CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trúc Lâm Thiên Trường

 

*Thân tặng TT. Thích Quảng Hà &

Tập đoàn Nam Cường - Nam Định, nhân ngày

khánh thành Đại bảo tượng “Trúc Lâm Thiên Trường”

THÀNH          tâm hướng vọng thiên sanh

KÍNH              thờ Tam bảo phúc lành vô biên

CHÚC            đời, chúc đạo thắng duyên

MỪNG           nay Phật pháp diệu huyền tỏa hương

ĐẠI                hùng đại lực mười phương

LỄ                 tạ ân đức, tựa nương nhiệm mầu

KHÁNH          hỷ vô lượng thẳm sâu

THÀNH          tựu chí nguyện nhịp cầu hoằng dương

ĐẠI                bi, đại trí… soi đường

TƯỢNG         Kim thân… tịnh lạc thường long lanh

PHẬT             Như Lai lực hóa hành

VÀ                 như vô lượng tương sanh tài bồi

ĐẠI                từ tướng thể cao ngôi

HÙNG            tâm kết tụ đất trời làm nên

BẢO              thiền nung nấu pháp duyên

ĐIỆN              thờ Tam thế Thánh Hiền xưa sau

TRÚC             thiêng gậy báu tâm giao

LÂM              tuyền suối ngọc hương đào huyền linh

THIÊN            thanh mây trắng hữu tình

TRƯỜNG       lưu thủy mạc xinh xinh núi rừng

DO                 giai tín nguyện xa luân

TỈNH              tại thị xứ nhập thần hòa quang

HỘI                Tăng già… hiển đạo tràng

PHẬT             ân vô lượng ánh vàng kim cương

GIÁO             từ phạm vũ sáng gương

NAM              thiên Việt sử tinh tường nhân sinh

ĐỊNH              tánh rực rỡ tâm linh

VÀ                 như thức tỉnh thắng tình hồi tâm

TẬP               tu tự chuyển quán tầm

ĐOÀN            viên chơn tánh thậm thâm vô vàn

NAM              phương phúc địa nghiêm trang

CƯỜNG         huy thanh thoát sen vàng thơm hương

TỔ                 hợp bền vững thanh lương

CHỨC            phần tịnh lạc miên trường thiền gia

VIÊN              minh chiếu diệu sơn hà

THÀNH          Ba-la-mật hằng sa ý mầu

TÂM              thuần tươi rạng bảo châu

NGUYỆN        lực tín giải thượng cầu hồng ân

CÔNG            viên quả mãn pháp thân

ĐỨC              tài phổ hóa muôn phần bình an

                sanh nhẫn tánh Kim cang

LƯỢNG         phẩm hằng hữu huy hoàng thường nhiên.

Trúc Lâm Thiên Trường, 07/08/Giáp Ngọ – 2014

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan