CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Đề Viên Minh

BỒ ĐỀ VIÊN MINH

    * Thành kính đảnh lễ tưởng niệm đức Đệ tam Pháp chủ

   Đại Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ tân viên tịch

NHẤT       nhật bát ngát mây lành

TÂM          trung an trụ hóa thành bảo châu

THÀNH    tâm thành ý nguyện cầu

KÍNH        tin Tam bảo thẩm sâu vô vàn

ĐẢNH       thượng thiên tỏa hương vàng

LỄ             tạ công đức đạo tràng Viên Minh

GIÁC         tha lợi chúng hữu tình

LINH         thiêng mầu nhiệm huyền kinh ta-bà

ĐỨC          vô lượng thọ hằng sa

ĐỆ             nhất tịnh lạc chan hòa nhân gian

TAM          thừa lực ấn rỡ ràng

PHÁP       duyên tùy thuận cung đàn khứ lai

CHỦ          bạn an trú liên đài

HỘI           tụ thất chúng tụng bài kinh thơm

ĐỒNG       hành biệt trú Linh sơn

CHỨNG    tri ba cõi nguồn cơn thế trần

MINH        minh y báo pháp thân

TRUNG    dung sinh tử vạn phần huyền môn

ƯƠNG      mầm liễu hóa sinh tồn

GIÁO        kết thượng sĩ trung tôn thuyền từ

HỘI           chúng Giới Định Tuệ thư

PHẬT        bảo vô lượng Đạo sư nhiệm mầu

GIÁO        dưỡng vô úy thanh cao

VIỆT         siêu tam giới tâm giao yên bình

NAM         phương phúc quả nghĩa tình

VIỆN         pháp hoằng hóa tâm linh hương thiền

CHỦ          trì kinh luật rộng tuyên

TỔ             tổ trùng ấn khắp miền gần xa

ĐÌNH         tiền Phạm âm Ba-la

VIÊN         dung tướng thể ứng tòa thiền gia

MINH        quang chiếu diệu Lăng-già

THƯỢNG  thăng Phật cảnh ngự tòa tịnh không

PHỔ          độ sứ mạng tròn xong

HẠ            buông huyễn mộng xả vòng trăng nghiêng

TUỆ          đức hội tụ tiền hiền

QUY          hướng thất bảo am thiền tông phong

TỊCH         lắng mặc định sen hồng

NIẾT         chi vô xứ thanh trong đất trời

BÀN          chi quang thọ hưng thời

AN             nhàn tự tại tuyệt vời nhân sinh

TRÚ           phi xứ huyễn hữu tình

ĐẠI            thiên đại địa lung linh ảo huyền

TRƯỞNG  dưỡng tánh giác Thánh hiền

LÃO           tùng vạn bách tuế thiêng núi rừng

THƯỢNG  lưu suối ngọc rưng rưng

THƯỢNG  lưu sử ngọc chín tầng Phạm thiên

THỌ          ân thọ đức thắng duyên

BÁCH        tùng ẩn mật nhập miền tương thông

TUẾ           trời tuế đất quy tòng

LINH          thời gian thoảng thong dong mây ngàn

NGŨ          lục thất bát… thiều quang

NIÊN         thiên vô tận không gian phổ đồng

THƯỢNG  vô biên xứ  thuyền không

PHẨM       hạnh thân chứng rực hồng mười phương

THƯỢNG  báu chánh báo cát tường

SANH        Vô sanh nhẫn ngã thường lạc chơn

NHÀN        tịnh Tây Trúc chân nhân

DU             du tự tại hóa thân khứ hề

CỰC          viễn ly… tín nguyện về

LẠC           đài thượng phẩm Bồ-đề Viên Minh.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                       Tác Đại Chứng Minh                                               

                                                          Thanh Tịnh am, 16 tháng 9, Tân Sửu

                                                                       Sa-môn Giác Toàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan