàn Viên Minh sư Tổ mở khai (1936)

Truyền cụ túc viên tròn giới châu tuệ mạng.

 

Kể từ đó:

Tâm thông trí rạng,

Bước vân du Thiện Tử đăng trình

Hoa Nghiêm kinh tham học ngũ minh

Lục độ thập hạnh hiện sinh nơi Ngài

Tế Xuyên Bảo Khám cao ngôi

Trau dồi tam học rạng ngời chân tâm

Hương Tích mật hạnh thậm thâm

Vĩnh Nghiêm chốn Tổ âm thầm dụng công.

Theo Tăng học pháp rèn tâm

Tinh thông tam Tạng dung thông các Thừa.

Từ nay mưa pháp thuyền đưa,

Bước chân hiền sĩ sớm trưa độ đời.

Năm 1952, chùa Linh Ứng, Hải Phòng tuyên pháp hội,

Độ nhân sinh quy kính Phật môn,

Dù nơi đâu hạnh hầu Phật hầu Tổ vẫn vuông tròn

Năm 1957 Ngài quay về hầu Thầy nơi chốn Tổ

Tổ Tây quy Ngài kế tục thiền gia,

Nhà hạnh, cửa không,

Thôn dã nông thiền.

Rảnh thế sự, bận tham thiền sớm tối

Đi đứng nói năng oai nghi lề lối

Ba mươi năm giữ đạo vui thiền.

 

Giáo hội nhận thấy nơi Ngài là Pháp khí

Việc Tăng đoàn cần hiền sĩ gia tâm

Trên đức Ngài Đức Nhuận truyền tâm

Cử ba vị cao Tăng (*) tiến thỉnh,

Đảm trách nhiều công việc yếu quan.

Chủ trì hiệu đính Đại Tạng Kinh chữ Việt

Cùng hoạt động trong muôn ngàn Phật sự

Nhưng tâm Ngài vẫn điềm tĩnh an nhiên

Từng Trưởng ban Trị sự bao năm

Hiệu Trưởng và Viện trưởng - đào tạo Tăng Ni các cấp

Tổng Biên tập tạp chí Nghiên Cứu Phật học Việt Nam.

Kinh, Luật, văn thơ luận giải đạo thiền,

Ngài là bậc tinh thông Tam tạng.

Hộ Đạo giúp Đời bậc hiền sĩ hữu tâm,

Ngài tham gia nhiều hoạt động dấn thân,

Đem đạo vào đời bằng ngôn hành hợp nhất.

Uy đức đạo phong người người cảm mến

Thanh đạm từ hòa tứ chúng kính tin.

Ngài được thỉnh là Đường chủ của nhiều hạ trường khắp nơi

Đấng đống lương cho thiện tín phát tâm

Oai đức của Ngài cao quý thậm thâm!

Tâm và tuệ xứng bậc Thầy tứ chúng.

Vì thế:

Năm 2007, Giáo hội suy tôn Ngài lên ngôi Pháp chủ

Điểm tựa tâm linh cho Phật giáo trường tồn.

Dầu ngôi cao trụ trượng chí tôn

Nhưng đức Ngài vẫn thanh chân mộc đức:

Đời thanh đạm từ cách ăn nếp sống,

Áo nâu sòng với tràng hạt cầm tay.

Hình ảnh Ngài cao quý lắm thay!

Hạnh khiêm hạ muôn người cảm mến,

Đức từ bi tứ chúng nương tu.

Dầu cương vị nào Ngài cũng tận tâm

Vì sự nghiệp hoằng truyền Chánh pháp.

Bậc long tượng ai so sánh ví,

Tam tạng nghiên cứu, bút tích lưu danh,

Đại Từ điển Phật học, Luận giải Kinh văn,

Pháp Hoa, Di Đà, Lăng Nghiêm, Bách Dụ

Phật Tổ Tam Kinh, luận về Tuệ học

Phật đạo nhất thừa giải thoát toàn chơn.

Luật Luận Kinh văn phương tiện chỉ trăng

Phải thực chứng bằng bản tâm thanh tịnh.

Ngài dạy về phẩm hạnh của nhà sư

Ngôn hành thiện tịnh chân như

Soi đường hướng thiện nhân sinh nương nhờ.

 

Kính cẩn khắc ghi lời thức giả!

Quá trăm năm sanh tử vô thường

Lưu sứ mạng không đo bằng tuổi tác

Mà lưu gì hữu ích với nhân sanh.

Nào công danh, lợi dưỡng thế nhân

Có thật đấy - là sương mai trong nắng

Nào sanh tử, buồn vui kiếp sống

Không thật không - là hoa đốm trong tâm.

Tình thầy trò cao quý thâm ân,

Nghĩa môn đệ cao sâu khó tả

Tuệ Bát-nhã chẳng phải không, phải có

Vì thế Ngài hết sức lưu tâm

Chùa to Phật lớn thanh phong

Chỉ là phương tiện còn trong luân hồi

Muốn đưa hiền giả lên ngôi

Cần trao tuệ giác của người tiếp duyên

Thầy-trò sớm tối tinh chuyện

Giới Định Tuệ đạt viên tròn quả chơn.

 

Ngài dạy rằng:

Chỉ gọi Ngài một lão nông Tăng

Ngôi Pháp chủ đấng Thích Ca Phật Tổ

Kiệm phước tu, kẻo họa sanh thiếu phước,

Hạt gạo lá rau là tâm huyết cúng dường.

Ngót trăm năm Ngài sống cảnh nông thiền

Không lạm dụng từng hạt cơm viên thuốc.

Luôn thực hành chánh niệm chuyên tu

Cả cuộc đời công quả, công phu

Ngôi Pháp chủ ai xứng hơn Tổ Ráng?

Nhưng đức Ngài,

Vẫn an nhiên bình thản,

Vẫn áo nâu,

Vẫn gậy trúc,

Chuỗi tràng.

Nhưng uy đức của Ngài nhiếp hóa bốn phương

Viên Minh chốn Tổ cội nguồn tâm linh.

 

Đảnh lễ Ngài!

Một đời phạm hạnh thanh cao

Một đời như ánh trăng sao giữa trời

Một đời giải thoát cao ngôi

Một đời để lại bao người kính thương.

Canh ba Tổ ấn thị thường,

Niết-bàn tịch diệt am tường hóa thân.

105 năm thị hiện phù sinh kiếp người

85 năm Hạ lạp cao ngôi

Tròn xong thập hạnh - nhập vào Vô dư

Kinh văn, mưa pháp suối từ

Giờ đà trăng lặng

Suối thiền ngừng reo.

Linh Sơn tương hội hôm nào?

Hoa khai đất Phật

Nụ cười trăng sao

Về thôi! Vô sự đi vào

Niết bàn tịch diệt thường hằng an nhiên”

 

Quả thật là:

PHỔ độ quần sanh, tâm từ ái dung hòa Giáo hội

TUỆ chiếu hàm linh, đức chân tu nghiêm tịnh Tăng già.

 

Kính ngưỡng bạch giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp Chủ!

Giờ này ngưỡng vọng linh đường

Viên Minh, chốn Tổ lệ nguyền kính dâng

Hoa thơm xứ Phật sẵn dành

Đài cao cõi Tịnh trang nghiêm đón Ngài

Xót xa nhìn di ảnh của Ngài

Bậc khả kính đã về nơi cõi Tịnh

Cội tùng già đã ngã gốc còn đâu

Lửa tắt rồi giá lạnh đêm thâu

Đèn tuệ giác đã vào nơi bất diệt

Tứ chúng

Tăng Ni

Phật giáo đồ cả nước

Đảnh lễ Ngài bậc Pháp Chủ kính tôn

Kính nguyện Ngài vì sứ mạng hoằng dương

Viên mãn báo thân

Tiếp tục ta bà thị hiện

Đệ tử mọi miền kính tiếc

Cung kính

Khể thủ tiễn đưa.

 

Nhất tâm đảnh lễ Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN - húy thượng Phổ hạ Tuệ thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan