CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đèn Chơn Lý

 

Đèn chơn lý trời Nam tỏ rạng,

Ánh triêu dương chiếu sáng phương đông.

Nhân sanh bừng tỉnh giấc nồng,

Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền

Nối đuốc huệ ban truyền giáo lý,

Trổ hoa đàm Khất Sĩ du phương.

Giới điều trong suốt nền gương,

Định châu lấp lánh, huệ hương ngạt ngào.

Trường Giáo hội tiêu dao Cực Lạc,

Kẻ vãng sanh giải thoát hồng trần.

Thung dung cảnh giới tinh thần,

Trau tâm giồi trí, sắc thân chẳng màng.

Mượn thân tạm lên đàng cứu khổ,

Để khách trần làm chỗ dựa nương.

Bàn tay tứ sự cúng dường,

Gieo duyên giải thoát, dọn đường tương lai.

Ăn thanh đạm mỗi ngày một bữa,

Xin vật thường của dở nuôi thân.

Không dành dụm, khỏi nhọc nhằn,

Một điều giải thoát, mấy phần cao thâm.

Mặc đơn giản mỗi năm một bộ,

Lượm vải thừa giẻ bỏ kết y.

Không xinh tốt, khỏi kiêu kỳ,

Hai điều giải thoát, ba Y thanh bần.

Ở luân chuyển sáu trăng một khoá,

Khi gốc cây, Tịnh xá tuỳ duyên.

Không lưu luyến, khỏi ưu phiền,

Ba điều giải thoát, các miền vân du.

Bệnh thong thả mựa cầu phương chước,

Tự lòng người miếng thuốc gieo nhân.

Không kiều dưỡng, khỏi băn khoăn,

Bốn điều giải thoát, mười phần thanh cao.

Thân giải thoát, thân trau giới luật,

Tâm tịnh thanh, tâm đạt định thiền.

Trí minh, trí chiếu tuệ viên,

Tánh an, tánh hiện diệu huyền chơn như.

Rừng mê chướng thâm u ngàn lối,

Đạo Bồ đề một cõi minh quang.

Đưa đường giải thoát trần gian,

Ngọn đèn chơn lý trời Nam sáng bừng.

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: