CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Búp sen non

Chúng con là búp sen non,

Nguyền theo Chánh pháp sắt son một lòng.

Duyên lành tâm ý khiết trong,

Gắng tu học đạo thoát vòng vô minh.

Nay về Tịnh xá Tổ đình,

Gặp thầy bạn tốt nương mình cùng tu.

Trau dồi hạnh đức công phu,

Hành thiền vẹt phá mây mù thế gian.

Khai thông cửa ngõ Niết-bàn,

Trong vòng ba tháng ngập tràn hỷ an.

Đoá sen đến lúc nở vàng,

Chúng con tập sự vào hàng Sa-di.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: