CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Võ trụ quan

VÕ TRỤ QUAN

                                                                                           Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

                                        NT TUYẾT LIÊN chuyển thơ 2021

I.  THỂ CỦA VÕ TRỤ

Võ trụ thể bao la

Dung chứa bao tinh hà

Được ví như trái lựu

Chứa hạt lựu hà sa.

Muôn loài trong thể ấy

Làm sao biết tận cùng

Hình dáng và dung lượng

Của võ trụ mênh mông.

Tuệ của bậc xuất trần

Nhìn các pháp suốt thông

Thấy trong ngoài võ trụ

Vạn vật thảy dung thông.

Lẽ tròn là không khổ

Là đạo quả viên thông

Dầu là người dốt học

Biết giữ phận chánh chơn

Biết làm tròn bổn phận

Chắc chắn sẽ thành công.

II. NHƠN DUYÊN CỦA MI QU ĐỊA CẦU

Bốn chất tạo nên hình vạn vật

Bởi tự nhiên, vốn sẵn như nhiên

Không thêm, không bớt, không phiền,

Như thường, như vậy, không thiên, không dời.

Không là sắc, nơi nơi sẵn có

Sắc là không, lý nọ không hai

Không phân tích nói dông dài

Muôn loài vạn vật không ngoài chơn không.

Nhơn duyên hợp, từ không sanh có

Duyên rã tan, có nọ hoàn không

Bao la võ trụ đại đồng

Con sâu, cái kiến cũng không khác gì.

Sai biệt ở thời kỳ hiện hữu,

Quả địa cầu khác với nhân sanh,

Mạng người quả thật mong manh,

Sát na sanh tử, tử sanh một lần.

Trong võ trụ tinh cầu vận chuyển

Được tính bằng thế giới kiếp thiên

Thời gian quả thật vô biên

Nhưng so võ trụ ngắn hơn vạn lần.

Thời gian chẳng tính bằng toán số,

Không gian càng không chỗ đo lường,

Tuệ bậc đạt đạo phi thường,

Vượt ngoài tam giới tỏ tường ngoài trong.

III. HÌNH THỂ CỦA QU ĐỊA CẦU

Lẽ tròn quả thật là duyên

Địa cầu theo lẽ tự nhiên hình tròn

Khi mới nổi tròn như bí rợ

Theo thời duyên hơi lửa mạnh dần

Khí dồn, hơi đất phồng căng

Định hình quả đất xoay lăn hình tròn.

Sau rốt lửa càng ăn khuyết xuống

Chân nở đầu tóp như trứng gà

Quả địa cầu cấu tạo

Như đứa bé trong thai

Trung tim là nồi lửa

Khoảng trống tối là bụng

Đất cát như mở thịt

Sắt đá như xương gân

Nước lưu thông như máu

Cây cỏ ví như da

Thú người như rận chí

Hơi luân lưu như khí

Mặt nước sáng là mắt

Lỏm đất trống là tai

Hương của cỏ là mũi

Vị của cây là lưỡi

Thú là chân tay

Người là cái ý

Trời là cái trí

Phật là cái giác

Sự rung động là nói

Sự thay đổi là làm

Núi lửa là lổ tiêu

Chất ôn nham là phẩn

Sông suối như mồ hôi

Biển to như nước tiểu

Núi cao như đầu

Rừng thẳm như mình

Ruộng bải như chân

Cỏ cây như lông tóc  (đoạn này giữ y nguyên văn)

IV. ÁNH SÁNG CỦA QUẢ ĐỊA CẦU

Mỗi địa cầu có vầng nhật nguyệt

Chung quanh là vô số tinh quang

Mặt trăng hơi mát tạo thành

Mặt trời hơi nóng gom thành bốc xa

Người, thú vật, cỏ cây, đất đá,

Có lửa thì sẽ có hào quang,

Nếu người tâm định vững vàng,

Hào quang gom tụ gần trên đỉnh đầu.

Khi xao động không sao nhận thấy,

Quy luật chung lửa ấy hào quang,

Định là có, vọng là tan,

Hoặc khi thân chết tinh quang mất liền.

Lằn mặt trăng xoay  vòng trái đất,

Gọi là đường bạch đạo phía trên,

Mặt trời xoay chuyển xuống lên,

Gọi đường xích đạo chung quanh địa cầu.

V. MIẾNG ĐẤT ĐẦU TIÊN TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU.

Phía tây bắc lửa lên không tới,

Nước lạnh hàn nước phải đóng băng,

Đông nam nồi lửa ở gần,

Khí nhiệt nung đốt nên thành hỏa sơn.

Trung tim quả địa cầu xứ Ấn,

Hy Mã sơn là rún địa cầu,

Có trung ương, có năm châu,

Tạm phân Nam Bắc nhịp cầu gần xa.

Khi mới nổi địa cầu (như) bóng nước,

Bao phủ ngoài đất đá bên trong,

Lửa nung đất đá cao dần,

Có đất, có nước lần sanh thú người.

Xưa cổ nhân là loài vượn khỉ,

Theo thời gian tiến hóa làm người,

Nhân duyên kết tụ nhiều đời,

Thuận dòng tăng trưởng làm trời, thánh nhân.

Đến khi đủ duyên lành gom kết,

Đến toàn chân sinh diệt dứt rồi,

Phật là toàn giác cao ngôi,

Bậc Chánh Đẳng Giác dứt rồi tử sanh.

VI. SỰ TIẾN HÓA CA NHÂN LOI TRÊN QU ĐỊA CẦU

Trong tự nhiên SANH lần cái có,

Có địa cầu, địa thủy hỏa phong,

Nhân duyên kết hợp ngoài trong,

Từ thời vô thỉ, xuôi dòng thuận duyên.

Thời kỳ nhất, đa phần cây cỏ.

Thời kỳ hai, sanh hóa thú người

Thời ba, cao cả Phật trời.

HÓA sanh muôn loại cảnh đời trước sau.

Trong sanh hóa muôn màu muôn vẽ,

Biến hiện nhiều sanh loại khác nhau,

Từ ác thấp, đến thiện cao,

Buông bỏ vật chất, sống theo tinh thần

Ấy là lúc suy TÀN vật chất,

Thời gian sau quả đất diệt TIÊU,

Từ không rồi lại thuận chiều,

Đến lần cái có, do nhiều duyên nhân.

Theo duyên lửa lại dần ấm lại,

Gió vận hành, nước đất tái sanh,

Sự sống muôn vật hình thành,

Để rồi tiếp nối, sự sanh bao đời.

Người thì có SANH GIÀ BỆNH CHẾT,

Địa cầu thì SANH HÓA TÀN TIÊU,

Theo duyên tan hợp ít nhiều,

Có rồi có mãi, để rồi hoàn không.

Không rồi có xoay vần vẫn thế,

Vốn tự nhiên không thể luận bàn,

Nhân duyên tan hợp, hợp tan,

Hữu tình, vô thức cũng hoàn thiện chân.

Nếu người biết tinh cần hướng thiện,

Trí tịnh thanh, tiến triển đường lành,

Từ bỏ xấu quấy đua tranh,

Mở ra đường thiện, trọn lành cao trên.

Phật là bậc người lành sáng suốt,

Học hành xong, dạy dổ cũng rồi,

Là bậc rốt ráo nghĩ ngơi,

Thành công cao quý, trên đời yên vui.

Là bậc đã xong rồi phận sự

Với cõi đời không khứ, duyên lai.

Là người tiến hóa cao tài

Bậc siêu nhân loại ai ai tôn thờ.

Được tiếng NGƯỜI là nhờ nhân đức

LÒNG NHÂN từ bủa đức hóa sinh

Căn bản người biết sống lành

Giữ tròn bổn phận gia đình thiện lương.

TRỜI là bậc TRÍ LÀNH rộng khắp,

Cùng sống chung bồi đắp tình thương.

PHẬT là bậc chuyển luân vương

TÂM LÀNH bủa khắp, tình thương vạn loài.

NGƯỜI, TRỜI, PHẬT đây là tên chữ

Lấy theo danh, phận sự đặt tên

Để mà phân biệt dưới trên,

Kẻ mới tiến hóa, người duyên bao đời.

Người còn phải luân hồi trở lại,

Trời cũng còn chuyển kiếp tái sanh

Bậc Phật tâm cả chúng sanh

Giống như hạt giống, cất dành chơn như.

VII. SAU KHI QUẢ ĐỊA CẦU TAN HOẠI

Từ cái không bắt đầu sự sống

Lửa, gió cùng đất, nước, cỏ, cây,

Thú, người, trời, Phật nối dài,

Đều là sự sống trong bầu càn khôn.

Từ khởi đầu, cái không trước nhất,

Đến Phật là cái sống sau cùng,

Theo duyên phát triển dần dần,

Lộ trình tiến hóa luật chung vạn loài.

Rồi khi quả địa cầu tan hoại,

Cỏ, cây, người, thú thảy diệt tiêu,

Trời, Phật cảnh giới cao siêu,

Vẫn còn tồn tại, muôn điều cao thanh.

Trời cao trổi hơn hàng nhơn loại,

Trí thiện lành, lân mẫn chúng sanh,

Nhưng trời cũng vẫn lai sanh,

Bậc Phật toàn giác, tri hành khứ lai.

Cũng ví như thân cây chết ngả,

Trái chín khô cất để đời đời,

Trái già ươm giống cấp thời,

Kỳ dư non, nhỏ theo thời hoại hư.

Cái thức sống của người cũng thế

Biết hoàn toàn tròn trịa, toàn năng,

Biết già là sự thiện lành,

Biết non, nhỏ hẹp phải đành bỏ đi.

Biết hư thúi ấy là ác trược,

Biết bị sâu là ác, gian tà

Khi cây ngả, trái chín già,

Hột khô cất để thật là ít oi.

Còn non, nhỏ, thúi, sâu, hư hoại,

Lượng rất nhiều, là trái bỏ đi.

Cái thức, cái sống diệu kỳ,

Cái biết sáng, mới thật vì (vị) chủ nhân.

Tăng giá trị thiện lành gom kết,

Để dưỡng nuôi trái hột chín già,

Trau dồi thân, khẩu, ý (của) ta,

Nuôi cây dưỡng hột, cái ta sống đời.

Trời và Phật là người đi trước,

Bậc tiên sanh kinh nghiệm rất nhiều,

Sống nơi thanh tịnh tịch liêu

Tránh nơi tham ác, tránh điều sân si,

Cảnh giới của cỏ, cây, người, thú.

Bậc chân nhân an ngự núi rừng,

Đủ duyên thị hiện hóa thân,

Ra vào cảnh thế, dắt lần người mê,

Lòng từ bi khỏe thì dạy dỗ,

Lúc mệt thì yên nghĩ lui về,

Cõi không, cảnh tịnh yên bề,

Tâm chư bồ tát, hướng về chúng sanh.

Đường biết sống đặt tên là đạo,

Đạo bền dài, mãi mãi vui yên,

Ngàn năm cho đến vạn thiên,

Thật là quý báu, trường miên đạo lành.

VIII. CHÚNG SANH TRONG VÕ TRỤ

Tiếng chúng sanh là người chung sống,

Giữa muôn loài chung sống với nhau,

Luân hồi sanh tử đổi trao,

Sanh đi, sanh lại, ra vào bến mê.

Chỉ một tiếng chúng sanh gồm đủ,

Ngũ đại tạo nên cả muôn loài,

Tử sanh lên xuống đổi thay,

Danh từ phân biệt, thiên sai vạn hình.

Các loại đã và đang sinh sản,

Mạng sống thì dài ngắn khác nhau,

Có loài sống chỉ phút giây,

Có loại tuổi thọ đến vài nghìn năm.

Có loại thân sinh ra trong nước,

Có loại sinh trong đất, trên không,

Mỗi loài cảnh giới tương đồng,

Tùy theo nhân nghiệp, tương thông quả đền.

Thường thì cái kia sinh cái nọ,

Cái sau ăn cái trước lớn dần,

Phần nhiều vô trí gây nhân,

Tạo nên ác quả, lãnh phần về sau.

Người hiền sáng, biết thương, biết thiện,

Bậc đại hiền thương cả chúng sanh,

Là bậc diệt độ thường hành,

Nói luận cho đúng “chúng sanh” miên trường.

IX. CÁI TA TRONG VÕ TRỤ

Kể từ thuở địa cầu mới nổi,

Có âm dương sáng tối dung hòa,

Muôn loài từ đó sanh ra,

Tạo nên cái biết, cái ta trong đời.

Khi sự sống bắt đầu sinh nảy,

SẮC hình thành, THỌ CẢM có ra,

Tạm đặt tên gọi cái TA,

TƯỞNG ẤM do thọ dần dà phát sinh.

Có thọ, tưởng trải theo duyên cảnh,

Cỏ, cây, thú, tiến đến thân người,

Chỉ vì cái sống, cái vui,

Tạo nhiều ác nghiệp, đồng loài tổn thương.

Nay nghĩ lại tìm phương chuộc lỗi,

Phải thương tình muôn loại tương thân,

Mình sống, bao kẻ mất thân,

Giật mình tỉnh ngộ, tránh lần nẽo mê.

Mở rộng trí tìm về nẽo thiện,

Phận đàn anh sanh trước đi trên,

Giữ chữ nhân đức làm nền,

Ỷ mạnh hiếp yếu, sao nên chữ người.

Xưa ba nghiệp làm điều tội lỗi,

Nay giật mình cải hối ăn năn,

Chữ nhân người vật cũng đồng,

Thương yêu, bảo bọc, cảm thông muôn loài.

Ta giết hại, (là) chặt dây liên lạc,

Giữa ta cùng vạn vật nhơn sanh,

Lỗi đạo chung sống, chúng sanh,

Trái nhịp tiến hóa, làm anh cách nào?

Hãy học hiểu thông làu chơn lý,

Thấy mình cùng muôn loại tương thông,

Ta cùng muôn vật đại đồng,

Sống hòa võ trụ, tấm lòng vui an.

X .CHƠN LÝ CỦA VÕ TRỤ

Chúng sanh do nhân duyên chuyền níu,

Từ nơi không sanh có nối dài,

Nhỏ đến lớn, có mãi hoài,

Mượn thân tứ đại trả vay bao đời.

Mỗi kiếp sống mượn thời (duyên) tiến hóa,

Cỏ sanh cây, thú lại sanh người,

Đủ duyên người tiến đến Trời,

Đến Phật rốt ráo nghĩ ngơi niết bàn.

Thân tứ đại đổi thay, thay đổi,

Chỉ tinh thần tiến đến chơn như,

Cảnh giới Phật thánh chẳng dư,

Chúng sanh muôn kiếp chẳng trừ thiếu ai.

Quả địa cầu lăn xoay như vậy,

Lý có không, sự mãi thế thôi,

Nếu ai biết lẽ không rồi,

Không còn mờ quáng, nỗi trôi biển trần.

Người giác ngộ tiến gần chơn lý,

Mới biết đường tới cảnh cao siêu,

Con đường tốt đẹp dắt dìu,

Mọi người đến chốn vui yên nhiệm mầu.

Không loạn vọng, không còn sở chấp,

Sống bền lâu, mới thiệt là ta,

Sống đời ích lợi thuần hòa,

Sống có ý nghĩa, có ta yên bình./. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan