CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hồng Hạc về non

HỒNG HẠC VỀ NON

Kính dâng Giác linh Trưởng lão

Thượng Nhân thượng Trí hạ Quang

Trí Bát nhã 97 năm chan hòa trần mộng

Quang minh - bi - dũng 84 năm bát ngát hương thiền

Quảng Bình quê mẹ thắng duyên

Việt Nam Hồng Lạc Rồng Tiên nhiệm mầu

Thiếu thời tương tác tâm giao

Đất Thừa Thiên - Huế mật đào đạo thiêng

Mười năm kinh sử diệu huyền

Báo Quốc nung nấu đức hiền hoằng dương

Ân thầy, ân tổ sáng gương

Tuổi trưởng thành đã khai phương Hà thành

Giảng đường Quán sứ lưu danh

Kinh luật Tứ đế thiện sanh Tăng già

Hầu thầy Trí Độ thiền gia

Như Lai sứ giả thăng hoa pháp mầu

Trí tuệ uyên bác dạt dào

Quang thiền sử ngọc tươi màu đạo ca

Sông Hương - Núi Ngự Lăng già

Thuyền Tôn - Báo Quốc  mượt mà long lanh

Phúc xưa tinh tấn tinh anh

Quả nay Định - Tuệ du hành phổ tuyên

Long Quân huyết thống chí nguyền

Âu Cơ tình mẹ mối giềng thẩm sâu

Giang sơn Nam - Bắc nhịp cầu

Bắc Nam " chữ S " làu làu máu tim

Thập niên sáu mươi uy nghiêm

Đạo pháp - Dân tộc... gắn liền...hai vai!

Tứ thập nhi lập hiển tài

Phụng sự chánh pháp Như Lai sử truyền

" Lửa Từ Bi - Ngọn đuốc thiêng

Chiếu soi thế giới - Kinh hiền lưu ly..."

Thập niên bảy mươi thiên tri

Nước non ngàn dặm hộ trì hoàn nguyên

Con Hồng cháu Lạc...Tổ Tiên

" Một nguồn nhất thể - Tiền hiền chứng minh

Ngũ thập tri túc ẩn mình

Ấn Quang đường thượng tâm kinh ngút ngàn

Nhất nhật, nhất tự...thiền quang

Trăm ngàn ngày...chép lời vàng lung linh

Ba mươi năm tỏa lưu quỳnh

Chánh báo - y báo...luật kinh sám truyền

Ba mươi bộ loại phổ tuyên

Pháp bảo ấn tống khắp miền nhân gian

Cửu thập niên...kết đạo tràng

Chín năm đạo nghĩa pháp đàn thiền gia

Già Lam - Từ Đàm tụ hoa

Niết bàn tứ đức...nhập tòa tịnh không

Thành tâm kính nguyện một lòng

Thành tâm cung tiễn Hạc Hồng Về Non:

Trí Bát nhã 97 năm chan hòa trần mộng

Quang minh - bi - dũng 84 năm bát ngát hương thiền

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thành kính bái biệt Ôn.

Từ Đàm - Huế ngày Rằm tháng 10, Kỷ Hợi - 2019

Tỳ kheo Giác Toàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan