CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông bạch An cư Kiết hạ PL. 2557

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

Số : 047 /TB.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- O0O ----------

 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2013

 THÔNG BẠCH

 TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2557

                           Kính gởi : BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

                                    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH, THÀNH PHỐ

                 Kính thưa Quý Ban,

 -   Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

 -      Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của GHPGVN.

          Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2557 - DL.2013 tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành trong cả nước.

 A. Về mặt tổ chức :

      1. Việc tổ chức An cư Kiết hạ do Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xin phép và ấn định địa điểm. Mỗi đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố có thể tổ chức từ hai điểm ACKH tập trung trở lên; Tăng, Ni an cư riêng biệt.

Nếu Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh ủy nhiệm cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện) tổ chức, đều phải thực hiện theo các quy định đã nêu.

      2. Đối với những đơn vị GHPGVN cấp tỉnh không đủ điều kiện tổ chức ACKH tập trung, có thể tổ chức liên tỉnh, thành phố và đề nghị Chính quyền địa phương cho Tăng Ni đến ACKH tại các điểm tổ chức An cư Kiết hạ tập trung.

      3.Khuyến khích Tăng Ni an cư tại các Trường hạ tập trung (nội thiền) thực tập thuyết giảng, làm báo tường để đánh giá thành quả tu học của hành giả an cư.

      4.Đối với những cơ sở là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện (gọi chung là Tự viện) có đông Tăng Ni tu học, muốn tổ chức An cư tại chỗ thì phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, cấp tỉnh và được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

      5.Tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có thể tổ chức khóa Bồi dưỡng Trụ trì hoặc một số công tác chuyên môn khác nhân mùa An cư Kiết hạ.

B. Thủ tục hành chánh:

1.  Về mặt Giáo hội:

a.    Điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

b.    Điểm An cư Kiết hạ do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tổ chức, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký với Trung ương Giáo hội.

 2. Về mặt Luật pháp:

 Việc tổ chức An cư Kiết hạ phải chấp hành đúng các quy định của điều 20, Chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

a.    Đối với những điểm ACKH tập trung cấp huyện, thì đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

b.    Đối với những điểm ACKH tập trung cấp tỉnh, thành phố thì đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

 c.    Đối với Tăng Ni ở các Tỉnh, Thành hội khác đến xin ACKH tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo có tổ chức An cư tập trung thì phải được sự cho phép của Ban Trị sự, Chính quyền nơi đi và nơi đến.

 3. Hồ sơ xin phép :

 a.   Trường hợp An cư Kiết hạ tại chỗ: Trú xứ có từ 20 vị Tỳ kheo thường trú trở lên muốn an cư tại chỗ phải đăng ký với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và cấp tỉnh. Hồ sơ gồm có: Danh sách hành giả An cư theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, năm thọ giới; Ban Chức sự, chương trình tu học. Khi được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện và Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo thì mới được phép tổ chức.

 b. Đối với những điểm An cư Kiết hạ tập trung do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức, hồ sơ đăng ký với Chính quyền gồm có: Đơn đăng ký, danh sách Ban chức sự, danh sách Ban Giảng huấn, chương trình tu học, danh sách hành giả an cư Kiết hạ theo mẫu lý lịch trích ngang (Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sanh, giới phẩm, giáo phẩm, địa chỉ thường trú).

 c.    Sau khi được sự chấp thuận của Chính quyền địa phương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh giới thiệu cho Tăng Ni đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có trường Hạ.

 C.     Nội dung sinh hoạt trong 3 tháng An cư Kiết hạ:

        Để đạt được mục đích của việc an cư kiết hạ là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban tổ chức các Điểm an cư tập trung cần chú trọng một số nội dung cơ bản sau đây:

 1.   Thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa Thiền, niệm Phật, kinh hành... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

 2.   Tùy theo trình độ của Tăng Ni An cư từng địa phương, Ban Giảng huấn có thể trích giảng một số vấn đề trong Kinh, Luật hoặc giảng chuyên đề.

 3.    Đối với những Trường hạ có nhiều vị Trụ trì và Tăng Ni lớn tuổi an cư, có thể kết hợp chương trình bồi dưỡng Trụ trì và công tác hành chánh Giáo hội theo một số tài liệu như: Luật học đại cương, Yết ma Chỉ Nam, tài liệu liên quan đến quan điểm Trụ trì, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ V, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh…

 4.    Đối với những Trường hạ có nhiều Tăng Ni trẻ an cư, nên chú trọng đến việc phát hiện những nhân tố mới trong Phật giáo, thông qua phần thực tập diễn giảng và làm báo tường. Trung ương Giáo hội ủy nhiệm cho Ban Trị sự, Ban Giảng huấn các Trường hạ tổ chức và hướng dẫn. Nếu có yêu cầu nhờ Trung ương Giáo hội hỗ trợ thì đề nghị Quý Ban Trị sự có công văn gửi về Văn phòng TWGH trước ngày khai Hạ một tháng để tiện việc sắp xếp.

5.    Sắp xếp thời gian mời vị đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo/Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đến trình bày một số vấn đề liên quan đến tôn giáo và giới thiệu nội dung các bộ Luật đã được Nhà nước ban hành, Pháp lệnh sinh hoạt Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định 92/2012/NĐ-CP cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

 D. Thời gian An cư Kiết hạ :

1.    Đối với Phật giáo Bắc Tông và Hệ Khất sĩ thời gian tiền An cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 04 âm lịch, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 âm lịch.

 2.    Đối với Phật giáo Nam Tông thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.

 E. Thời gian gửi báo cáo kết quả tổ chức An cư kiết hạ về Văn phòng TWGH:

       Sau khi công tác tổ chức An cư Kiết hạ đã ổn định, Quý Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh tiến hành lập danh sách Tăng Ni an cư tập trung và Tăng Ni an cư tại chỗ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội. Danh sách phân làm hai loại :

 1. Danh sách Tăng Ni đã được TWGH cấp chứng điệp An cư Kiết hạ.

 2.Danh sách Tăng Ni an cư kiết hạ lần đầu để Trung ương Giáo hội xét duyệt cấp chứng điệp An cư Kiết hạ cho Tăng Ni. Danh sách lập theo mẫu lý lịch trích ngang: Họ tên, pháp danh, ngày và nơi sinh, năm thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, địa chỉ thường trú, địa chỉ An cư Kiết hạ.

 -    Hồ sơ xin cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ gồm có: Đơn xin an cư Kiết hạ, bản sao Giấy chứng điệp Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni do Trung ương Giáo hội cấp, 2 ảnh màu 2x3.

        3.  Đối với những hành giả an cư giới phẩm Sa di, Sa di Ni, Thức Xoa, do Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận an cư.

 4. Thời gian gửi hồ sơ Tăng Ni đăng ký An cư về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 16 tháng 6 âm lịch.

 –   Các Tỉnh, Thành phố phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

 –  Các Tỉnh, Thành phố phía Nam gởi về Văn phòng 2 TWGH - Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

             Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận :

- Như trên

- UBTW MTTQVN

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Văn phòng T.176

- VP Ban Dân Vận TW (T.78)

- UBND, UBMTTQ, SNV-BTG các Tỉnh, TP

       “để kính tường và giúp đỡ”

- Lưu VPI - VPII

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC TĂNG SỰ TW

 (đã ký)

 Hoà Thượng THÍCH TỪ NHƠN

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan