CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Khất sĩ tưởng niệm HT.Thích Huệ Hưng

 

 

Cố HT.Thích Huệ Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng cố HT.Thích Thiện Hào, HT.Thích Giác Toàn (nguồn: TT.Thích Phước Triều)

Hỡi ôi!

Một ánh sao băng,

Một vầng trăng xế,

Sa Đéc sương giăng,

Huệ Quang suối lệ.

Nếp từ bi giã biệt ta bà,

Gương giải thoát sáng lòa chân đế.

Nhớ Giác Linh xưa:

Tướng mạo phong nhân,

Cao thanh khí nhuệ,

Bình dị, chơn tu,

Hòa nhu, thắng tuệ.

Hiếu nghĩa với gia đình,

Quên mình vì giáo hệ.

Luyện Đông y tự buổi thiếu thời,

Bạn nghiên bút đến hồi xuất thế.

Hăm mốt tuổi tứ ân hoằng thệ,

Chùa Vạn An đây tỏ rõ khuôn rằm;

Năm mươi năm công hạnh thậm thâm,

Tông Lâm Tế đó rành rành pháp thể.

Thích Huệ Hưng, thăm thẳm đức bi từ,

Nguyễn Thành Chẩm, trong veo dòng diệu huệ.

Gian khổ không ngằn,

Khó khăn chẳng nệ.

Tứ y nhuần cội rễ,

đơm ngàn hoa đẹp đẽ nghiêm trang;

Thập giới vẹn bổn căn,

trổ muôn trái sai oằn diễm lệ.

Đắc pháp quyện tường vân,

Châu du chong đuốc tuệ.

Luật kinh làu tâm thể,

gươm bi hùng sắc nét tinh ba;

Hạnh giới rực ta bà,

gương huệ trí ngời trăng thế hệ.

Đức cảm hóa cả gia đình phát thệ,

ngọn minh đăng rỡ rỡ ánh linh huyền;

Tài chuyển luân Phật học viện ba miền,

hoa chánh giáo trang nghiêm cành giác tuệ.

Đối anh em nhiệt nồng gắn bó,

trọn chữ tâm nguyền;

Thương tứ chúng hào hiệp tương liên,

bền duyên tử đệ.

Chơn thành vui vẻ, cười hỷ hoan như đóa sen hồng;

Tự tại thong dong, nếp trong sạch như dòng tịnh thể.

Lý kinh tỉnh thức,

ngày đêm chăm dịch thuật,

Phật lực hộ trì;

Niệm chuỗi bồ đề,

khuya sớm nở liên huê,

tăng nghi vẹn vẽ.

Nguyện làm đuốc rọi tâm tinh nhuệ,

nào Kim Cang, Duy Ma Cật khai sinh;

Nguyện làm trăng soi bước tăng hành,

pháp tu chứng từ Lăng Nghiêm định tuệ.

Dũng lược nêu gương Thiện Thệ,

sống một đời vạn thế kỉnh khâm;

Bao dung nhiếp hóa quần sanh,

nói một tiếng muôn lần ghi để.

Đạo phong ngời giáo lệ,

nếp tăng cang chặt chẽ tam thừa;

Tuệ nghiệp chiếu nam thiên,

ngôi sứ giả vững vàng nhất thể.

Suốt đời phổ tế,

phá vô minh nong nả bước đăng trình;

Nửa kỷ độ sinh,

trương đại nguyện phăng phăng thuyền trí huệ.

Ôi!

Những tưởng xa trời, gần đất,

thân lão niên viên diệu dãi trăng thiền;

Nào ngờ đất lỡ, trời nghiêng,

tuổi trung thọ bệnh duyên soi thế đế.

Ngày tàn bóng xế,

khí lực mòn, pháp mạn vẫn tinh hoa;

Đông mãn xuân qua,

tam đức rạng, Lăng Già tươi giác tuệ.

Đến hôm nay thì ôi thôi!

Chí cả buông rời huyễn sắc,

Tài cao trác tuyệt siêu nhân.

Thân tứ đại đã hoàn nguyên cùng tứ đại,

Cõi thiên chân rày tự tại với thiên chân.

Biển trần dậy sóng,

Chuông giác thôi ngân.

Gió tủi, trăng hờn,

sông núi một màu ủ dột;

Hoa phiền, cỏ thảm,

nước mây mỗi vẻ sầu dâng.

Trời Bến Nghé ngậm ngùi câu tử biệt,

Dòng Cửu Long réo rắt khúc ly phân.

Chư đệ tử bàng hoàng xa xót,

Bạn đồng nguyền thương tiếc bâng khuâng.

Ân sư ôi!

Những tưởng buồm xuôi, gió thuận,

Nào dè tim lụn, dầu lưng.

Xảy một phút hình hài đà bặt vắng,

Khiến trăm năm cốt cách luống mơ mòng.

Cõi trần thế không hoa chiếc bóng,

Cuộc nhân hoàn giấc mộng hoàng lương.

Còn đâu nữa miệng cười hỷ lạc,

Còn đâu ra dạ tạc kiên trung.

Đâu những lời vàng gieo ngọc ném,

Đâu những hồi viên giáo khai thông.

Nay tìm đâu thầy Yết Ma nghĩa khí,

Nay tìm đâu đấng hiền sĩ uy phong.

Đâu những buổi hội họp đoàn viên,

ai lãnh nhiệm trùng tuyên,

xương minh giới thể;

Đâu những kỳ giải trình cấm lệ,

ai khơi nguồn giáo chế,

Phật Pháp sùng hưng.

Thương những thương gánh nặng, vai mềm,

luyện sắt mài kim,

thân bịnh chướng tâm mình không bịnh chướng;

Mến những mến tuổi nhiều, sức nuỗng,

kiên trì giáo dưỡng,

lời di ngôn vang vọng đức từ phong.

Nào phải lịm giấc nồng,

tai văng vẳng còn nghe lời châu ngọc;

Phải đâu cơn sảng sốt,

mắt sờ sờ còn thấy dạng sư Ông.

Thôi từ đây!

Giới đàn tràng vắng vẻ,

Huệ Quang Viện lạnh lùng.

Rừng thiền quạnh quẽ,

Tử đệ long đong.

Cuộc đời giác hạnh viên thông,

bi thục, trí thành, căn giải thoát;

Hột giống giao duyên đất tốt,

hoa đơm, quả kết, vị thong dong.

Thôi thôi!

Một nén tâm nguyền,

tha thiết cung dâng người đại lực;

Vài câu kính chúc,

 ngậm ngùi mến tiếc bậc tăng phong.

Ân sư Huệ Hưng!

Ân sư Huệ Hưng!

Phủi bụi trần nhẹ gót chân không,

Luân xa chuyển thong dong tịnh thổ.

Đoái nhà lửa nặng thân nghiệp quả,

Xin phù trì giáo pháp hanh thông.

Cầu Ân sư hiển linh xin chứng giám!

Hội chúng Ni Giới Khất Sĩ Tịnh Xá Ngọc Phương

chân thành kính tiễn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 2 năm Canh Ngọ

(25-2-1990)

 TKN. Tố Liên phụng soạn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan