CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn tánh Đạo Nguyên

CHƠN TÁNH ĐẠO NGUYÊN 

Kính dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Viện chủ tổ đình Đạo Nguyên 

viên tịch ngày 18-4 (7-3-Tân Sửu) tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam)

I.

Thành tâm bái kiến Giác linh

Kính thương đạo hạnh hữu tình ngàn thu

Tưởng dưỡng hạt giống Vô ưu

Niệm ân Tam bảo đại từ đại bi

Đại hỷ đại xả tổng trì

Lão lai vô tận lưu ly pháp trần

Hòa đời hòa đạo chân nhân

Thượng lai thượng khứ hóa thân Ta-bà

Thích Mâu Ni… chứng Lăng-già

Thiện lành tăng trưởng hằng sa đức hiền

Duyên pháp nhuận rạng thiêng liêng

Viện hoằng dương tỏa thắng duyên nhiệm mầu

Chủ tâm chủ tánh mật đào

Tổ Tổ truyền nối gương trau hương thiền

Đình tiền chí nguyện hạo nhiên

Đạo phong bát ngát cửu tuyền long lanh

Nguyên tiên thấm đậm thiên sanh

Thành vô lượng báu cao thanh vô vàn

Phố xưa bàng bạc trăng vàng

Tam Tôn tứ Trí - huy hoàng đạo ca

Kỳ vĩ tái hiện ba-la

Tỉnh tại hồ mộng ma-ha đất trời

Quảng diệu hỷ lạc thảnh thơi

Nam thiên Tây trúc nụ cười thiền quang

II.

Nguyên lai căn tánh rỡ ràng

Trưởng dưỡng tích lũy đạo tràng xưa sau

Ban quản mài miệt dồi trau

Trị nhật đời - đạo muôn màu tốt tươi

Sự sự thị hóa độ người

Phật Thế Tôn đức mười mươi an bình

Giáo huấn tinh tấn hữu tình

Tỉnh tại nhân quả tâm linh sâu dày

Quảng thông thơm ngát hương mai

Nam thiên tròn nụ liên đài hóa thân.

III.

Nguyên xưa hạt giống chân nhân

Trưởng tích mầm sống báo thân sen vàng

Ban truyền tuổi trẻ kết đoàn

Hướng về thọ học nghiêm trang thiện lành

Dẫn tu tập đức cao thanh

Phật thân chứng ngộ hóa thành Như Lai

Tử tôn con cháu nối dài

Trung ương phúc quả linh nhai Bồ-đề.

IV.

Nguyên uyên lai khứ đi về

Phó Trung ương hội sơn khê lâm tòng

Chủ bạn soi sáng sắc không

Tịch chiếu tĩnh lặng thoát vòng tử sanh

Hội Tăng-già đức cao thanh

Đồng tâm hiệp ý tương sanh nhiệm mầu

Trị xương minh, đỉnh dạt dào...

Sự sự bừng ngộ lối vào Phật môn

Nhiều năm chiếu diệu tâm hồn

Nhiệm kỳ viên mãn linh sơn đẳng trì.

V.

Phó hồi quang chiếu lưu ly

Pháp thân chơn tịnh tức thì huệ khai

Chủ bạn tụ đức liên đài

Hội đạo sư kết khứ lai nhiệm huyền

Đồng tâm đồng kiến cung tuyên

Chứng vô thượng giác hạo nhiên thế trần

Minh minh công đức thượng tầng

Tân xuân tuệ giác xa luân gọi mời

Viên tròn phẩm hạnh mười mươi

Tịch chiếu bàng bạc nụ cười Đạo Nguyên

Cao thanh chơn tánh nhiệm huyền

Đăng Tây phương cảnh chư thiên đón chào

Phật thiền quang đẹp trăng sao

Quốc độ Tây trúc mai đào lung linh

Thường lạc ngã tịnh tâm kinh

Trụ Như Lai tánh viên minh tuyệt vời

Niết chi bất sanh cao ngôi

Bàn chi bất diệt ngời ngời chơn như.

Nam-mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Thành tâm kính bái

Sa-môn Giác Toàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan