CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ánh Đạo Minh Quang

 ÁNH ĐẠO MINH QUANG

 *Kính dâng Đức Thầy Giác An,

 kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo đoàn Du Tăng

Chúc       Phật pháp được trường miên

Mừng      Tăng già mãi nhiệm huyền long lanh

Giáo        kết Sa môn thiên sanh

Đoàn       Du tăng mãi du hành hoằng dương

Ba            hai, bốn, năm… mười phương

Kỷ            yếu dấu ấn thiên hương Ta bà

Niệm       ân Thầy Tổ gần xa

Sáu          ba la mật phổ tòa Kim cang

Mươi      mười ánh đạo minh quang

Lăm         lăm mài miệt trăng vàng tư tu

Năm        dài tháng rộng vô ưu

Thành    tâm thành ý vượt mù nhân gian

Lập          đoàn Du tăng sen vàng

Kính        thành phẩm hạnh mở mang sâu dày

Nhớ         hình bóng của Đức Thầy

Ân            đức sáng lập đào mai bước đầu

Trưởng  lão Hòa thượng thẳm sâu

Giác         An tông trưởng tâm giao khơi nguồn

Đức         Thầy sáng lập đạo trường

Đầu         tiên lưu lại cát tường ngàn sau.

                                                Tx Ngọc Tòng, 18/11/Nhâm Dần -2022

                                                                   Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: