CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh nguyện Tăng già

*Chúc mừng sinh nhật thượng thọ lần thứ 80 (1937-2016)

Trưởng lão Hòa thượng thượng NHƯ hạ NIỆM

Viện chủ chùa Pháp Hoa, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

     

CHÚC       Pháp Hoa đẹp long lanh

MỪNG      thọ Viện chủ tươi cành thiên hương

SINH        sinh ứng hóa mười phương

NHẬT       nhật chiếu diệu tình thương thế trần

LẦN          không gian… hiển thiên chân

THỨ         thời gian… hiện tường vân giúp người

TÁM         chín, bách niên hộ đời

MƯƠI       mười công hạnh tuyệt vời đạo ca.

 

                              

TRƯỞNG    dưỡng vi diệu Pháp Hoa

LÃO          đại tăng trưởng thiền gia phụng thời

HÒA         đời vui khổ nơi nơi…

THƯỢNG    đạo giải thoát thảnh thơi an bình

THƯỢNG    đẳng thù thắng hữu tình

NHƯ         như chơn tánh quang minh ta-bà

HẠ            phương tiện lực… ba-la

NIỆM        bi trí dũng rực tòa tông phong.

                            Ž 

VIỆN        hoằng dương rạng rỡ hồng

CHỦ         tâm tánh ý, thanh trong mạch thiền

TRỤ          Vương Gia Pháp trường miên

TRÌ           Như Lai Tạng hạo nhiên nhiệm mầu

PHÁP        trần vô lượng bể dâu

HOA         thiền vô lượng sắc màu thiên sanh

PHÚ          túc hằng hữu đạo lành

NHUẬN    thông ba cõi lưu danh thơm hiền.

                        

THƯỜNG    hành phổ độ thắng duyên

TRỰC       tâm, trực tánh hoằng truyền nhân gian

TRUNG    dung đời đạo lưỡng toàn

ƯƠNG      mầm tịnh lạc khương an vững bền

PHÓ          ban - Từ thiện tảng nền

TRI           nhân, tri quả lưu niên quán tầm

SỰ             tướng mài miệt hướng tâm

THÀNH    trì chơn ngã thậm thâm cao vời.

 

                            

CHỨNG   tri tuệ trí ngời ngời

MINH       minh như thị định lời phạm âm

BẢO          hộ giáo dục Ưu-đàm

TRỢ          duyên đào tạo trăm năm luyện người

HOẰNG   dương hộ thế mười mươi

PHÁP        Phật thiết thực chuyển thời mê tân

           lượng quang thọ báo thân

BIÊN         niên phúc quả truyền nhân thánh hiền.

 

                            ‘ 

TỪ            bi hỷ xả hiện tiền

THIỆN      tâm tích tụ mối giềng ngàn năm

           tắc un đúc âm thầm

HỘI           phước, hội đức cao thâm đời đời

CỨU         người cần mẫn đắp bồi

NHÂN       lành nhiều kiếp cao ngôi đỉnh vàng

ĐỘ            giúp nào quản gian nan

THẾ          thường hội nhập khổ nàn dày công.

 

                            ’ 

KHAI        cửa thiền, mở đạo phong

TUỆ          đại sư…sáng lập dòng Dược Sư

TĨNH         tại soi nghiệm mạch từ

ĐƯỜNG    đời thân bệnh điều nhu thoát buồn!

XÂY          dựng gắn kết yêu thương

CẦU          “ô thước”… nối thông thương hai bờ

NÔNG       dân ngày đêm mong chờ

THÔN       ấp yên ấm niềm mơ thanh bình.

                            

                           “ 

CÔNG      trình nối tiếp công trình

ĐỨC         tu tăng trưởng niềm tin gieo trồng

HẰNG      ngày làm đẹp non sông

SA             bà rạng rỡ lạc hồng nghĩa nhân

PHÚC       lành san sẻ muôn dân

NHƯ         ngàn vạn cánh hoa xuân mai vàng

ĐÔNG      thu tươi mát xóm làng

HẢI           hà xanh thẳm huy hoàng thiền môn.

 

                            ” 

NHẬT       nguyệt nhuần rạng giang sơn

NHẬT       nguyệt chiếu diệu nguồn ơn đất trời

THĂNG     tiến sưởi ấm tình người

HOA         lòng nở diệu niềm vui vẹn mười

NGƯỜI     đi tô điểm nụ cười

NGƯỜI     về hỷ lạc xinh tươi quê mình

KÍNH        ghi muôn vạn nghĩa tình

NGƯỠNG phục quý trọng hiền minh nhiệm mầu.

 

                           • 

BỐ            thí đệ nhất hạnh đầu

ĐỨC         tu lục độ thanh cao đạo hiền

THI           ba-la-mật túc duyên

ÂN            dày nghĩa trọng mối giềng xưa sau

BÁCH       tuế tướng tánh tâm giao

NIÊN        kỷ tương tục mật đào Pháp Hoa

TRƯỜNG   lưu Hạnh Nguyện Tăng Già

  THỌ          tín chánh báo… chan hòa hồng ân.

 TX.Trung Tâm, 15/10/2016

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan