CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Việt Nam Quốc Tự

viet nam quoc tu 3
vvt 13

 

Nhân Đại lễ Khánh thành Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM
(19-9-Đinh Dậu, nhằm ngày 7-11-2017)

 

1. THIỀN QUANG BẤT TẬN

 

Việt siêu Tổ phụ anh linh

 

Việt ngàn năm vẫn hữu tình non sông

 

Việt Hùng huyết thống Tiên Rồng

 

Việt Phật nhuần rạng Lạc Hồng thiêng liêng.

 

 

 

Nam dòng tộc mãi nhiệm huyền

 

Nam phương phúc địa Rồng Tiên giống nòi

 

Nam bang chữ “S” ngời ngời

 

Nam Việt bừng sáng tuyệt vời Biển Đông.

 

 

 

Quốc ca âm điệu hưng long

 

Quốc kỳ sắc thắm tươi hồng giang sơn

 

Quốc dân, quốc túy, quốc hồn

 

Quốc thiên thu đẹp dấu son nghĩa tình.

 

 

 

Tự tu, tự dưỡng huyền minh

 

Tự nguồn sử ngọc tâm linh ngút ngàn

 

Tự lòng bất tận thiền quang

 

Tự vô ngôn tỏa ánh vàng long lanh.

 

 

 

2. DẤU SON LỊCH SỬ

 

Thế kỷ hai mươi đành rành

 

Thập niên lục thập sử xanh lưu truyền

 

Bồ-tát Quảng Đức rộng tuyên

 

“Quả tim bất diệt” tịnh yên ta-bà

 

Nam-mô Bát-nhã Ba-la

 

Ánh lửa bừng cháy, nở hoa đại hiền

 

Việt Nam Quốc Tự hạo nhiên

 

Dấu son lịch sử pháp duyên Sài thành

 

Bi hùng ca… ấn thiên sanh

 

Bi hùng ca… rạng rỡ danh đạo trường

 

Bi hùng ca… cảm mười phương

 

Bi hùng ca… sáng soi đường nhân gian

 

Tham sân si… kết trái oan

 

Quả tim bất diệt khai đàn từ bi

 

Tham sân si… lỗi đạo nghì

 

Quả tim bất diệt lưu ly thế trần

 

Người về tọa thị chân nhân

 

Quả tim bất diệt hiền thần hoằng dương

 

Lửa từ bi… hiện cát tường

 

Lửa từ bi… đẹp chơn thường tịnh thanh

 

Lửa tự bi… nhiếp tử sanh

 

Lửa từ bi… chuyển hóa thành linh nham.

 

 

 

3. TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

 

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

 

Việt Nam Quốc Tự tịch trầm thăng hoa

 

Vào năm một chín sáu ba

 

Trái tim Bồ-tát kết tòa đại bi

 

Hùng tâm bất khả tư nghì

 

Bốn ngàn độ nóng khó bì kim cang

 

Năm mươi tư năm [1] hòa quang

 

Việt Nam Quốc Tự viết trang sử hồng

 

Hào hùng trí lực tâm thông

 

Tánh hạnh niệm tín văn phòng chơn hà

 

Đức xưa chiếu diệu hằng sa

 

Phụng thời ứng hiện tháp ngà sen thiêng

 

Lục phàm Tứ thánh nhiệm huyền

 

Tam tôn đỉnh ngự mối giềng Phật tông

 

Quả tim bất diệt tịnh không

 

“Tùng địa dũng xuất” thanh trong biển trời

 

Sắc màu rực rỡ hồng tươi

 

Tâm đua tài hóa… hộ đời bình an.

 

 

 

4. TỤ PHÚC HỒNG ÂN

 

Dòng thời gian… nối thời gian

 

Tứ đức thường lạc Niết-bàn nhất như

 

Phật Pháp Tăng… kết thuyền từ

 

Giới Định Tuệ… tụ kinh thư hoằng truyền

 

Cấm túc an trú nội thiền [2]

 

Quán soi giải thoát nghiệp duyên phong trần

 

Ta về tìm lại chân thân

 

Ngã như thị ngã, hóa phần bề dâu

 

Ta về luật luận thượng cầu

 

Báo thân thị báu, nhiệm mầu bến xưa

 

Lục thời tịnh hóa thuyền đưa

 

Sáu căn trần thức… mộng thừa xả buông

 

Tụ thần cảm nhiếp vô thường

 

Thắng tâm vô lượng cát tường nhân gian

 

Đạo đời chuyển độ trái oan

 

Tinh tấn hỷ lạc tịnh đàn thậm thâm

 

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

 

Việt Nam Quốc Tự hùng tâm bao đời

 

Quốc Tự hồng ân tuyệt vời

 

Quốc Tự tụ phúc độ người thắng duyên.

 

 

 

5. MƯỜI CHÍN THÁNG CHÍN

 

Quán Âm Bồ-tát Phổ Hiền

 

Mười chín tháng chín ấn truyền hoằng dương

 

Khởi công, tạo tượng, đúc chuông

 

Đạo đời nhất quán chung đường hưng long

 

Biển trời hòa điệu non sông

 

Mười chín tháng chín tươi hồng đại bi

 

Trí thiền, quảng hóa, quang huy…

 

Mười chín tháng chín lưu ly sáng ngời

 

Khánh tạ Tam bảo phụng thời

 

Đại hội tứ chúng mười mươi nhiếp trần

 

Nguyện cầu pháp chuyển xa luân

 

Bảy tháng mười một Tăng thân kết đoàn

 

Quán Âm Bồ-tát Phổ Quang

 

Tình Mẹ sâu nặng hòa chan đất trời

 

Quán Âm Bồ-tát độ đời

 

Tĩnh lặng chiếu diệu cứu người thức tâm

 

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

 

Năm tháng huyền nhiệm tỏa trầm hương bay.

 

 

 

6. TUỆ GIÁC THĂNG HOA

 

Con quỳ kính lạy Như Lai

 

Kỉnh Phật ân đức sâu dày ngàn sau

 

Độ con tỉnh giấc chiêm bao

 

Như thật, như thị mật đào huyễn thân

 

Độ con giác ngộ ảo trần

 

Như thật, như thị thất phần [3] phạm âm

 

Việt Nam Quốc Tự trăng rằm

 

Việt Nam Quốc Tự ngàn năm vẫn là

 

Nam-mô Bát-nhã Ba-la

 

Nam-mô Tuệ giác thăng hoa chính mình

 

Nam-mô Bát-nhã tâm kinh

 

Chánh đẳng Chánh giác huyền linh nhiệm mầu

 

Nhất tâm thành kính nguyện cầu…

 

Trần gian bốn biển năm châu an bình.

 

PV. Minh Đăng Quang, 9-9-Đinh Dậu (2017)

 

Sa-môn Giác Toàn

 

 VNQT

 
 

[1] Từ năm 1963 đến năm 2017

 

[2] Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức khóa cấm túc an cư trong 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự.

 

[3] Thất Bồ-đề phần hay Thất giác chi gồm có: Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan