CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đạo hiền thanh tịnh

hoithao25nam03

Kính tặng chư vị đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập GHPGVN (11/1981 – 11/2006)

Kính        cẩn dâng lên một tấm lòng,

Mừng      cho Phật pháp được hưng long.

Giáo        môn tổ chức nay chung hợp,

Hội          chúng Tăng-già chánh kiến thông.

Phật        sự đạo tràng Trung-Nam-Bắc,

Giáo        khai ý chí vững tâm đồng.

Việt         dòng Âu Lạc đời đời nhớ,

Nam        rạng rồng tiên đẹp núi sông.

Hai          thập kỷ dư tròn bổn nguyện,

Mươi       mười đạo nghiệp gắn tông phong.

Lăm        li chi hỷ thời duyên ngộ,

Năm        tháng hoằng dương pháp giới hồng.

Thành     bại sắc không người người tạo,

Tựu         trung tăng trưởng hướng thuyền dong.

Công       phu ngày tháng luôn tinh tấn,

Hạnh       quả tài bồi trọng nghĩa mong.

Phụng     hiến thân tâm vun ước nguyện,

Sự           đời tĩnh thức thoáng hư không…

Đạo         hiền thanh tịnh chơn như báu,

Pháp       Phật ngàn năm xứng tổ tông.

Dân         chúng đồng bào ân nghĩa trọng,

Tộc         chung dòng giống máu tiên rồng.

Thời        cơ lý… khế thời tương hội,

Đại          thể an bình – Cực lạc trong.

Thiền viện Quảng Đức 16-17/01/2007

hoithao25nam01

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan