CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật về chiếu diệu tâm linh

Chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
nhiệm kỳ 2017-2022

1. TRÍ TUỆ

Phật về trí tuệ long lanh

Cho quê hương đẹp vạn cành thiên hương

Phật về như ý cát tường

Cho trần gian diệu chân thường tịnh thanh

Phật về đất mẹ thiện sanh

Cho người người được phúc lành bình yên

Phật về tỏa ngát nhiệm huyền

Cho đời cho đạo sống hiền tâm giao

Phật về suối ngọt mật đào

Lạc Hồng huyết thống bên nhau thâm tình

Phật về chiếu diệu tâm linh

Nhân thiên thấm đượm lưu quỳnh thanh lương

Phật về an trú đạo trường

Án Tỳ-lô-giá mười phương nhất tòa

Phật về phổ hóa hằng sa

Tham sân si lắng… ba-la-mật thiền

Ma-ha Bát-nhã ấn truyền

Như thật như thị… lâm tuyền sạch trong

A Di Đà Phật tịnh không

Tam thiên thế mộng tươi hồng thuyền trăng!

2. KỶ CƯƠNG

Phật như thị thuyết dạy rằng:

Như Lai diệt độ, đại Tăng phụng thời

Ba-la-đề-mộc… tịnh vui

Giới luật thường trụ mười mươi hoằng truyền

Khéo gìn, khéo giữ… tảng nền

Thất chúng tinh tấn, pháp duyên ta-bà

Giới luật thâm diệu Ma-ha

Hộ trì tâm tánh, thăng hoa Tăng hiền

Giới luật gội sach não phiền

Thân an, tâm định nghiệp duyên nhẹ rời

Khéo tu khéo dưỡng thảnh thơi

Ba nghiệp thanh tịnh, thoát đời phù hư

Giới luật thanh lọc huyễn trừ

Vượt ngàn chướng ngại mê ru thế trần

Nhất Tăng nhất tự… xa luân

Ngàn Tăng ngàn tự… vạn phần thắng duyên

Xã – phường nối kết mạch thiền

Thương nhau cộng trú vượt triền bể dâu!

Quận – huyện tỉnh thức tâm giao

Vui gánh, gánh nặng… không cầu lợi danh

Tỉnh, thành Phật sự viên thành

Tác Như Lai sứ cao thanh hộ đời

Trách nhiệm Tăng sai khế thời

Sa-môn Thích tử… niềm vui chu toàn.

3. HỘI NHẬP

“Một cây làm chẳng nên non

Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao”

Đường trần sóng biển lao xao

Hòa nhập gắn kết khỏi nhào lộn quanh!

Toàn cầu hóa, sắc thiên thanh

Văn minh hiền đẹp tinh anh chan hòa

Năm châu bốn biển một nhà

Nối kết ý thức thăng hoa vui buồn

Những là quấy ác nhẹ buông

Những là lành thiện biết nương nhau làm

Từ trong muôn vạn ý phàm

Con người trải nghiệm… chuốc tâm khổ sầu!

Ngày nay, khoa học vươn cao

Truyền thông đại chúng nối cầu mười phương

Tinh hoa trí tuệ tỏa hương

Gian tham, quấy ác… tắt đường mộng mơ!

Thiên đường, địa ngục đôi bờ

Hiền thiện siêu thoát, ác thô đọa chìm!

Tự ngã, bảo thủ, ganh hiềm

Cố chấp ngăn ngại, tự kềm trói mê

Trần gian muôn lối du hề!

Ly xả, vô ngã… đi về nhàn du

Sống vị tha – đóa vô ưu

Vị nhân sinh… đẹp thiên thu cõi người.

4. PHÁT TRIỂN

Dòng thời gian nhẹ nhẹ trôi

Ngày ngày tháng tháng khung trời bao la

Định hướng tinh tấn thăng hoa

Tự tại vô ngại kết tòa đại bi

Dòng đời bất khả tư nghì

Đạo nghiệp lý tưởng sá gì chướng duyên

Tự thắng mình để vươn lên

Vị nhân sinh… thoát não phiền phàm phu

Vì đạo pháp, vẹt mây mù

Phá tan mê ám, tội tù lợi danh

Đưa thuyền Bát-nhã thiên sanh

Chở Kinh-Luật-Luận du hành mười phương

Trì Giới-Định-Tuệ soi đường

Phụng thờ Tam bảo hoằng dương ta-bà

Chuyển Đại Trí Độ - Lăng Già

Lục ba-la-mật hằng sa giáo truyền

Pháp trần muôn bệnh đảo điên

Pháp Phật tám vạn phương huyền ấn tâm

Thuyền từ lẳng lặng phạm âm

Đại bi hỷ xả tịch trầm khứ lai

Nương thời gian… kết liên đài

Không gian vô tận trú ngoài sắc không

Như thị hóa, như thị đồng

Vô lượng quang thọ thanh trong biển đời

Tăng trưởng thiện sự nơi nơi

Mười phương trần thế sáng ngời thiền quang

A Di Đà Phật trăng vàng

Ngày đêm mát diệu bình an muôn loài.

5. THĂNG HOA HUYỀN NHIỆM

Chúc Phật pháp được hưng long

Mừng Giáo hội rạng rỡ hồng thiền quang

Đại bi trí dũng sen vàng

Hội thiên Tăng đẹp nghiêm trang thuyền từ

Phật thương đời tỏa chơn như

Giáo hóa mẫn tuệ kinh thư hoằng truyền

Toàn chân chí thiện hạo nhiên

Quốc hồn quốc túy nhiệm huyền thăng hoa

Thành muôn thắng diệu Ma-ha

Tựu ngàn công đức vạn tòa hồng ân

Viên minh tánh thể trong ngần

Mãn vô lượng báu thiên chân ta-bà!

TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội, ngày 19-22/11/2017

Sa-môn GIÁC TOÀN

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan