CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiên Cẩm Sơn

 Thi hóa tiểu sử, thành kính tưởng niệm
nhân ngày lễ Tiểu tường
cố Đại lão Hòa thượng thượng TRÍ hạ TỊNH,
Chủ tịch HĐTS GHPGVN (1984 - 2014)

THÂN THẾ

Chân thân căn tánh

Vô lượng phúc duyên

Từ xa xưa hạnh

Tu Bảo Tích hiền

Đời nay thị hiện

Mỹ Luông, Tàu Thượng

Lấp Vò – Đồng Tháp

Quốc độ Nam phương

Giác linh xưa Nguyễn Văn Bình

Pháp hiệu Trí Tịnh, thượng Đinh Tỵ vàng.

XUẤT GIA HỌC ĐẠO

Một chín mười bảy (1917) thiều quang

Nối đời ứng hiện nghiêm trang nhập trần

Một chín ba bảy (1937) chuyển thân

Vạn Linh núi Cấm thọ phần Tổ ban

Đại lão Hòa thượng chân nhân

Thượng Hồng hạ Xứng thị thần truyền trao

Tứ thập nhất thế đạo giao

Nhựt Bình – Thiện Chánh mật đào thiền gia

Tông phong Lâm Tế Tăng – già

Đời đời phúc tổ ma-ha hoằng truyền

Một chín bốn mươi (1940) pháp duyên

Lạy thầy xuống núi.. thẳng miền Trung du

Trung đẳng – Cao đẳng cầu tu

Tây Thiên – Báo Quốc trượng phu Bồ-đề

Quốc Ân đàn giới nương về

Sa-di tướng thể… thoát mê nẻo đời

Đại sư Trí Độ nhìn người

Ban hiệu Trí Tịnh sáng ngời trăm năm

Một ngàn chín trăm bốn lăm (1945)

Kinh văn luật luận thậm thâm vững vàng.

HÀNH ĐẠO ĐỘ SANH

Về Nam xướng lập đạo tràng

Trà Ôn Phật học khai đàn Phật Quang

Đồng môn cốt nhục Linh Sơn

Thiện Hoa – Trí Tịnh… hoằng dương ta-bà

Ưu đời mẫn thế lợi tha

Giám đốc – Giáo thọ… kết tòa độ sanh

Năm sau bốn sáu (1946) tựu thành

Giới đàn Sa Đéc căn lành trổ bông

Chùa Long An pháp truyền tông

Cụ túc – Bồ-tát tươi hồng thiền gia

Từ đây tướng tánh chan hòa

Sài Gòn – Chợ Lớn… hằng sa hương thiền

Phật học Liên Hải khai duyên

Giám đốc khởi xướng đạo tuyên thơm lừng

Ra vào Sơn thất trùng hưng

Năm mươi, năm mốt (1950 - 1951) mùa xuân thế trần

Liên Hải – Sùng Đức – Mai Sơn

Ba nơi kết tụ một nguồn Ấn Quang

Tăng-già rực rỡ ánh vàng

Phổ thông giáo lý suối ngàn tỏa hương

Năm ba (1953) Vạn Đức khơi dòng

Cực Lạc Liên hữu truyền tông tươi cành

Năm lăm, năm bảy (1955 - 1957)… thiên sanh

Như Lai sứ giả… hóa thành ước mơ

Pháp Hội, Tuyền Lâm, Dược Sư

Sen vàng rộ nở… đức từ rộng xa

Tác Như Lai sứ… lợi tha

Hành Như Lai sự… hiển tòa phạm âm

Tăng-già toàn quốc Việt Nam

Kỳ hai đại hội tích trầm bảo luân

Giới đàn Hải Đức Nha Trang

Tuyên luật sư giới pháp thân hiển bày

Từ sáu mươi đến sáu hai (1960 - 1962)

Ấn Quang – Pháp Hội… hiền tài chứng sư

Phật học Hải Đức thuyền từ

Phó Viện trưởng ứng kinh thư góp phần

Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Tăng-già Nam Việt trưởng đoàn hợp chung

Tổng vụ trưởng Tăng sự cùng

Đoàn kết phụng sự chấn hưng đạo lành

Phẩm hạnh đức độ cao thanh

Huệ Nghiêm – Quảng Đức giới thành luật tuyên

Viện Tăng thống… Thư ký duyên (1966 - 1968)

Tham gia giảng dạy Huệ Nghiêm trường kỳ (1968 - 1971)

Đại học Vạn Hạnh còn ghi

Khoa trưởng Phật học giáo trì nhiều năm

Từ bảy mươi đến bảy lăm (1970 - 1975)

Bảy mốt, chín mốt (1971 - 1991) truyền tâm đức hiền

Viện trưởng Cao đẳng Huệ Nghiêm

Chủ tịch phiên dịch nghiên tìm kinh văn

Bảy tư, tám mốt (1974 - 1981) thượng tăng

Phó Viện hóa đạo… đôi lần thỉnh cung

Bảy tư (1974) cố vấn tổ đình

Bảy lăm (1975) trưởng Pháp Bảo Viện Linh Xuân trì

Đạo đời đôi ngả trí bi

Ủy viên Mặt trận đồng thì cân phân

Năm tám mươi (1980) – Đại giới đàn

Thiện Hoa Hòa thượng – Ấn Quang Phật trường

Tuyên luật sư, Chánh khảo phương

Tăng Ni giới tử thọ nương đức lành

Cùng năm tám mươi (1980) tương sanh

Vận động thống nhất… phó danh sử đề

Hai năm Nam – Bắc đi về

Sơn môn pháp phái sơn khê bao lần

Nhờ ân Phật Tổ chứng phần

Giáo hội, Hệ phái Tăng nhân đồng tình

Thỉnh vào Hội đồng Chứng minh

Phó Chủ tịch Trị sự lung linh ánh vàng

Trưởng ban Tăng sự nghiêm trang

Một đời tĩnh lặng rỡ ràng đạo thiêng

Tám hai, tám bảy (1982 - 1987) thời duyên

Trưởng ban Trị sự đức hiền hồng ân

Gánh vác lãnh đạo tinh thần

Trung ương – Thành hội vạn phần khó khăn

Năm tám tư (1984) – Phật sự tăng

Đại lão Trí Thủ cao thăng liên đài

Chủ tịch viên tịch, phó thay

Đại chúng cung thỉnh hiền tài đảm đương

Ba mươi năm tịnh lạc thường (1984 - 2014)

Chủ tịch yên vị như gương trong lành

Từ đây các Đại giới đàn

Thiện Hòa – Trí Thủ - Ấn Quang… Đường đầu

Đạo đời gắn bó thâm sâu

Mặt trận Tổ quốc nhịp cầu nghĩa ân

Ba mươi năm trách nhiệm phần

Việc đời việc đạo tinh thần chở che.

PHIÊN DỊCH VÀ TRƯỚC TÁC

Thiên niên đại thọ bồ-đề

Trí tuệ viên mãn đi về nẻo xưa

Một đời tướng tánh thuyền đưa

Phiên dịch kinh tạng đại thừa hoằng dương

Pháp Hoa – Hoa Nghiêm diệu phương

Niết-bàn Đại Bát tịnh thường ngã chơn

Ma-ha Bát-nhã… Linh Sơn

Đại Bảo Tích – Đại Tập… trọn phạm âm

Phổ Hiền hạnh nguyện cao thâm

Địa Tạng bổn nguyện… nghĩa tầm cao xa

Kinh Tam Bảo tụng tại gia

Tỳ-kheo Bồ-tát… thiền gia giới mầu

Pháp Hoa thông nghĩa yếu cầu

Đường về Cực lạc phải đâu xa vời

Cực lạc Liên hữu nơi nơi

Ngộ tánh luận… quyết thời thời tịnh an.

TRÙNG HƯNG TAM BẢO (1995 - 2014)

Xưa nay phước báu thường hằng

Trí tuệ phiên dịch thượng tăng quả lành

Lại thêm hồng đức hóa thành

Ân Thầy, ân Tổ… thiên sanh nhiều đời

Vạn Linh núi Cấm đỉnh trời

Tháp Tổ Hồng Xứng thiên thời tựa nương

Năm mươi lăm năm thiền hương (1940 - 1995)

Đáp đền nghĩa trọng nối đường gia phong

Năm hai ngàn (2000) ngát sen hồng

Đạo tràng hưng thịnh… văn phòng trùng tu

Hai ngàn lẻ một (2001) điều nhu

Giảng đường, phương trượng thiền thư… hiện tiền

Hai ngàn lẻ hai (2002) hướng duyên

Trụ sở Giáo hội trọn nguyền nghĩa ân

Hai ngàn lẻ bốn (2004) hiển thần

Chánh điện, nhà Tổ… hiếu phần châu viên.

DẤU ẤN LỢI SANH

Trăm năm công đức đại hiền

Đạo pháp – Dân tộc mối giềng trước sau

Huân chương – Huy chương… sắc màu

Hồ Chí Minh – Độc lập nhịp cầu nước non

Sự nghiệp đoàn kết sống còn

Bằng khen Tổ quốc lòng son Tiên Rồng

Tuyên dương công đức đạo phong

Giáo hội trân trọng phổ đồng hoằng dương

Trăm năm tịnh lạc chơn thường

Trăm năm nhuần rạng tấm gương trong lành.

THỜI DUYÊN VIÊN TỊCH

Hóa thân thuần thục vô sanh

Đến đi vô ngại xứ hành viên dung

Một đời tự tại thong dong

Thiếu thời tinh tấn ướm hồng thời duyên

Trung niên phạm hạnh Tăng hiền

Phiên dịch kinh tạng rộng tuyên ta-bà

Pháp bảo công đức hằng sa

Sở hành hướng thượng nhiếp tòa lợi tha

Đạo – Đời đôi ngả chan hòa

Tăng huy Phật nhật thiền gia hưng thời

Trăm năm còn mãi niềm vui

Lời vàng vô lượng tuyệt vời độ sanh

Trăm năm đạo nghiệp viên thành

Sử vàng ấn ngọc lưu hành ngàn năm

Đời đời Pháp bảo thậm thâm

Đại lão Trí Tịnh báu trầm vô ưu

Kinh tạng vi diệu thiên thu.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 20/Giêng/Ất Mùi - 2015

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan