CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giải dị đoan phá mê tín

 

Vẹt màn hắc ám chúng sanh

Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên.

Đạo mầu hoằng hóa ban truyền,

Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao.

Thói đời mê tín biết bao !

Nghe không suy nghĩ a nhào mà tin.

Bởi còn một nỗi vô minh,

Nên chưa giác ngộ sửa mình tu tâm

Biết bao nhiêu sự sai lầm,

Dị đoan bày đặt người thâm nhiễm rồi.

Bóng chàng, đồng cốt gạt đời,

Xưng hô Thần Thánh dối lời dã man,

Ứng vào nói chuyện mơ màng,

Làm cho phong hóa tồi tàn ngẩn ngơ.

Người mê nghe chẳng kịp ngờ,

Sát sanh hại vật cúng thờ quỷ ma.

Kiết hung ta chác lấy ta,

Linh không tự ngã, chánh tà do tâm.

Vẹt mây ló bóng trăng rằm,

Văn minh ta phải kiếm tầm lý chơn.

Nghĩ coi một lẽ nào hơn,

Đáng thờ, đáng kính, đáng lờn, đáng chê.

Biết đường giác, tránh đường mê,

Phượng thờ chi lắmbộn bề tưởng tin

Tri ra nguyên bổn của mình,

Rán mà tìm kíếm giữ gìn chơn tâm.

Chớ đừng xu hướng lạc lầm,

Có ngày rồi phải sa hầm lọt mương.

Noi theo nẻo chánh mà nương,

Kỉnh thờ Cha Mẹ tỏ tường hiếu thân,

Thánh nhơn dạy bảo ân cần,

Thiên kinh vạn quyển, hiếu phần vi tiên.

Ngoài ra Tiên Phật Thánh Hiền,

Các Ngài siêu thoát khỏi miền trần gian.

Về ngôi Đại Giác Niết Bàn,

Gương lành sáng suốt dẫn đàng mình đi.

Nên chi ta phải kỉnh vì, ấy là tỏ tánh hiếu kỳ bề trên.

Để làm một cái tảng nền,

Cùng người sơ cấp bước lên khỏi lầm.

Chớ Phật ở tải bổn tâm,

Giác, Mê một niệm thăng trầm mà thôi.

Khuyên người mê muội kia ôi !

Lầu kho hia não đừng bồi làm chi.

Sớ điệp thưa tấu việc gì ?

Phật trời chẳng rõ sao đi thưa trình.

Chớ dùng sắc tướng âm thinh

Làm mê hoặc chúng lầm tin theo tà.

Tự mình bày vẽ làm ra,

Giấy tiền vàng bạc đốt mà cúng ai ?

Áo quần giấy súc dối thay !

Cúng sao, cúng hạn bởi rày vô minh…

Mướn Thầy gõ mõ tụng kinh,

Thỉnh vong rước tội tưởng tin tại mình.

Bày chi rượu thịt linh đình,

Càng gây thêm tội càng sinh họa nhiều.

Họa phước do ngã tự chiêu,

Trầm thăng cũng bỡi tại điều làm ra.

Tưởng Phật thì chẳng có ma,

Một niệm vọng tà quỷ hiện tại tâm

Sợ mình mê tối lạc lầm

Nhiên Đăng một ngọn tự cầm soi đi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: