CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trí tuệ cho hôm nay

(Chuyển ngữ từ Wisdom for Today, Buddhistdoornews)

We usually appreciate only half of the cycle of impermanence. We can accept birth but not death, accept gain but not loss, or the end of exams but not the beginning. True liberation comes from appreciating the whole cycle and not grasping onto those things that we find agreeable. By remembering the changeability and impermanence of causes and conditions, both positive and negative, we can use them to our advantage. Wealth, health, peace, and fame are just as temporary as their opposites . — Dzongsar Khyentse Rinpoche. 4 October 2017.

Chúng ta thường chỉ đánh giá một nửa của chu trình vô thường. Chúng ta có thể chấp nhận sự ra đời nhưng không thể thừa nhận cái chết, chấp nhận thành công nhưng không thừa nhận thất bại, hoặc chấp nhận chấm dứt thử thách mà không đón nhận sự bắt đầu. Sự giải thoát thật sự xuất phát từ việc đánh giá toàn bộ chu trình và không chấp giữ những điều mà chúng ta thấy vừa lòng. Nhớ rõ sự đổi thay và sự vô thường của các nhân duyên, cả tích cực lẫn tiêu cực, chúng ta có thể áp dụng chúng tạo lợi thế cho mình. Tài sản, sức khỏe, hòa bình, và danh tiếng chỉ là tạm thời như những phạm trù đối lập của chúng. – Dzongsar Khyentse Rinpoche, ngày 4 tháng 10 năm 2017.

TriTue 1

If a person is totally disconnected from society and current trends, those around him will start to worry. However, when we disconnect from our inherent Buddha-nature, no one notices or cares. Why do we pay so much attention to society, trends and the times? It is because we have lost our connection with our own Buddha-nature . — Master Jingzong. 3 October 2017.

Nếu một người hoàn toàn không nối kết với xã hội và những xu hướng hiện tại, những người xung quanh người ấy sẽ bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, khi chúng ta không nối kết với Phật tánh sẵn có của mình, không có ai chú ý hay quan tâm cả. Tại sao chúng ta phải quan tâm nhiều đến xã hội, xu thế và thời đại? Đó là vì chúng ta đã mất liên lạc với Phật tánh nơi tự thân chúng ta. -  Thiền sư Jingzong. Ngày 3 tháng 10 năm 2017.

TriTue 2

Focusing on the problem is like picking up the arrow and repeatedly stabbing ourselves with it, saying, “He hurt me so much. I can’t believe he did that.” Instead, we can use the method of contemplation to think things through differently, to change our habit of reacting with anger. Imagine that someone insults you. Say to yourself, “This person makes me angry. But what is this anger?”  — Chagdud Tulku Rinpoche. 2 October 2017.

Tập trung vào chuyện rắc rối cũng giống như chọn mũi tên và liên tục đâm mũi tên ấy vào mình và cho rằng "Nó làm tôi đau nhiều lắm. Tôi không thể tin nó đã làm điều đó”. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng phương pháp quán chiếu để chiêm nghiệm mọi thứ một cách khác nhau, để thay đổi thói quen phản ứng của chúng ta đối với sự tức giận. Hãy tưởng tượng rằng có ai đó xúc phạm bạn. Hãy nói với chính mình, "Người này khiến tôi tức giận. Nhưng tức giận là gì? " – Chagdud Tulku Rinpoche. Ngày 2 tháng 10 năm 2017…

TriTue 3

Rejoicing in the success of others means letting go of competitiveness, jealousy, and envy, and nurturing the capacity to celebrate the virtuous activities and merit of others, which at the same time generates merit for ourselves . — Mingyur Rinpoche. 29 September 2017.

Hoan hỷ với thành công của người khác có nghĩa là buông bỏ tâm cạnh tranh, ghen tị, đố kị, và nuôi dưỡng tâm tôn vinh việc làm tốt lành và công đức của của người khác, đồng thời cũng tạo ra công đức cho chính mình. – Mingyur Rinpoche. Ngày 29 tháng 9 năm 2017.

TriTue 4

I often think that we might not find value and purpose within the life we live with this one body, but we will find it through others and their lives. In this way, other people become the mirror in which we can see our own dignity and value reflected . — His Holiness the Karmapa. 28 September 2017.

Tôi thường nghĩ rằng chúng ta có thể không tìm thấy giá trị và mục đích trong cuộc sống của mình, trên tấm thân này, nhưng chúng ta sẽ tìm thấy nó ngang qua những người khác và cuộc sống của họ. Bằng cách này, những người khác trở thành tấm gương trong đó chúng ta có thể nhìn thấy đạo đức và chân giá trị của chúng ta được phản chiếu lại. – Ngài Karmapa. Ngày 28 tháng 9 năm 2017.

TriTue 5

If we try to practice meditation without the foundation of goodwill to ourselves and others, it is like trying to row across a river without first untying the boat; our efforts, no matter how strenuous, will not bear fruit. We need to practice and refine our ability to live honestly and with integrity . — Joseph Goldstein. 27 September 2017.

Nếu chúng ta cố gắng thực hành thiền định mà không đặt trên nền tảng thiện chí đối với chính mình và mọi người, điều đó cũng giống như cố gắng chèo qua sông mà không chịu tháo dây neo thuyền trước đã; những nỗ lực của chúng ta cho dù vất vả đến đâu cũng sẽ không đơm hoa kết trái được. Chúng ta cần thực hành và tinh luyện lại khả năng của mình để sống trung thực và chân chính. – Joseph Goldstein. Ngày 27 tháng 9 năm 2017.

TriTue 6

I sat facing you for hours but you didn’t speak; Then I finally understood the unspoken meaning. Removed from their covers, books lay scattered about; Outside the bamboo screen, rain beats against the plum tree . — Ryōkan. 22 September 2017.

Tôi ngồi đối mặt với bạn hàng giờ nhưng bạn không nói gì; Cuối cùng tôi hiểu được ý nghĩa sự không nói. Rời khỏi bìa, cuốn sách rơi thành từng mảnh; Bên ngoài rèm trúc, hạt mưa rơi trên cây mận. – Ryōkan. Ngày 22 tháng 9 năm 2017.

TriTue 7

The wisdom we’re looking for is not just an answer we get from a religious person or subject matter expert who tells us what to think. Real wisdom is when you find a true question. When you find it, you should not rush to answer it. Stay with it for a while. Make friends with it.  — Dzogchen Ponlop Rinpoche. 21 September 2017.

Trí tuệ mà chúng ta đang tìm kiếm không chỉ là câu trả lời mà chúng ta có được từ một người có niềm tin tôn giáo hoặc một chuyên gia nói cho chúng ta biết suy tư về điều gì. Trí tuệ thực sự là khi bạn tìm ra một câu hỏi đúng đắn. Khi bạn tìm thấy nó, bạn không nên vội vàng trả lời ngay. Ở lại với nó một thời gian. Kết bạn với nó. – Dzogchen Ponlop Rinpoche. 21 tháng 9 năm 2017.

TriTue 8

If you understand, things are just as they are; if you do not understand, things are just as they are. 20 September 2017.

Nếu bạn hiểu, mọi thứ như chúng đang là; nếu bạn không hiểu, mọi thứ cũng vẫn như chúng đang là. - Ngày 20 tháng 9 năm 2017.

TriTue 9

Do not waste a single moment, like a warrior who, pierced to the heart by an arrow, knows he has only few minutes to live. It is now, while we are in good health and in possession of all our physical and mental faculties, that we should practice Dharma . — Dilgo Khyentse Rinpoche. 18 September 2017.

Đừng lãng phí một khoảnh khắc nào, giống như người lính bị mũi tên đâm trúng tim, anh ấy chỉ còn sống được vài phút. Trong lúc này đây, chúng ta có sức khỏe và sở hữu các điều kiện tinh thần và thể chất, chúng ta hãy nên thực tập giáo pháp. – Dilgo Khyentse Rinpoche. Ngày 18 tháng 9 năm 2017.

TriTue 10

When we become fixed in our perceptions we lose our ability to fly. — Mingyur Rinpoche. 15 September 2017.

Khi làm nhận thức mình trở nên bất động, chúng ta mất khả năng bay. – Mingyur Rinpoche. Ngày 15 tháng 9 năm 2017.

TriTue 11

How could we discuss
This and that
Without knowing
The whole world is
Reflected in a single pearl?

— Ryōkan. 14 September 2017.

Làm sao chúng ta có thể bàn luận

Cái này, cái kia

Mà thiếu sự hiểu biết

Cả thế giới

Được phản chiếu trong một ngọc trai duy nhất?

(Ryōkan. Ngày 14 tháng 9 năm 2017)

TriTue 12

The commitment to morality, or non-harming, is a source of tremendous strength, because it helps free the mind from the remorse of having done unwholesome actions. Freedom from remorse leads to happiness. Happiness leads to concentration. Concentration brings wisdom. And wisdom is the source of peace and freedom in our lives . — Joseph Goldstein. 13 September 2017.

Cam kết với đạo đức, hoặc không làm hại, là nguồn sức mạnh to lớn, bởi nó giúp tâm trí thoát ra khỏi sự hối hận vì hành động bất thiện. Giải thoát khỏi tâm hối hận đưa đến hạnh phúc. Hạnh phúc đưa đến định tĩnh. Định tĩnh mang lại tuệ giác. Và tuệ giác là nguồn gốc của hòa bình và giải thoát trong cuộc sống của chúng ta. – Joseph Goldstein. Ngày 13 tháng 9 năm 2017.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: